Studieplan 2021/2022

K2NOR2813 Norsk 2 for 8.-13. trinn

Navn på fag/studieplan

Norsk 2 for 8.-13. trinn

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert studium over to semestre med tre samlinger per semester. Høgskolens læringsplattform brukes i undervisningen.

Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og bygger på Norsk 1 eller annen utdanning på grunnivå i norsk (nordisk) som tilsvarer 30 studiepoeng i faget.  Norsk 2 utdyper studentenes kunnskaper om språk og litteratur i et samfunnsmessig, historisk, fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv med vekt på videregående opplæring.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale litterære epoker og et bredt utvalg av forfattere fra vikingetida til i dag
 • har bred kunnskap om språkhistorie og språkvariasjon
 • viser fortrolighet med begreper og framgangsmåter ved analyse og litterære tekster og språklig variasjon i et historisk perspektiv
 • har kunnskap om språk- og litteraturdidaktisk forskning knyttet til morsmålfagets utvikling over tid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap kritisk og selvstendig, særlig det som gjelder den diakrone dimensjonen i språk og litteratur
 • behersker grunnleggende standarder for akademisk skriving
 • kan reflektere over hvordan den historiske dimensjonen kommer til syne i henholdsvis studiefaget og skolefaget

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på fantasifulle og mangfoldige måter og i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i
 • kan formidle og gi opplæring og veiledning i språk, litteratur og humanistisk tenkemåte til elever, kolleger og allmennheten

Målgruppe

Studiet bygger på emnet Norsk 1 eller tilsvarende studium på 30 studiepoeng og retter seg primært mot lærere som underviser på trinn 8 til 13.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Norsk 2 bygger videre på den grunnleggende kompetansen i Norsk 1 eller tilsvarende studium på 30 studiepoeng. Til sammen gir det 60 studiepoeng og dermed undervisningskompetanse på ungdomsskolen og i videregående skole.

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen eller videregående skole, samt minimum 30 studiepoeng i norsk fra allmennlærerutdanning eller Norsk 1 (8-13). En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har tre samlinger a to dager i semesteret. Arbeidsmåtene veksler mellom forelesninger på samlinger og på video, seminarer og nettseminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid og annet arbeid på høgskolens læringsplattform. Individuelle arbeidskrav, gruppeoppgaver og nettseminarer består av faglige, fagdidaktiske og praksisnære oppgaver. Arbeidskravene omfatter oppgaver relatert til pedagogisk bruk av relevante digitale verktøy og kunnskapsdeling i eget kollegium.

Vurderingsformer

Skriftlig individuell eksamen på begge målformer

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av lærere fra et forskningsaktivt miljø.

Internasjonalisering

Ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene utvikler ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går på deltid og er hovedsakelig nettbasert med tre samlinger per semester. Studiet omfatter to emner, begge på 15 studiepoeng:

 • Litteratur og historie
 • Språk og samfunn

Se nærmere informasjon om oppbygning og innhold i emnebeskrivelsene.

Kull

2021

Emnetabell
Studiepoeng År 1