Studieplan 2022/2023

VUOPSY Videreutdanning i operasjonssykepleie DELTID

Navn på fag/studieplan

Videreutdanning i operasjonssykepleie DELTID

Studiepoeng

90

Studiets nivå og organisering

Videreutdanning i operasjonssykepleie er et deltidsstudium som gjennomføres over 4 semestre. Studiet gir 90 studiepoeng.

Bakgrunn for studiet

Fagplanen for videreutdanning i operasjonssykepleie bygger på Rammeplan og forskrift for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 2005.

Hensikten med videreutdanning i operasjonssykepleie er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere til å gi faglig forsvarlig operasjonssykepleie til pasienter som gjennomgår kirurgiske undersøkelser og/ eller inngrep. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Videreutdanningen i operasjonssykepleie gjennomføres i samarbeid med videreutdanningene i anestesi og intensiv sykepleie.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om og forståelse for den akutt kritisk syke operasjonspasientens situasjon og behov
 • har inngående kjennskap til operasjonstekniske prinsipper og kirurgiske undersøkelser og behandling
 • har inngående kunnskap i å identifisere pasientens behov for operasjonssykepleie pre-, per- og umiddelbart postoperativt, samt om mulige tiltak og forebygging av komplikasjoner, alt for å ivareta pasientsikkerheten
 • har inngående kunnskaper om det infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø, utstyr og personlig hygiene
 • har inngående kunnskaper om funksjon, kontroll og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr 
 • har kunnskap om pasientens sykdomsprosesser, reaksjon og behov, samt dennes pårørende i et alders-, kjønns-og flerkulturellt perspektiv
 • har kunnskaper om gjeldende rammebetingelser for spesialisthelsetjenesten, myndighets- og funksjonsområdet for operasjonssykepleiere
 • har kunnskap om vitenskapelig teori, metode og forskningsetikk, og hvordan tilegne seg nye kunnskaper i operasjonssykepleiefaget

Ferdigheter:

Kandidaten

 • mestrer å organisere og koordinere driften av den operative virksomheten 
 • mester å ivareta pasienten behov for sykepleie under den pre-,per- og umiddelbart postoperative fasen, samt medvirke under det operative inngrepet med kyndighet
 • mestrer samhandling med operasjonspasienter og deres pårørende og fremmer deres medbestemmelse
 • har  ferdigheter i kommunikasjon, samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og nivå
 • mestrer bruk og kontroll av instrumenter, materiell og medisinsk-teknisk utstyr som benyttes ved kirurgisk undersøkelse og behandling, korrekt og forsvarlig
 • har et reflektert forhold til  teknologiens muligheter og begrensninger på operasjonsstuen

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • utøver etisk og juridisk forsvarlig operasjonssykepleie og ivaretar pasientens rettigheter
 • har handlingskompetanse innen operasjonssykepleie, observerer og prioriterer, og kan handle  selvstendig og ansvarlig i yrkesutøvelsen
 • reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handler etisk og juridisk forsvarlig
 • kan gi situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og andre medarbeidere
 • kan bearbeide egne reaksjoner i forbindelse med arbeidet og bistå medarbeidere/ kolleger med deres opplevelser og reaksjoner
 • dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid
 • benytter relevant forskning og bidrar til fagutvikling
 • videreutvikler den personlige og faglige kompetansen som operasjonssykepleier

Målgruppe

Målgruppen for studiet er autoriserte sykepleiere som ønsker en utdanning rettet mot akutt og kritisk syke pasienter. Utøvelse av operasjonssykepleie forutsetter solide naturvitenskapelige og operasjonssykepleiefaglige kunnskaper så vel som praktiske ferdigheter og evne til å prioritere tiltak i en hurtig skiftende hverdag.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Videreutdanning i operasjonssykepleie er et spesialområde innen sykepleie som gir kunnskaper om og forståelse for den akutt og kritisk syke operasjonspasientens situasjon og behov, med et helsefremmende og forebyggende perspektiv.

Operasjonssykepleie innebærer det å være en sentral medspiller i arbeidet med å organisere og koordinere driften av den operative virksomheten, ivareta pasientens behov for sykepleie før, under og umiddelbart etter inngrepet og medvirke under inngrepet. Videre gir utdanningen inngående kjennskap til operasjonstekniske prinsipper, kirurgiske undersøkelser og behandling. Operasjonssykepleieren skal også ivareta sitt ansvar for forskning og undervisning.

