Studieplan 2022/2023

MUMA Bachelor i Music Business - Management

Navn på fag/studieplan

Bachelor i Music Business - Management

Studiepoeng

180

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids studium. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen Bachelor i Music Business - Management.

Studiet er basert på ukentlig undervisning på Campus Rena.  

Forventet arbeidsinnsats for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år.

 

Bakgrunn for studiet

Bachelor i Music Business med profilering Management, ledelsesfag for musikkindustrien, er et treårig studium for framtidige ledere og entreprenører i musikkbransjen. Studiet er orientert mot hele verdisystemet; live, innspilt musikk og forlag, inklusive samspillet med andre kulturindustrielle sektorer og aktører. Musikkbransjen er i endring, og det er et mål at kandidater fra studiet skal være kompetente til å forstå bransjens dynamikk og kunne bidra til god forretningsmessig utvikling innenfor bransjen. Studiet gir også kunnskaper innenfor markedsføring, økonomi, organisasjon og ledelse som er overførbar til andre typer virksomheter.

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom studiet ha tilegnet seg kunnskap om musikkindustrien og bransjens samspill med andre bransjer, i tillegg til rene økonomisk/administrative kunnskaper og ferdigheter. Studiets læringsmål reflekterer det å kunne jobbe på forretningssiden av musikkbransjen.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om bransjens oppbygging og virkemåte
 • har kunnskap om bransjens utvikling med særlig fokus på digitalisering av distribusjon, promotering, markedsføring, internasjonalisering og økonomi
 • har bred kunnskap om funksjoner og prosesser i sentrale foretak i bransjen (plateselskap, musikkforlag  managements, liveforetak, booking, distribusjonsforetak m.m.)
 • har kunnskap om opphavsrett og kontrakter i musikkbransjen
 • forstår musikk som kommunikativt produkt
 • har kunnskap om teorier og modeller innenfor markedsføring, organisasjon- og ledelse og økonomistyring og kan anvende disse på problemstillinger i musikkbransjen
 • har kunnskap om ledelse av komplekse, kreative prosesser og organisasjoner
 • har innsikt i strategisk metode 
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for kommersiell virksomhet i musikkbransjen og kan oppdatere sin kunnskap på området

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre systematisk analyse av bransjeutvikling og foreta strategivalg for bedrifter/aktiviteter i bransjen ut fra utviklingstrender
 • kan analysere markeder og iverksette bruk av markedsføringsverktøy
 • kan delta aktivt i prosessen med å gjøre kreative uttrykk til kommersielle produkter
 • kan planlegge og lede konserter og events
 • kan utøve økonomistyring i prosjekter og små virksomheter
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser problemstillinger som er relevante for kommersiell virksomhet i musikkbransjen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • forstår bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige virkninger av virksomhetens beslutninger, og kan handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor gitte tidsrammer, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan bidra i innovative prosesser, samt utvikle forretningsplaner og gründervirksomhet i musikkbransjen
 • viser evne til å identifisere behov for ytterligere kunnskap, søke forskningsbasert kunnskap og utvikle sine ferdigheter innenfor studiets disipliner

 

 

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer med interesse for og/eller erfaring fra arbeid med populærmusikk som bransje, og som ønsker en lederutdanning med sikte på videre arbeid enten som selvstendig næringsdrivende, frilanser eller som ansatt i virksomheter i musikkindustrien.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Bachelorstudiet skal utdanne framtidens ledere og entreprenører innen norsk og internasjonal musikkindustri. Uteksaminerte kandidater vil ha helhetlige ferdigheter i å kunne generere, implementere og lede komplekse musikkindustrielle prosjekter. De vil være kvalifiserte for et bredt utvalg jobber innen musikkbransjen, både for kommersielle aktører, institusjoner og organisasjoner. Kandidatene vil videre ha kompetanse for bedriftsetablering. Typiske jobber for kandidater fra Music Business - Management vil være artistmanager, arrangør, booker, produktsjef, jobber innen marketing og promotion i alle typer musikkselskaper, business developer, prosjektleder m.m.

