2022/2023

PEDD1009/1 Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 2

Læringsutbytte

Ved sluttført emne skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskaper om kommunikasjon og samhandling i veiledning.
 • Ha kunnskaper om systemrettet veiledning og tverrfaglig samarbeid,
 • Kunne reflektere over hvordan veiledning og rådgivning kan nyttiggjøres i samhandling og tverrfaglig samarbeid. 

Ferdighetsmål

 • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningsøkter
 • Kunne anvende kunnskaper om kommunikasjon og samhandling i veiledning

Generell kompetanse

 • Være i stand til å sette rammer og gjøre etiske vurderinger i forhold til veiledning og rådgivning
 • Inngå i et profesjonelt felleskap med formål å legge til rette for barn og unges deltakelse, kompetanseutvikling og oppvekstforhold.

Innhold

Veiledning og rådgivning er områder som har ekspandert som fagfelt de siste årene. Innenfor utdanningssektoren og helse- og sosialfaglig arbeid ser vi at både veiledning og rådgivning får mye oppmerksomhet. Det er store variasjoner i hvordan begrepene rådgivning og veiledning defineres, og hvordan begrepene forstås avhenger av hvilket fagfelt og hvilken sammenheng vi ser det fra.

Rådgivning og veiledning kan med en fellesnevner beskrives som kunsten i å bistå mennesker i utvikling og i valgsituasjoner. I vår sammenheng fokuserer vi på det rådgivnings- og veiledningsfeltet som retter seg mot pedagogiske virksomheter som for eksempel skole, SFO, barnehage, fritidsklubber og voksenopplæring. Det er primært innenfor dette fagfeltet vi henter teoretiske, metodiske og praksisbaserte perspektiv på rådgivning og veiledning.

Til sammen skal Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I og II gi en innføring i veiledningspedagogikk med vekt på grunnleggende veiledningsteorier, bevisstgjøring omkring veilederrollen og etiske perspektiv knyttet til rådgivnings- og veiledningsvirksomhet.

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II ser nærmere på premisser knyttet til foreldresamarbeid, systemrettet rådgivning og tverrfaglig samarbeid i veiledning og rådgivning i pedagogiske virksomheter. Kurset legger særlig vekt på hvordan man som veileder og rådgiver skal inngå i et profesjonelt felleskap med formål å legge til rette for barn og unges deltakelse, kompetanseutvikling og oppvekstforhold.

Det legges vekt på å skape undervisningssituasjoner der studentene kan dele opplevelser og erfaringer samt reflektere sammen rundt ulike veiledningsprosesser. Kommunikasjon, samspill og tverrfaglig samarbeid er sentrale begrep i både emne I og emne II. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil legge opp til en veksling mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, oppgaveløsning og varierte arbeidskrav.

Hvordan anvendes forskning i studiet?

De vitenskapelig ansatte med ansvar for studiet vil ha veiledning og rådgivning som sitt forsknings- og utviklingsfelt. Forskning samt pågående utviklingsprosjekter vil dermed danne grunnlag for undervisningsopplegget. Det vil også avspeiles i arbeidskravene og i pensumet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er to obligatoriske arbeidskrav i emnet.

 • 1 individuelt arbeidskrav med 3 deler:
  • 2 logger for 2 gjennomførte veiledninger
  • 1 gjennomført veiledning filmes til eget bruk
  • filmen + de 2 loggene danner grunnlaget for et refleksjonsnotat på 2000 ord
 • 1 individuelt refleksjonsnotat i etterkant av samling

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Det er krav til 50 prosent oppmøte på samlinger.

Hvis fraværet ditt overstiger 50% må du kompensere for dette med et ekstra arbeidskrav. Fravær som til sammen overstiger 75 % fører til at du ikke kan gå opp til eksamen. Vi registrerer oppmøte med signatur eller med opprop. Du som student må selv ta ansvar for å signere oppmøteprotokollen, eventuelt at du blir registrert ved opprop.

Eksamen

Eksamen på dette emnet er en individuell muntlig eksamen knyttet til en praktisk øvelse (case) og pensum. Muntlig eksamen arrangeres gjennom Skype e.l.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Det er tillatt å ta med forberedelsesnotat under eksamen, eventuelt bruk av veggplakat eller Power Point.