Mulige arbeidsarenaer for operasjonssykepleieren:

 • i operasjonsavdelinger
 • på kirurgiske og gynekologiske behandlingsenheter
 • på dagkirurgiske enheter og i poliklinikker
 • på akuttmottak og skadestuer
 • i beredskapsteam og traumeteam
 • i sterilsentraler og i hygieneavdelinger

Andre arenaer

 • offshore
 • i internasjonalt hjelpearbeid og humanitære organisasjoner
 • i private klinikker og legesentre
 • på universitet, høgskoler og i videregående skoler
 • legevaktsarbeid

Opptakskrav og rangering

Bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst 2 års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. To års praksis er 24 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 48 måneders arbeidspraksis.

Arbeids- og undervisningsformer

I studiet legges det vekt på integrasjon mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Det anvendes pedagogiske metoder som stimulerer studenten til egenaktivitet, selvstendighet, kritisk tenkning og refleksjon.

I studiet benyttes forelesninger, selvstudium, oppgaveskriving, gruppearbeid, e-læring, øving/simulering i øvingsavdeling og veiledet praksis.

Det blir tre-fire samlinger på Campus Elverum per semester. Mellom samlinger er det innlevering av oppgaver, individuelle og i grupper. Veiledning mellom samlinger vil foregå via ZOOM.

Læringsplattformen Canvas benyttes som kommunikasjonsverktøy i studentgrupper, og mellom lærer/ veileder og studenter. Konferanseverktøyet ZOOM anvendes i møte med studenter mellom samling.

Praksis

Praksis i videreutdanning i operasjonssykepleie er totalt 45 studiepoeng, og vil strekke seg over tre av fire semestre. Studenter kan gjøre egne avtaler om praksisgjennomføring ved sykehus i egen region. Sykehuset Innlandet har egne kvoteplasser som vil være aktuelle for søkere i Innlandet. Høgskolen i Innlandet forbeholder seg retten til å godkjenne praksisplassen studenten gjør avtale med etter gitte kriterier.

Studentene må regne med noe reising i forbindelse med praktiske studier.

Vurderingsformer

I tillegg til kunnskaps prøvende eksamensordninger, benyttes også prosessorientert vurdering.

Gjennom studiet arbeider studenten med ulike arbeidskrav individuelt og i grupper, der prosess og resultat vurderes ved muntlig  og / eller skriftlig tilbakemelding fra lærer og/ eller medstudenter. I praktiske studier deltar studenten i veiledningsgrupper.

 

 Hver praksisperiode skal vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Internasjonalisering

Muligheter for praksisopphold i utlandet. Nærmere informasjon om dette vil studentene få fra internasjonal koordinator. Det benyttes engelskspråklig litteratur i studiet.

 

Sist revidert

23.03.2020

Informasjons- og kildekompetanse

Opplæring i informasjonskompetanse kommer inn som tema i teoriundervisningen for obligatoriske oppgaver og metodekurs.

Studentene får opplæring i å søke etter relevant informasjon og nyere forskning. De må kunne vurdere de ulike informasjonskildene kritisk, vite hva slags krav som stilles til sitering og annen bruk av kildene samt kjenne krav til kildeopplysning i skriftlige fremstillinger.

Det legges vekt på at studentene skal forstå behovet for oppdatering og ny kunnskap og være i stand til å innhente og anvende denne informasjonen i egen læring. Høgskolen forutsetter at studentene har grunnleggende datakunnskap når de starter studiet. 

Studentene vil få undervisning i informasjonskompetanse med vekt på kunnskapsbasert praksis, grunnleggende ferdigheter i kilder, kildebruk, kildekritikk og litteratursøk i emnet operasjonssykepleie fag og yrkesutøvelse.

Det vil bli gitt en ytterligere fordypning i de samme temaene i emnet sykepleiefaglig fordypning i operasjonssykepleie. Det er en forventning om, og et krav til at studentene aktivt søker og anvender forskning i de fleste arbeidskrav og eksamensoppgaver.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er inndelt i 6 emner som ivaretar rammeplanens hoved- og delemner. 

Hvert emne har en tilhørende emnebeskrivelse.

Veiledende praktiske studier utgjør tre av emnene, og det forventes en progresjon i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennom de tre praksisperiodene.

 

Kull

2021

Emner i videreutdanning i operasjonssykepleie, deltid
Studiepoeng År 1 År 2