Studieplan 2021/2022

K2ENG1510 Engelsk 1 for 5.-10. trinn

Navn på fag/studieplan

Engelsk 1 for 5.-10. trinn

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15 studiepoeng hver: English in Use og Teaching and Learning. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Studiet er nett- og samlingsbasert med seks obligatoriske samlinger i løpet av studieåret. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar. I tillegg organiseres et ukelangt studieopphold i York. Den øvrige undervisningen er nettbasert med bruk av høgskolens læringsplattform.

 

Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og hever lærernes kompetanse i engelsk språk og fagdidaktikk, slik at de kan fungere som ressurs i fag- og læringsmiljøet på egen arbeidsplass. Deltakerne styrker sine forutsetninger for å drive engelskopplæring med grunnlag i gjeldende læreplan i engelsk. I studiet vil deltakerne møte arbeidsmåter som bidrar til å utvikle deres identitet som engelsklærere og deltakere i faglige diskurser. De vil også utforske problemstillinger relatert til egen klasseromspraksis i engelskfaget.

Studiet har fokus på undervisning for 5.-10. trinn og vektlegger fagdidaktisk refleksjon, deltakernes egen språkbevissthet og språkutvikling i engelsk, og hvordan de kan stimulere elevenes språkbevissthet og språkutvikling. Gjennom arbeid med deltakernes egne skriftlige og muntlige tekster modelleres ulike former for strategier, vurdering, samarbeid og refleksjon egnet for å utvikle språklig bevissthet og kompetanse. Deltakerne vil også tilegne seg profesjonsfaglig digital kompetanse relevant for engelskfaget, blant annet gjennom å utforske autentiske digitale tekster og digitale læringsressurser. I studiet vil deltakerne også møte for eksempel samskrivingsverktøy, digitale vurderingsformer, digitale presentasjonsverktøy, og ulike digitale medier.

 

 

 

 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om det engelske språkets struktur
 • har kunnskap om språktilegnelse, språkbevissthet og språkinnlæringsstrategier i en flerspråklig kontekst og hvordan man kan bruke denne kunnskapen i undervisningen
 • har kjennskap til relevante aspekter ved engelsk som verdensspråk
 • har kunnskap om hvordan man underviser i grunnleggende ferdigheter i engelskfaget
 • har kunnskap om gjeldende læreplan for engelsk, samt andre relevante styrings- og veiledningsdokumenter, og overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • har kunnskap om engelskspråklige tekster og andre kulturuttrykk som fremmer interkulturell kompetanse samt tverrfaglige temaer
 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder og vurderingsmetoder, og erfaring i å anvende disse i praksis

 Ferdighet:

Kandidaten

 • har god praktisk språkferdighet i engelsk og kan være en god språklig rollemodell for elevene
 • kan bruke relevant terminologi til å formidle kunnskap om språklige temaer
 • kan reflektere over valg av undervisningsmetode og tekster tilpasset målgruppen
 • kan analysere, reflektere og treffe begrunnede fagdidaktiske valg ut fra tilegnede kunnskaper om språk, kultur og fagdidaktikk
 • kan bruke og kritisk vurdere egnede læringsressurser, deriblant digitale

 Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og fagdidaktiske kompetanse, blant annet gjennom å bruke digitale verktøy

 

 

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere som er i arbeid på trinnene 5 – 10 i grunnskolen, og som har mindre enn 30 studiepoeng i engelsk i sin utdanning.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir økt kompetanse i engelsk språkferdighet og fagdidaktikk for lærere på 5. til 10. trinn.

Søkere som har en bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag, kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet og fordype seg ytterligere i engelsk.

Opptakskrav og rangering

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til 10. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelskundervisning på det aktuelle trinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Innhold og arbeidsmåter vil i stor grad være knyttet til studentenes daglige arbeid i skolen. Samtidig skal studiet gi faglig fordypning og utvikle studentenes egen kompetanse og ferdigheter i engelsk. Gjennom øvingsoppgaver og obligatoriske oppgaver får studentene planlegge og/eller prøve ut forskjellige arbeidsmåter innenfor faget.

Studentene arbeider individuelt, parvis og i grupper både på samlinger og på nettet, og inviteres til å reflektere over hvordan ulike arbeidsmåter og læringsformer fremmer egen læring. Utenom de organiserte samlingene forutsettes det at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium, gjennom arbeid med medstudenter og gjennom høgskolens læringsplattform.

Arbeidskravene omfatter bruk av digitale verktøy og kunnskapsdeling i eget kollegium. Elevvurdering er en integrert del av innholdet i studiet. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Studentene skal bruke engelsk aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med faglærere og medstudenter. Det forventes at studentene kommer forberedt til planlagt undervisning.

 

 

 

Vurderingsformer

Muntlig eksamen og individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Internasjonalisering

Høgskolen arrangerer et ukelangt studieopphold i York. Ved deltagelse får studentene utført ett av sine obligatoriske arbeidskrav. Studenter som eventuelt ikke deltar på turen til York må utføre dette arbeidskravet hjemme.

Sist revidert

25.10.2017

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studienter har en kristisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver:

 • English in Use
 • Teaching and Learning English

 

Kull

2021

Emnetabell
Studiepoeng År 1