Studieplan 2022/2023

INTFIL Internasjonal filmhistorie

Navn på fag/studieplan

Internasjonal filmhistorie

Studiepoeng

30

Bakgrunn for studiet

Dette nettbaserte studiet gir en innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling, fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer. Hovedvekten vil ligge på europeiske og amerikanske forhold. Sentralt i studiet står spørsmålet om hvordan mediets form og innhold har endret seg i takt med skiftende teknologiske, estetiske, økonomiske, politiske og kulturhistoriske rammebetingelser. Med dette som utgangspunkt, tilbyr studiet en fordypning i sentrale filmhistoriske perioder, produksjonssystemer, stilretninger og verker.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om filmhistoriens sentrale epoker, filmskapere og verker
  • har innsikt i sammenhenger mellom filmens uttrykksformer og dens teknologiske, institusjonelle, sosialhistoriske og kulturelle rammebetingelser

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan beskrive og analysere filmers ulike fortellemåter og kan plassere dem i forhold til filmhistoriens stilistiske hovedstrømninger
  • kan analysere filmer og filmtrender i lys av politiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold i samtiden.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • er fortrolig med de regler som gjelder for skriving av akademiske tekster.

Målgruppe

Studiet egner seg for lærere, journalister, bibliotekarer og andre som jobber med formidling av film- og kulturhistorie, for studenter som ønsker å supplere sin
studieportefølje og ellers for alle med interesse for filmens internasjonale historie.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Dette studiet kan bygges ut til 60 studiepoeng i filmhistorie ved å ta emnet norsk filmhistorie (15 sp) og Dokumentarfilmhistorie (15sp).

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er basert på selvstudium av litteratur og filmeksempler over to semester. Ved studiestart arrangeres en oppstartsamling hvor emnets problemstillinger og arbeidsmetoder presenteres. I tillegg til studier av pensumtekster og –filmer, vil arbeidet  med seks obligatoriske arbeidskrav være et hovedelement. Her tilbys individuell veiledning og det vil bli gitt grundig tilbakemelding på studentenes innsats.  

Vurderingsformer

Arbeidskrav: Seks individuelle, skriftlige arbeidskrav (4-6 sider).

Arbeidskravene vurderes som godkjent / ikke-godkjent. Alle må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen (12-14 s.) samt justerende muntlig eksamen.

 

Karakterregel: A-F

Studiets oppbygging og innhold

Studiet deler emnene av den internasjonale filmhistorien inn i to perioder, den første strekker seg fra 1896 til 1945, den andre fra 1945 og fram til i dag. Hvert av disse del-emnene fyller ett semester og hvert semester avsluttes med en egen skriftlig og muntlig eksamen. Begge del-emner må være bestått for at studiet som helhet skal være bestått.

Kull

2021

Emneoversikt - Internasjonal filmhilstorie
Studiepoeng År 1