Studieplan 2022/2023

GRBERKRIS2 Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen

Navn på fag/studieplan

Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som samlingsbasert deltidsstudium over to semestre. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens bidrags- og oppdragsaktivitet. Studiet består av emnene "Fordypning i krise- og beredskapsledelse" (15 sp) og "Krisehåndtering i komplekse organisasjoner" (15 sp). Studiet er en påbygning til grunnstudiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» (30 sp).

Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og interesseorganisasjonen Norsk Vann, samt Nedre Romerike Vannverk og Avløpsselskap og Drammen kommune Vann og avløp. Utgangspunktet er at nøkkelmedarbeidere i Drammen kommune har gått flere av høgskolens studier innen feltet beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet. Dette studiet er utviklet på initiativ fra, og i nært samarbeid med, aktører innen norsk vannbransje, herunder Drammen kommune Vann og avløp. Studiet skal gi kompetanse innen ledelse av beredskap og krisehåndtering med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge.  I likhet med grunnutdanningen «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» (første gang gjennomført i studieåret 2018-19) vil studiet vil være spesielt fokusert på organisasjon, ledelse og administrative utfordringer, og i mindre grad teknikk. Med begrepet "vannbransjen" menes "vann- og avløpsbransjen".

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen operativ psykologi og beredskapsledelse
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen håndtering av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen etikk og kjennskap til etiske dilemmaer av relevans for beredskap og kriseledelse i vannbransjen
 • har kjennskap til aktuelle utfordringer knyttet til regional samhandling innen beredskap og krise, herunder bortfall av kritisk infrastruktur
 • har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, slik som spilløvelser, innen vannbransjen

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen operativ psykologi og beredskapsledelse
 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger, innen håndteringen av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler
 • kan bidra til etisk refleksjon innen beredskap og krisehåndtering i vannbransjen
 • kan bidra til å styrke regional samhandling innen beredskap og krise, herunder ved bortfall av kritisk infrastruktur
 • kan utføre arbeid rettet mot helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen
 • kan bidra til planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, for eksempel spilløvelser, innen vannbransjen

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan reflektere over komplekse sammenhenger innen krise- og beredskapsledelse knyttet til vannbransjen i Norge
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike aktører som er relevante for arbeidet med beredskap og kriseledelse i vannbransjen

 

Målgruppe

Personer med tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp innen sin virksomhet, samt personer som arbeider med rådgivning, konsulentvirksomhet med mer (for eksempel underleverandører) overfor bransjen i Norge.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er faglig relevant for samfunns- og arbeidsliv gjennom aktualisering av praktiske spørsmål og problemstillinger i en akademisk kontekst. Studiet er relevant for ledere og nøkkelpersoner i både offentlige og private virksomheter. Studiet har som mål å gi studentene en yrkesmessig basis for å kunne arbeide med tekniske, administrative og ledelsesmessige spørsmål innen norsk vann-bransje.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. I tillegg må studiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» (30 studiepoeng) være bestått. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Samlingene gjennomføres med forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Case og øvelser vil bli brukt i undervisningen for å kople teori og praksis. Det vil bli brukt simuleringsverktøy i øvelsene. 

Vurderingsformer

Det benyttes obligatoriske innleveringsoppgaver, og hjemmeeksamener individuelt og i grupper. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til et forskningsmiljø innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet, og bygger på forskningsbasert kunnskap. 

Internasjonalisering

Studiets internasjonale perspektiv ivaretas i undervisningen gjennom drøfting og erfaringsutveksling med et internasjonalt fokus. Bransjeutfordringer vil også kunne settes inn i en internasjonal kontekst gjennom diskusjoner. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se   høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Det anbefales å ta emnene i den rekkefølgen de er satt opp i studieplanen. 

Godkjenning

23.05.19

Kull

2021