Studieplan 2022/2023

ÅRPED Årsstudium i pedagogikk

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i pedagogikk

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng som går på heltid, med en normert studietid på ett år.

Bakgrunn for studiet

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser. Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling, sosialisering, oppdragelse, undervisning, opplæring og danning. Årsstudiet tar opp pedagogiske grunnlagsproblem og knytter dette til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Pedagogikk er et danningsfag som skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studentene skal tilegne seg fagkunnskap og kjenne sentrale teorier i de aktuelle pedagogiske fagområdene, og kunne arbeide med fagkunnskapen på en selvstendig måte.
 • Studentene skal kjenne til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, og kunne søke etter, analysere og vurdere dette kritisk.
 • Studentene skal utvikle en selvstendig og kritisk holdning til pedagogikkfaget og til den rolle pedagogikkens områder spiller i samfunnet.
 • Studentene skal kunne gjøre rede for og drøfte grunnlagstenkningen og sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget.
 • Studentene skal kunne oppdatere seg om sentral kunnskap og ny forskning innenfor pedagogikkfaget.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne trekke linjer fra pedagogisk tenkning til praksisfeltet i skriftlige arbeider og i diskusjoner på studiet.
 • Studentene skal kunne anvende relevant teori for å vurdere konsekvensene av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på barn og unges oppvekst, danning og utdanning.
 • Studentene skal kunne trekke fram grunnlinjene i pedagogikkens historie for å forklare dagens skole- og oppvekstvilkår.
 • Studentene skal kunne vurdere implikasjonene av informasjonsteknologiens framskritt og påvirkning på barn og unges oppvekst og læringsmiljø.
 • Studentene skal kunne vurdere og reflektere over egne og andres arbeid og bruke vurdering aktivt for å fremme læring og faglig utvikling.

Kompetanse

 • Studentene skal ha innsikt i faglige problemstillinger knyttet til forholdet mellom samfunn og utdanningssystem og organisasjoner
 • Studentene skal kunne drøfte og vurdere hvordan det legges til rette for læring og utvikling. De skal kunne presentere kjerneinnhold i faglitteraturen både muntlig og skriftlig.
 • Studentene skal ha innsikt i hvilke faktorer som kan være avgjørende for målsetting og valg av framgangsmåte i undervisningssituasjoner.
 • Studentene skal kunne arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet.
 • Studentene skal være i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklings- og endringsarbeid.

Målgruppe

Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i pedagogikk som fag, eller som lurer på om videre studier i pedagogikk er noe for deg.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Årsstudiet kan tas som et selvstendig studium, eller inngå som det første året i bachelor i pedagogikk og bachelor i pedagogikk, fleksibel. Ved fullført bachelorgrad kan du kvalifisere deg for ulike masterstudier ved Høgskolen i Innlandet og andre studiesteder.

Det er behov for pedagogisk kompetanse på mange ulike arbeidsplasser og i ulike sammenhenger, for eksempel knyttet til veiledning, opplæring, individuell tilrettelegging og endringsarbeid på organisasjonsnivå.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid, felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Det arrangeres to samlinger av to dager per emne, ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer. Det tilbys både nettbasert og samlingsbasert modell, uten obligatorisk oppmøte. 

 

Vurderingsformer

Vurderingsarbeid skal være en integrert del av studiet, og har som formål

 • At studentene skal få tilbakemelding på egen utvikling i forhold til studiets mål
 • At studentene skal få erfaring i egenvurdering og vurdering av hverandre

Det avlegges en eksamen etter hvert emne. Eksamensform fremgår av den enkelte emneoversikt.

Internasjonalisering

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Studentene vil bli gitt mulighet til å delta på forelesninger og kurs som omhandler nevnte tema. I tillegg skal studentene jobbe med et obligatoriske arbeidskrav som handler om akademisk skriving.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk.

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudium i pedagogikk består av emnene PEDD1001 Pedagogikkens grunnbegreper i teori og praksis og PEDD1003 Utdanning og sosialiseringshistorie i høstsemesteret og PEDD1002 Læring og undervisning samt PEDD1004 Samfunn og utdanningspolitikk i vårsemesteret.

Årsstudiet tar opp pedagogiske utfordringer og knytter disse til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Undervisningen og studieplan er felles for årsstudiet og 1. år bachelor i pedagogikk, fleksibel. Studenten oppfordres til å betrakte forelesninger, undervisningsformer og arbeidskrav som bidrag til å kaste lys over pedagogiske problemstillinger. Målet er at studentene skal tilegne seg kompetanse i å analysere og vurdere faglige spørsmål og problemstillinger, samt evne til å sette dette i en praktisk ramme.

Kull

2022