Studieplan 2022/2023

DESPE Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

Navn på fag/studieplan

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er videreutdanning på bachelornivå.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 

 • Ha kjennskap til ulike perspektiver på - og tilnærminger til annerledeshet.
 • Kunne gjøre rede for lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
 • Ha innsikt i spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet.
 • Ha evne til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger og valg.
 • Ha evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
 • Ha evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger.
 • Innsikt i - og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
 • Ha ferdigheter til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
 • Ha evne til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Ha kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon.
 • Ha kunnskap om saksgang og opplæringens dokumentasjon ved enkeltvedtak.
 • Ha kunnskap om årsaksforhold og praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak.
 • Ha kunnskap om dialog og samarbeid.
 • Ha evne til å identifisere mangler i egen kunnskap og kompetanse, samt se grensene for det mandat som tillegges den stilling man innehar, som grunnlag for å søke hjelp og støtte i sitt arbeid.
 • Ha bevisst bruk av språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse.

Målgruppe

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Det arrangeres samlinger i forbindelse med emnet på studiested Lillehammer. I tillegg er studiet nettbasert.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan inngå som en del av opptaksgrunnlaget til høgskolens masterprogram i spesialpedagogikk og pedagogikk. 

Opptakskrav og rangering

høgere utdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk/sosialpedagogikk. Søkere med bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, bachelor i vernepleie, bachelor i psykologi, lærerutdanning og førskolelærerutdanning er kvalifisert for opptak. Ved oversøkning til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer

Pensum og aktuelle faglige problemstillinger behandles i forelesninger, nettbasert forelesning, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, kollegaveiledning og diskusjoner.  

Studiet er tilrettelagt på deltid særskilt rettet mot personer som er i arbeid.

Oppmøtekrav på samlinger vil være spesifisert i den enkelte emneplan.

Vurderingsformer

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamener i studiet. 

En nærmere redegjørelse for arbeidskrav og eksamensform er angitt i emnebeskrivelsene. 

Eksamener vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter. 

 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal som del av studiet utvikle ferdigheter i å finne fram til og vurdere kilder av ulike slag og anvende disse som del av sitt arbeid med emnet.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går over to semestre og består av emnene PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter og PEDD2004 Spesialpedagogikk – deltagelse og marginalisering 

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter vil gi en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. Emnet vil gi en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene. Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak. Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Spesialpedagogikk – deltagelse og marginalisering vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken.

Kull

2021

Emneoversikt
Studiepoeng År 1 År 2 År 3