Studieplan 2022/2023

GRPSY Psykisk helse og utvikling hos barn og unge

Navn på fag/studieplan

Psykisk helse og utvikling hos barn og unge

Studiepoeng

10

Studiets nivå og organisering

Studiet er nett- og samlingsbasert på bachelornivå, og gjennomføres på deltid over ett semester. Studiet finansieres gjennom egenbetaling.

Bakgrunn for studiet

I følge Regjeringen (2020) rapporterer kommuner at psykisk helse er deres største folkehelseutfordring og at de mangler kunnskap om tiltak, verktøy og metoder som de kan ta i bruk. God psykisk helse handler blant annet om opplevd livskvalitet og å ha ressurser til å håndtere hverdagslivets utfordringer, føle tilhørighet, oppleve mening, kunne utvikle seg og være i gode relasjoner. Psykisk helse skapes ikke i helsesektoren. Barnehager, skoler, lokal- og nærmiljø er de viktigste arenaer for å fremme god psykisk helse.

God psykisk helse er en viktig ressurs i oppvekst, utdanning og inn i livet som ung voksen. Helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn og unges psykiske helse er derfor et viktig satsingsområde. Arbeidet for å bedre barn og unges psykiske helse må foregå der barn og unge befinner seg, og de som jobber med barn og unge blir derfor viktige for å bygge psykisk helse hos denne målgruppa.

Assistenter, barne- og ungdomsveiledere og miljøarbeidere tilhører en faggruppe i en særstilling. Ofte er det de som jobbe mer det mest sårbare og utsatte barna, som ledd i tiltak i skole og barnehage eller på institusjon. I tillegg jobber de med større barnegrupper, som assistenter på skole, SFO, barnehage eller boliger. Dette gjør at behovet for kompetanse på dette fagområdet er særlig stort.

Hensikten med studiet er å gi de som jobber med barn og unge mer kunnskap og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kjennskap til barn og unges kognitive, sosiale, motorisk og emosjonelle utvikling
 • Har kjennskap til om grunnleggende vilkår for å fremme barn og unges vekst og læring
 • Har kjennskap til hvordan sosiale problemer, fattigdom, rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser i barns og unges nære omgivelser påvirker barns og unges utvikling

Ferdighet

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for livsmestring for barn og unge
 • kan reflektere over eget arbeid i møte med barn og unge og deres pårørende
 • kan finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne holdninger og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger i arbeidet med barn og unge
 • kan forstå barn og unges mestringsstrategier ut i fra et helhetsbilde

Målgruppe

Primærmålgruppen er alle som jobber med barn og ungdom i alderen 0-23 år, herunder barne- og ungdomsveiledere, assistenter i barnehager og skoler, miljøarbeidere og ulike fagpersoner og tjenesteytere lokalt. Studiet vil også være nyttig for andre som arbeider med barn og unge, for eksempel innenfor frivillig arbeid, kultur og idrett. Også studenter innen helse-, sosial- og pedagogiske fag vil ha god nytte av studiet.

Målgruppen til Psykisk helse og utvikling hos barn og unge kan deles i tre hovedgrupper:

 • Søkere som har gjennomført 3-årig videregående skole og som ønsker en utdanning innen helse- og sosialfag rettet mot barn og unges psykiske helse og utvikling.
 • Søkere som har fagbrev innen helse- og oppvekst med påbygning til generell studiekompetanse. 
 • Søkere over 25 år med relevant yrkeserfaring, som ønsker faglig påfylling og en utdanning innen fagområdet

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Dette er et studietilbud som har til hensikt å dekke behovet for kompetanse knyttet til forståelsen av barn og unges psykiske helse og utvikling. Utdanningen er relevant for samfunns- og arbeidsliv, fordi ansatte i skole, SFO og barnehage, og andre som møter barn og unge i sitt daglige virke vil ha direkte nytte av studiet. Utdanningen kan være relevant for flere ulike fagområder innenfor pedagogikk, helse- og sosialfag.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Det anvendes varierte arbeids- og undervisningsformer, blant annet forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, plenumsdiskusjon, muntlig fremlegg og arbeid med case. Det legges vekt på studentaktive læringsmetoder og nettbasert undervisning. Canvas benyttes som digital læringsplattform.

Vurderingsformer

Studiet er nettbasert med digitale samlinger, og det er satt et krav om tilstedeværelse med 80% på samlingene. For å sikre at studentene når læringsmålene er det også satt opp obligatoriske innleveringer av et refleksjonsnotat og en studieoppgave med obligatorisk medstudentvurdering.

Eksamen i studiet vil være en individuell hjemmeeksamen over 10 dager som vurderes til bestått/ikke bestått.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen vil bygge på forskningsbasert kunnskap. Å arbeide kunnskapsbasert er et gjennomgående tema i studieprogrammet.

Internasjonalisering

Utveksling til utlandet er ikke relevant for dette studiet. Det kan bli benyttet noe utenlandsk litteratur.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen legger vekt på referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 8-1. Fusk og forsøk på fusk.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng, som går over ett semester.

Studiet er nettbasert med digitale samlinger.

Kull

2021

Emneoversikt
Studiepoeng År 1