Studieplan 2022/2023

DOKHIS Dokumentarfilmhistorie

Navn på fag/studieplan

Dokumentarfilmhistorie

Studiepoeng

15

Læringsutbytte

Emnet tilbyr en fordypning i den internasjonale dokumentarfilmens historie. Det historiske perspektivet belyses med utgangspunkt i politiske, teoretiske, etiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold som kan knyttes til dokumentarfilmens utvikling.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Kandidaten

  • har god oversikt over utviklingen innen internasjonal dokumentarfilm fra de første aktualitetsfilmer og fram til dagens digitale dokumentarfilmproduksjon.
  • kjenner sentrale filmer og filmskapere innenfor dokumentarfilmtradisjonen.
  • kan gjøre rede for viktige teoretiske problemstillinger knyttet til dokumentarfilmens forhold til virkeligheten.

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan analysere filmer og filmtrender i lys av politiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold i samtiden.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • er fortrolig med de regler som gjelder for skriving av akademiske tekster.

Målgruppe

Emnet egner seg for dokumentarfilmskapere som ønsker å fordype seg i den tradisjonen de er en del av, for journalister, bibliotekarer, lærere og andre som jobber med formidling av film- og kulturhistorie, for studenter som ønsker å supplere sin studieportefølje og ellers for alle med interesse for filmhistorie generelt og dokumentarfilmens historie spesielt.

 

 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Dette studiet kan bygges ut til 60 studiepoeng i filmhistorie ved å ta emnet norsk filmhistorie (15 sp) og internasjonal filmhistorie (30 sp)

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er basert på selvstudium av litteratur og filmeksempler. Ved studiestart arrangeres en oppstartsamling hvor emnets problemstillinger og arbeidsmetoder presenteres. Studentenes videre arbeid støttes av nettbaserte diskusjonsgrupper, nettbaserte forelesninger, individuell veiledning og tilbakemelding på arbeidskrav.

Vurderingsformer

Før eksamen: Tre individuelle skriftlige arbeidskrav (4-6 sider). Arbeidskravene vurderes som godkjent eller ikke-godkjent. De må være levert og godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamen: Individuell hjemmeeksamen (12-14 s.) samt justerende muntlig eksamen.

Studiets oppbygging og innhold

Emnet tilbyr en fordypning i den internasjonale dokumentarfilmens historie. Filmens historie starter med dokumentaren, med enkle beskrivelser av dagliglivets store og små hendelser. Siden den gang har dette naturligvis endret seg, men fortsatt er dokumentarfilmens spesielle forhold til virkeligheten grunnleggende for sjangerens fascinasjonskraft: at filmen befolkes av mennesker som oss selv og at det vi ser faktisk har skjedd. Dokumentarfilmens sannhetskrav er imidlertid omdiskutert, siden også den forteller sin historie ut fra et bestemt perspektiv og med en bestemt hensikt, og dermed aldri er en objektiv framstilling av virkeligheten.

Sjangerens historiske utvikling kan langt på vei betraktes som endringer i filmskaperes måte å håndtere dette problematiske forholdet til virkeligheten på. Men også mange andre forhold kan være med på å forklare hvorfor og hvordan dokumentaren endrer seg over tid. Det historiske perspektivet vil derfor belyses med utgangspunkt i både politiske, teoretiske, etiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold som kan knyttes til dokumentarfilmens historiske utvikling fram til i dag.

Godkjenning

Semesteravgift

Kull

2021