Studiet vil kunne kvalifisere for videre studier på masternivå. Vær oppmerksom på at det ved de ulike utdanningsinstitusjonene kan stilles spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Studiet kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse ved Høgskolen i Innlandet, gitt at visse fagkombinasjoner velges.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, prosjektarbeid, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium. Eventuelle obligatoriske arbeidskrav angis i hver emnebeskrivelse.

 

 

 

Praksis

I 5.-6. semester legges det opp til at studentene kan ta praksisplass i musikkindustrien som valgemne. Selv om praksisopphold ikke er en obligatorisk del av studiet, kan dette være en god anledning til å gjøre seg kjent i bransjen. 

Vurderingsformer

Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet; semesteroppgaver, mappevurdering med innleveringer av både teoretiske og praktiske arbeider, skriftlige skoleeksamener, skriftlige hjemmeeksamener  og muntlige eksamener. De fleste emnene har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen i emnet. 

De konkrete vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelse. 

Internasjonalisering

Musikkbransjen er en internasjonal bransje og dette speiles særlig i de bransjespesifikke emnene, hvor det er det å forstå og kunne operere i internasjonale musikkmarkedet er sentralt. I enkelte emner vil undervisningen gjennomføres på engelsk. I tillegg er pensumlitteraturen i de fleste musikkbransjeemnene i stor grad på engelsk.

Det legges opp til at studentene kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av vårsemesteret andre studieår (4. semester). Utvekslingsopphold er valgfritt og studenten betaler selv eventuelle skolepenger.

Utvekslingsoppholdet gjennomføres ved en utenlandsk institusjon med tilrettelagt fordypning i bransjeemner og/eller andre relevante økonomi- og ledelsesfag. Høgskolen har utvekslingsavtaler med relevante studiesteder i flere land, for tiden blant andre New York State University (USA), Middle Tennessee State University (USA), Staffordshire University (England) og Salford University (England).

Utenlandsopphold og utdanningsplan med konkrete emner må være godkjent av Høgskolen i Innlandet på forhånd for å sikre innpassing i bachelorgraden.

 

Sist revidert

01.10.2016

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se  høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiets oppbygging og innhold

Studiet bygger delvis på høgskolens emneportefølje innen markeds-, innovasjons-, musikkbransje, kultur- og musikkteori samt ledelsesfag. Studiet er bygget opp slik at hvert semester har noen felles emner med andre studieretninger og noen emner som er eksklusive og spesifikke for Music Business. I vårsemesteret, andre studieår er det lagt opp til at studentene kan studere ved en av Høgskolens utenlandske samarbeidsinstitusjoner. Utenlandsoppholdet skal omfatte emner som representerer en rettet fordypning innen ledelse i musikkindustrien. 

Studiet er basert på ukentlige forelesninger. Flere av emnene som kommer tidlig i studieløpet er forkunnskapskrav til emner som kommer senere i studiet. Det anbefales forøvrig at emnene tas i den rekkefølgen de er oppsatt i studieplanen. 

Studiet har valgemner i de tre siste semestrene: Alle emnene i 4. semester er valgemner. Studenter som ikke reiser på utveksling i 4. semester skal ha fire emner innenfor økonomi- og ledelsesfag, to obligatoriske emner (Markedskommunikasjon og Prosjektledelse) og to valgemner. I 5. semester velger man enten Artist and Repertoire Management 2 eller Ledelse og lederrollen. Det vil være begrenset antall plasser på Artist and Repertoire Management 2 (se Forskrift og studier ved Høgskolen i Innlandet for rangering). I 6. semester er det to valgemner.  I dette semesteret er det mulig å velge ekstern praksis.  Studenter som ønsker å ha opptaksgrunnlag til Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse ved Høgskolen i Innlandet, anbefales å velge Informasjonsøkonomi og digitale markeder som valgemne i 6. semester (eventuelt i 4. semester) for å oppfylle den delen av opptakskravet omfatter samfunnsøkonomisk emne.

Studentbedrift kan velges enten i 4. eller 6. semester.

 

Kull

2022

Emneoversikt
Studiepoeng År 1 År 2 År 3