Studieplan 2022/2023

GRLEDI Ledelse og digitalisering

Navn på fag/studieplan

Ledelse og digitalisering

Studiets nivå og organisering

Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng innenfor ledelses- og digitaliseringsfag, organisert som et samlingsbasert eller digitalt deltidsstudium over to semester. Studiet tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet, enten gjennom oppdragsfinansiering eller salg. 

Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et behov for utvikling av et utdanningstilbud, identifisert gjennom en behovsvurdering, gjort av Fagforbundet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Høgskolen har over flere år hatt et nært samarbeid med Fagforbundet og har utviklet studier som har blitt tilbudt Fagforbundets medlemmer. Dette studietilbudet komplementerer de øvrige studiene i oppbyggingen av kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse.  De tidligere etablerte studiene har imøtekommet et kompetansehevingsbehov og det har vært gode resultater både med hensyn til studentrekruttering og gjennomføring. Studier som har blitt tilbudt så langt er "Offentlig styring og ledelse", "Kunnskapsledelse", "Innovasjon i offentlig sektor", "Emnegruppe i teamledelse og coachende lederskap", "Organisasjonsforståelse" og "Emnegruppe i organisasjon og ledelse". Dette er studier med arbeidslivsrelevans som gir et godt grunnlag for videre studier og kompetanseheving. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om digital transformasjon, digitale arbeidsformer og digital kommunikasjon
 • har kunnskap om ledelsesmessige implikasjoner ved digitalisering, herunder i endringsledelse og endringsprosesser
 • har kunnskap om det innovative potensialet digitalisering har for organisasjoner
 • har kunnskap om utfordringer knyttet til sikkerhetsmessige, juridiske og etiske forhold ved digital kommunikasjon og digital transformasjon
 • har kunnskap om teoribakgrunnen for forholdet mellom teknologi og samfunn

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere, anvende og reflektere over sammenhenger mellom digitalisering og ledelse
 • kan bidra aktivt i prosesser for å digitalisere arbeidsprosesser og -oppgaver
 • kan treffe begrunnede valg om hvordan digitalisering og digital kommunikasjon kan og bør foregå med utgangspunkt i egen organisasjon

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har forståelse for betydningen digitalisering har for samfunn, organisasjon, transformasjon, ledelse og kommunikasjon
 • har forutsetninger for å forstå og omsette digitaliseringsspørsmål til praktisk anvendelse i ledelse, herunder HRM
 • har forutsetninger for å bringe digitaliseringsspørsmålene inn i arbeid med strategi- og endringsprosesser

Målgruppe

Studiet er en grunnutdanning som passer for personer som ønsker å få mer kompetanse innen ledelse, strategi og organisasjon, og som er interessert i digitaliseringsprosesser. Dette er et videreutdanningstilbud som retter seg mot personer som har arbeidserfaring og med det kunnskap om organisasjoner. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet har som mål å gi kandidatene kompetanse for å kunne arbeide med ledelse og digitalisering og å utvikle seg selv i leder- og arbeidslivsrollen gjennom fokus på kommunikasjon, ledelse, menneskelige ressurser og personalplanlegging der digitalisering er et viktig premiss. Begreper og teorier om organisasjon og ledelse tas i bruk i oppøving av analytiske og praktiske ferdigheter med et særlig fokus på å forstå hvilke implikasjoner digitalisering har for lederrollen. Arbeidslivsrelevansen i studiet skal ivaretas gjennom både forståelse av samfunnsansvar, premisser for arbeidsliv, utfordringer og forståelse for dynamikken som kreves i en digitaliseringskontekst og det innovative potensialet digitalisering innebærer. 

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i studiet består av forelesninger, oppgaveløsning, veiledning og selvstudium. Det forventes at studentene jobber selvstendig med pensum og tilleggsstoff, samt selv organiserer seg i grupper for oppgaveløsning og innleveringer. I samtlige emner er det krav om innlevering av obligatoriske skriftlige arbeider. Det legges til rette for at studiet kan tilbys heldigitalt.

Vurderingsformer

Det benyttes obligatoriske, skriftlige arbeidskrav, individuelle og i grupper. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner. Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen, individuelt og i grupper.

Forskningsbasert undervisning

Undervisere på studiet tilhører et forskningsaktivt miljø, og undervisningen bygger på kunnskap fra forskningsfronten. Studiet vil legge vekt på å formidle evidensbasert kunnskap fra organisasjons- og digitaliseringsforskning, særlig innenfor temaer som digital ledelse, digitale arbeidsformer og digitale endringsprosesser.  

Internasjonalisering

Alle fagdisiplinene som inngår i studiene er internasjonale forskningsfelt. Internasjonale forhold inngår som en del av virksomheters rammebetingelser og digitalisering er omfattet av en særlig internasjonal dynamikk som har konsekvenser for ledelse. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se  høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er sammensatt av emnene "DIGILED1000 Digitale arbeidsformer i organisasjoner"(7,5 sp), "DIGILED1001 Digital kommunikasjon og sosiale medier"(7,5 sp), "DIGILED1002 Digital organisasjon og ledelse"(7,5 sp) og "Human Resource Management og digital transformasjon "(7,5 sp). 

"Digitale arbeidsformer og organisasjoner" og "Digital kommunikasjon og sosiale medier", gjennomføres i første semester. Det undervises videre i "Digital organisasjon og ledelse" og "Human Resource Management og digital transformasjon" i andre semester. 

Studiet er bygd opp med en faglig progresjon som forutsetter at studentene tar emnene i den rekkefølgen de er satt opp i studieplanen.

Kull

2022

Emner