Studieplan 2022/2023

MUPROD Bachelor i Music Business - Production

Navn på fag/studieplan

Bachelor i Music Business - Production

Studiepoeng

180

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning, som består av 180 studiepoeng, og er normert til tre år som heltidsstudium. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen ”Bachelor i Music Business - Production”.

Studiet er basert på ukentlige undervisning på Campus Rena. Studentene oppfordres til å dra på utvekslingsopphold i fjerde semester.  

 Forventet arbeidsinnsats for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år.

Bakgrunn for studiet

Bachelor i Music Business - Production kvalifiserer for å jobbe med produktutviklingsledelse i musikkindustrien i bred forstand, fra merkevarebygging via A&R-ledelse, til låtskriving, innspilling og lydproduksjon. Studiet utdanner fremtidige Artist & Repertoire-manager, musikkprodusenter, låtskrivere, music supervisors og forleggere i musikkbransjen.

Høgskolen har samarbeid med fremragende universiteter i USA, Storbritannia og Sverige innenfor fagområdet.   

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom studiet ha tilegnet seg kunnskap om musikkindustrien og bransjens samspill med andre bransjer, i tillegg til rene økonomisk/administrative kunnskaper og ferdigheter. Studiets læringsmål reflekterer det å kunne jobbe kommersielt innenfor produksjon av musikk innen ulike sjangere og formater, og da særlig orientert rundt rytmisk musikk med formål å skape musikk- og mediekonsepter.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer knyttet til utvikling og produksjon av musikk innen ulike kommersielle sjangere og formater
 • har kunnskap om produksjonsprosesser med formål å skape musikk- og mediekonsepter
 • har kunnskap om musikk som kommunikativt fenomen
 • har bred musikkforståelse i et markedsmessig, kulturelt og musikkteoretisk perspektiv
 • har kunnskap om virksomheters økonomi og hvordan kjennskap til hvordan markeder fungerer
 • har kunnskap om bransjens utvikling, oppbygging og virkemåte
 • har kunnskap om strategisk metode
 • har kunnskap om opphavsrett og kontrakter
 • har bred kunnskap om tradisjonell markedsføring, e-marketing og internasjonalisering
 • har kunnskap om ledelse av komplekse, kreative prosesser og organisasjoner

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og utvikle låter (tekst, musikk, groove) og sound
 • kan utvikle musikk basert på markedsforståelse i bred forstand og kan omsette dette i praksis gjennom å anvende forskjellige lydteknologiske plattformer
 • behersker studio- og lydteknologi
 • kan lede kreative prosesser
 • kan initiere, planlegge og gjennomføre produksjonsprosesser administrativt, kontraktsmessig, økonomisk og forretningsmessig
 • kan analysere markeder og iverksette bruk av markedsføringsverktøy
 • kan analysere og foreta begrunnede strategivalg for bedrifter/aktiviteter i bransjen ut fra utviklingstrender
 • kan utvikle gründervirksomhet i bransjen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige virkninger av beslutninger, og kan handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre egne prosjekter innenfor gitte tidsrammer
 • kan løse arbeidsoppgaver både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan delta aktivt i prosessen med å gjøre kreative uttrykk til kommersielle produkter
 • kan identifisere behov for ytterligere kunnskap og utvikle sine ferdigheter

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer med interesse for og/eller erfaring fra arbeid med musikkproduksjon og utvikling av populærmusikk i alle sjangere. Det er en fordel at man behersker et musikkinstrument og/eller noter. Målgruppen er personer som ønsker en bred musikkbransjerelatert utdanning med sikte på videre arbeid enten som selvstendig næringsdrivende, frilanser eller som ansatt i virksomheter i musikkbransjen og/eller musikkproduksjon.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse som gjør dem i stand til å utføre et bredt spekter av oppgaver knyttet til musikkproduksjon i både norsk og internasjonal musikkbransje, herunder utvikle musikk, artister, låter og innspillinger basert på et kommersielt og markedsmessig fundert grunnlag. Studentene skal videre ha oppøvd nødvendig teknisk kompetanse i bruk av studio- og lydteknologi for å kunne drive og lede produksjonsprosesser.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå.Vær oppmerksom på at det ved de ulike utdanningsinstitusjonene kan stilles ulike spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Studiet gir opptaksgrunnlag til Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse ved Høgskolen i Innlandet. 

