Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

KRE4 Videreutdanning i kreftsykepleie

Navn på fag/studieplan

Videreutdanning i kreftsykepleie

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Videreutdanning i kreftsykepleie er en deltidsutdanning som går over 2 år (4 semestre). Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og spesialisering i kreftsykepleie.

Bakgrunn for studiet

Studieplanen for videreutdanning i kreftsykepleie bygger på Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie, fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Flere pasienter rammes av kreftsykdom. I følge Kreftregisteret rammes en av tre av kreft i løpet av livet, og i perioden 2021 – 2025 forventes 33741 nye krefttilfeller i Norge.  Moderne kreftbehandling gjør at flere lever lenger med og flere overlever kreftsykdommen. Kreftsykdom kan ramme i alle aldre, men de fleste får kreft i eldre år. En utfordring for dagens og fremtidens helsetjeneste er et økende antall eldre med sammensatte helseproblemer. Kreftsykdom kan være et av de sammensatte problemer pasienten rammes av.

Kreftsykepleie er en spesialisert kompetanse i sykepleie til pasienter som har, har hatt eller har økt risiko for kreft, i alle aldre og i ulike faser av sykdommen, samt deres pårørende. Kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområder omfatter forebygging, behandling, lindring og rehabilitering for pasienter med kreft, samt undervisning og veiledning, forskning og utviklingsarbeid og administrasjon av kreftsykepleierens fagområde (Reitan og Schjølberg, 2017). Kreftsykepleiere må inneha kjernekompetanse i sykepleie som er å; utøve personsentrert sykepleie, evidensbasert sykepleie, tverrfaglig samarbeid, utvikle forbedringskunnskap, ivareta pasientsikkerhet og anvende informatikk (Leksell og Lepp, 2013).

Kreftsykepleie er å yte helhetlig og faglig forsvarlig sykepleie til kreftpasienter i og utenfor institusjon. Kreftsykdom krever behandling både i spesialist -og kommunehelsetjenesten. Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012 legger føringer for en utvidet rolle i behandling og oppfølging av kreftsyke i kommunehelsetjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet, 2008). Behovet for kompetanseheving generelt og spesialistkompetanse innen kreftsykepleie spesielt er derfor økende i kommunehelsetjenesten. I tillegg kommer kompetanseutviklingsbehovet som ny kunnskap om forebygging og behandling av kreft medfører. Utfordringer er også knyttet til samhandling mellom tjenestene og lik tilgjengelighet i tjenestetilbud for pasienter med kreft. Nasjonal strategi for kreftområdet (St.p.nr.1, 2006-2007) trekker frem at god kommunikasjon og samarbeid mellom tjenester og forvaltningsnivå er viktige strategier for å løfte kvaliteten på kreftomsorgen.

Videreutdanning i kreftsykepleie har til hensikt å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan bidra til å møte de utfordringer som kommer i kjølvannet av en økning i antall sykdomstilfeller, pasienter med sammensatte helseproblemer og nye måter å organisere helsetjenesten på.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper 

Kandidaten:

 • har spesialisert kunnskap om kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • har inngående kunnskap om pasienters og pårørendes opplevelse av å ha en kreftsykdom og å gjennomgå behandling
 • har spesialisert kunnskap om kreftsykdommer, forekomst, årsaker, utredning, diagnostisering, forebygging og behandlingsformer, samt komplikasjoner og senskader
 • har kunnskap om sykepleievitenskapelig filosofi, begreper og teorier som utgjør det faglige grunnlaget for kreftsykepleie
 • har kunnskap om vitenskapsteori, vitenskapelige metoder og forskningsetikk                                                                                                                                             

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan arbeide selvstendig i utførelsen av kreftsykepleiers funksjon og ansvar
 • kan utføre systematisk helsevurdering og ta beslutninger om behov for kreftsykepleie
 • kan planlegge, utføre, dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
 • kan gjennomføre medisinsk behandling etter forordning og delegering fra lege
 • kan skape relasjon til og kommunisere med pasienter og pårørende i krise og sårbare situasjoner
 • kan gjennomføre tilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasient, pårørende, medarbeidere og studenter
 • kan samarbeide med kollegaer, andre faggrupper og samhandle mellom ulike tjenestenivå for pasienter med kreft
 • har kompetanse i kildesøk, kan kritisk vurdere og anvende forskningsresultater i arbeid med faglige problemstillinger

