Studieplan 2022/2023

GRREGNARB Regneark for arbeidslivet

Navn på fag/studieplan

Regneark for arbeidslivet

Studiepoeng

5

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning i bruk av regneark, med vekt på økonomisk-administrative oppgaver. Studiet har et omfang på 5 studiepoeng og er organisert som et nettbasert deltidsstudium over ett semester. Studiet tilbys primært gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet, som betalingsstudium. 

Bakgrunn for studiet

Studiet er utviklet på bakgrunn av Høgskolen i Innlandet sin kontakt med næringslivsorganisasjoner i Hamarregionen og Glåmdalsregionen. Det er vurdert  at behov og relevans er betydelig, dette på bakgrunn at det er mange virksomheter og ansatte som baserer planlegging og drift på informasjon som krever systematikk og effektiv håndtering. Kompetanse i bruk av regneark er i den sammenhengen et viktig verktøy som styrker virksomhetens evne til effektiv ressursutnyttelse og beslutningsaktivitet. Studiets innhold er i samsvar med og gir kompetanse i forhold til målgruppens ansvar og arbeidshverdag.

Målet er å bidra til at økonomiarbeid og administrasjon har høy kvalitet og at optimal ressursutnyttelse sikres.

Utdanningen tilbys som et fleksibelt, nettbasert deltidsstudium. Det utvikles og tilbys som betalingsstudium.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • behersker grunnleggende standardfunksjoner i regneark

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke de vanligste regneoperatorene i anvendte problemstillinger
 • kan bruke logiske tester og oppslagsverktøy i regneark
 • kan utarbeide grafiske fremstillinger av data ved hjelp av regneark
 • behersker sorterings- og filtreringsteknikker, inklusive pivot-tabeller
 • kan integrere moduler fra regneark i tekstbehandlings- og presentasjonsfiler
 • kan anvende enkel makroprogrammering

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kjenner til kilder til informasjon om, og støtte til, bruk av regneark 
 • kan vurdere hvordan arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk-administrative funksjoner i en virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av regneark 

Målgruppe

Studiet passer for de som har et ønske eller behov for kompetanse i bruk av regneark i jobben sin. Følgende vil kunne ha særskilt nytte av studiet:

 • økonomimedarbeidere
 • analytikere innen mange fagområder
 • administrasjonsmedarbeidere
 • ledere/mellomledere
 • Arbeidstakere med et kvantitativt fokus i sin stilling og som skal jobbe med effektivisering og/eller å utarbeide gode beslutningsgrunnlag i ulike sammenhenger i den daglige driften av virksomheten. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet har som mål å gi kandidatene kompetanse for å kunne arbeide med økonomisk-administrative oppgaver ved bruk av regneark. Arbeidslivsrelevansen i studiet skal ivaretas gjennom kunnskap og forståelse for virksomhetens behov for og mulighet til å nyttegjøre seg regneark i planlegging og drift. Målsettingen er å bidra til effektiv og systematisk ressursutnyttelse i virksomheter.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert. Undervisningsformen vil være videoer. Drift av diskusjonsforum vil bli brukt i veiledning og både automatiske og mer utfyllende tilbakemeldinger på arbeidskrav benyttes. 

Vurderingsformer

Det benyttes 3 obligatoriske innleveringsoppgaver. Eksamen er en individuell hjemmeeksamen over 24 timer. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knytte til et forskningsmiljø innen organisasjon, ledelse og økonomi. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap. 

Internasjonalisering

Studiets internasjonale perspektiv ivaretas gjennom nasjonal og internasjonal faglitteratur, internasjonal forskning og praksis innenfor fagfeltet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se   høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av emnet "Regneark for arbeidslivet" (5 sp). Studiet er organisert som et nettbasert deltidsstudium over ett semester, med videoer og diskusjonsforum som kontaktflate i undervisningen. Det undervises i hovedkomponenten regneark. Og videre kjennskap til hvordan arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk-administrative funksjoner i en virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av regneark.

 

Innhold:

 • grunnleggende formler
 • hvis-setninger og hvis-hvis-setninger
 • oppslagsformler
 • diagrammer
 • sortering, filtrering og Pivot
 • modellbygging
 • enkel makroprogrammering

Kull

2021

Emne:
Studiepoeng År 1