Studieplan 2022/2023

MASPE Master i spesialpedagogikk

Navn på fag/studieplan

Master i spesialpedagogikk

Studiepoeng

120

Læringsutbytte

Mål med studiet

Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk gir kompetanse for allmenn pedagogisk virksomhet på et høyt nivå, sammen med fordypning i spesialpedagogikk. Det skal bygge på ulike utdanninger og kombinasjoner på bachelornivå, gi mulighet for innpassing av tidligere utdanninger i spesialpedagogikk og kvalifisere for opptak i forskerutdanning.

Studiet skal spesielt rettes inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte. Det er et tilbud til de som ønsker økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet.

Mål for studiet er at studentene gjennom faglig fordypning skal tilegne seg:

  • Kunnskap om teoretiske og praktiske problemstillinger i spesialpedagogikk generelt og innen studiets områder for fordypning
  • Kunnskap om demokrati, medborgerskap og inkluderende anerkjennelse, i lokal så vel som i global sammenheng
  • Kunnskap om, og kompetanse for arbeid med avvik, individuelle og kulturelle forskjeller innenfor undervisning, veiledning og ledelse
  • Kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode

Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk har et omfang på 120 poeng og tilbys med to fordypninger. Studiet har et styrt forløp der emnene bygger på hverandre og vanligvis må gjennomføres i den rekkefølge de framkommer i studieplanen.

Kandidatens læringsutbytte

Generell kompetanse

  • Å tilegne seg en teoribasis for forståelse av spesialpedagogikkens grunnlagsproblemer opp mot spesialpedagogisk praksis.

Kunnskaper

  • Studenten skal kunne forstå relasjonsforholdet mellom teorier om knyttet til avvik og funksjonshemminger og deres implikasjoner på den spesialpedagogiske praksisen.

Ferdigheter

  • Studenten skal gjennom flere skriftlige arbeider bli i stand til å presentere og drøfte spesialpedagogisk teori.
  • Gjennom valgt fordypning skal studenten ha et praktisk grunnlag for framtidig yrkesutøvelse innen spesialpedagogikk.

Målgruppe

Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning, eller førskolelærerutdanning/ barnehagelærerutdanning. Studiet er også for deg som har utdanning som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk.

I dette masterstudiet legges det vekt på at du skal tilegne deg selvstendig og vitenskapelig reflektert forståelse av teoretiske og praktiske emner i faget. Studiet gir i tillegg innsikt i vitenskapelig tenkning og metode slik at du også kan kvalifisere for en videre forskerutdanning.

Masterstudiet i spesialpedagogikk er spesielt rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte, og skal forberede deg for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Du vil få økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet - og tiltak i denne forbindelse.

Det tilbys to fordypningsretninger for masterstudiet, hver på 30 sp:

  • Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid 
  • Språk i spesialpedagogisk teori og praksis

Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid: Denne retningen passer særlig for deg som ønsker å arbeide med rådgivning, veiledning og endringsarbeid innenfor m.a. barnehage, skole, voksenopplæring, PP-tjeneste, kompetansesentre og andre opplærings-/opptreningstiltak.
Språk i spesialpedagogisk teori og praksis: Denne retningen passer særlig for deg som ønsker å arbeide med språkproblematikk som et sentralt element innen forebyggende og grunnleggende opplæring av barn i i barnehage, skole og andre opplærings-/opptreningstiltak.

Studiet tilbys både som heltids- og deltidsstudium 

Det kreves i tillegg frammøte på minst 75% for å gå opp til eksamen. Dette er begrunnet i forelesninger og seminaraktiviteter på samlingene som vil være direkte knyttet til arbeidskravene.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet skal også kvalifisere for videre forskerutdanning.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen pedagogikk. Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak.

Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller psykologi sammen med minst 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk i tillegg gir også grunnlag for opptak

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Ved oppstart må studentene legge fram gyldig politiattest. 

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Vurderingsformer

Studentene skal dokumentere sine kvalifikasjoner gjennom diskusjoner, tekster og annet materiale produsert for dette formålet. Evalueringen skal i størst mulig grad vurdere de av kandidatenes kvalifikasjoner som vil komme til anvendelse i de pedagogiske virksomheter mennesker med masterstudier går inn i: Utredninger, konsultasjoner, presentasjon, veiledning, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, teoretisk analyse såvel som empirisk datainnsamling. Studentene må ta sikte på å bygge opp egen dokumentasjon på en slik måte at slike kvalifikasjoner tilegnes gradvis gjennom studiet. Studentenes arbeid vil bli vurdert underveis i studiet av studiets lærere og veiledere. Det er en forutsetning at disse godkjenner arbeidet etter hvert problemområde.

Eksamen

Eksamener før mastergradsoppgaven vil være essay enten individuelt eller som organisert som mappe og skoleeksamen. Eksamen kan være teoretiske drøftinger eller bruk av teori for analyse av empiri fra praksisfeltet. Problemstillingen til essayene til fordypningsemne skal godkjennes av emneansvarlig. Her legges det vekt på sammenheng mellom valgt problemstilling og studentens fordypningsområde.

Eksamen vurderes av studiets lærere og veiledere samt i enkelte tilfeller ekstern sensor. Det gis graderte bokstavkarakterer.A-F, hvor "A" er høyest oppnåelige karakter, og "F" er "Ikke bestått".

Den avsluttende masteroppgaven vurderes av ekstern sensor sammen med intern sensor. Det gis gradert bokstavkarakter. En avsluttende muntlig eksamen, knyttet til masteroppgaven og pensum, nyttes til justering av karakteren på masteroppgaven.

Studiet er underlagt skikkethetsvurdering jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (nr 859) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd. Høgskolen foretar en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som spesialpedagog. Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studietiden, både i den teoretiske og den praktiske delen av utdanningen. Forskrift om skikkethetsvurdering blir gjennomgått ved studiestart.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Internasjonalisering

Det vil bli lagt til rette for at studenter kan tilbys opphold ved utenlandske institusjoner ved valgemner og under arbeidet med mastergradsoppgaven.Slike opphold vil ha ulik varighet. Aktuelle institusjoner avtales med emneansvarlig/veileder.

Kull

2022

Emneoversikt:

Master i spesialpedagogikk - fordypning i rådgivning og endringsarbeid - Deltidsvarianten

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Master i spesialpedagogikk - fordypning i rådgivning og endringsarbeid - Heltidsvariant

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Deltidsstudiet = 30 sp. pr. semester. Deltidsstudiet = 15 sp. pr. semester


Emnestruktur

Master i spesialpedagogikk - fordypning i språk, lesing og skriving - Deltidsvarianten

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Master i spesialpedagogikk - fordypning i språk, lesing og skriving - Heltidsvarianten

Studiepoeng År 1 År 2