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, prosjektarbeid, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium. Eventuelle obligatoriske krav framgår av emnebeskrivelsene.

Praksis

I 5.-6. semester kan studenten velge praksis i musikkindustrien som valgemne. Selv om utplassering ikke er en obligatorisk del av studieplanen, kan dette være en god anledning til å gjøre seg kjent i bransjen.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til at vurderingsformene som benyttes i studiet er varierte; mappevurdering med innleveringer av både teoretiske og praktiske arbeider, skriftlige skoleekamener og hjemmeeksamener, prosjektarbeid, samt muntlige eksamener. Studiet består av enkeltemner og de konkrete vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelse. 

Forskningsbasert undervisning

 

Internasjonalisering

Musikkbransjen er en internasjonal bransje og dette speiles særlig i de bransjespesifikke emnene, hvor det er det å forstå og kunne operere i internasjonale musikkmarkedet er sentralt. I enkelte emner vil undervisningen gjennomføres på engelsk. I tillegg er pensumlitteraturen i de fleste musikkbransjeemnene i stor grad på engelsk. 

I studieplanen er det lagt til rette for at studentene kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av vårsemesteret andre studieår (4. semester). Utvekslingsopphold er valgfritt og studenten betaler selv eventuelle skolepenger.

Utvekslingsoppholdet gjennomføres ved en utenlandsk institusjon med tilrettelagt fordypning i bransjeemner og/eller andre relevante økonomi- og ledelsesfag. Høgskolen har utvekslingsavtaler med relevante studiesteder i flere land, for tiden blant andre New York State University (USA), Middle Tennessee State University (USA), Staffordshire University (England) og Salford University (England).

Utenlandsopphold og utdanningsplan med konkrete emner må være godkjent av Høgskolen i Innlandet på forhånd for å sikre innpassing i bachelorgraden.

Sist revidert

01.10.2016

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se  høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet bygger delvis på høgskolens emneportefølje innen markeds-, innovasjons-, musikkbransje, kultur- og musikkteori, samt ledelsesfag. Studiet er bygget opp slik at hvert semester har noen felles emner med andre studieretninger, noen emner som er felles med Bachelor i Music Business - Management og noen emner som er eksklusive og spesifikke for studiet. Studentene oppfordres til å velge utvekslingsopphold ved en utenlandsk institusjon i fjerde semester, hvor man velger faglig fordypning innenfor musikkproduksjon. Studenter som ikke ønsker å reise på utveksling tar istedet emnene 3MUS270 Music Business - prosjekt (15 studiepoeng) og 3MUS280 Musikkproduksjon - spesialemne (15 studiepoeng). Det anbefales også tar flytter emnet 3LED320 Prosjektledelse til 4. semester (dvs. at valgemnet flyttes til 6. semester). 

Studenters som ønsker å søke Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse må velge  velge 3LED300 Strategi (5. semester) og 3SER350 Informasjonsøkonomi og digitale markeder (6. semester).

 

 

 

 

Kull

2022

Emneoversikt
Studiepoeng År 1 År 2 År 3

I fjerde semester kan studenten enten velge utvekslingsopphold eller 3MUS280 Musikkprodusjon - spesiale emne + 3MUS270 Music Business Development Lab eller 3BED350 Studentbedrift + et valgemene. Det at man flytter 3LED320 Prosjektledelse til 4. semester og utsetter valgement til 6. semester. Det er også mulig å velge både 3MUS270 og 3BED350.