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • kan utøve personsentrert sykepleie til pasienter som har eller har hatt kreft, i alle aldre og i alle faser av sin sykdom, og støtte deres pårørende
 • kan identifisere forebyggende tiltak for pasienter med økt risiko for å utvikle kreftsykdom
 • kan ta ansvar for å møte døendes behov og ønsker på en omsorgsfull og verdig måte
 • kan ta ansvar for å videreutvikle og oppdatere egen personlig og faglig kompetanse som kreftsykepleier
 • kan begrunne vurderinger og handle i samsvar med etiske, juridiske og faglige retningslinjer, rammebetingelser og offentlige føringer som styrer kreftsykepleieres yrkesutøvelse
 • kan integrere relevante bruker-, erfarings- og forskningsbasert kunnskap i kreftsykepleien
 • bidrar til nytenkning og endring gjennom forskning, faglig utviklingsarbeid og innovasjon for å fremme kvalitet og pasientsikkerhet
 • bidrar til forsvarlig bruk av velferdsteknologi og informasjonsteknologi
 • bidrar til å lede og koordinere pasientrettede aktiviteter for å sikre sammenhengende og trygge pasientforløp i egen enhet og på tvers av tjenestenivåer

Målgruppe

Målgruppa for studiet er autoriserte sykepleiere med minst to års relevant praksis som ønsker fordypning i sykepleie til pasienter med kreft og deres pårørende. Det kan være sykepleiere fra offentlig eller privat virksomhet, spesialist- eller kommunehelsetjenesten.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Videreutdanning i kreftsykepleie kvalifiserer for å utøve sykepleie til pasienter med kreft og deres pårørende i alle aldre og i alle faser av sykdommen. Kreftsykepleiers kompetanse er også relevant for andre pasientgrupper, som eksempelvis pasienter med komplekse behov livets sluttfase og kritisk og/eller kronisk syke. 

Kreftsykepleieren arbeider i alle deler av helsetjenesten. I kommunehelsetjenesten kan aktuelle arbeidssteder være innenfor hjemmebaserte tjenester, sykehjem og ved lindrende enheter, i tillegg til offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner. På sykehus arbeider kreftsykepleieren på sengepost, i spesialavdelinger og i poliklinikker for kreftbehandling.

Kreftsykepleiere arbeider også i organisasjoner som Kreftforeningen der sentrale oppgaver er informasjon og undervisning om kreft, samt veiledning av pasienter med kreft. Hospice og ambulante team kan være aktuelle arbeidssteder for kreftsykepleiere. Kreftsykepleier har også en viktig funksjon i nettverksbygging og anvendelse av frivillighetsarbeid mot pasientgruppen. Videreutdanning i kreftsykepleie kan utgjøre et fordypningsområde i et masterstudium.

Opptakskrav og rangering

Bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst 2 års praksis som sykepleier etter autorisasjon. Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. To års praksis er 24 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 48 måneders arbeidspraksis. Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen skal føre frem til handlingskompetanse innen faget, slik at kreftsykepleieren kan utøve kreftsykepleie i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier. For å oppnå videreutdanningens læringsutbytter legges det vekt på integrasjon av teoretisk og praktisk kunnskap der studentens ansvar for egen læring og samarbeidslæring vektlegges. Videre benyttes pedagogiske metoder som stimulerer til egenaktivitet, selvstendighet, samarbeid, kritisk tenkning og refleksjon. Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer som inkluderer forsknings – og erfaringsbasert undervisning, gruppearbeid, seminarer, nettbasert undervisning/e-læring, simulering i øvelsesavdeling og praktiske studier. Det oppfordres til og gis mulighet for å knytte arbeidskrav og avsluttende oppgave opp mot pågående forsknings- eller utviklingsprosjekt. Høgskolens digitale læringsplattform benyttes som kommunikasjonsverktøy i studentgrupper, mellom lærer/veileder og studenter, og som en metode innen e-læring. Teoriundervisningen vil i hovedsak foregå ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Praksis

Praksisstudiet inneholder elementer fra alle emnene og tilsvarer totalt 12 uker og 20 studiepoeng. Fokus er å integrere teoretisk og praktisk kunnskap og få spesialisert kompetanse innen kreftsykepleie. Praksis er fordelt over to emner; Praktiske studier i spesialisthelsetjenesten (6 uker – 10 studiepoeng) og Praktiske studier i kommunehelsetjenesten (6 uker – 10 studiepoeng). Det forventes progresjon innad i hvert av disse emnene. Forventet arbeidsinnsats i praksisperioden er 40 timer per uke hvorav minimum 30 timer ved praksisinstitusjonen og 10 timer til selvstudium. Praksisstudiene er obligatoriske og det er studentenes ansvar å ha oversikt over eget fravær. Studenten må minimum være tilstede i praksis 90% av praksistiden. Fravær utover dette medfører ikke bestått praksis. Praksisplasser er i all hovedsak innenfor Hedmark og Oppland. I utgangspunktet anbefaler vi ikke praksis i egen bosteds- eller arbeidskommune.

Internasjonalisering

Fakultetet legger til rette for utvekslingsmuligheter for studenter i videreutdanning. I undervisningen, studentarbeid og praksis legges det vekt på å benytte internasjonal forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Det benyttes også engelskspråklig litteratur i studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider.  Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen; Fusk og forsøk på fusk.

Studiets oppbygging og innhold

Videreutdanning i kreftsykepleie omfatter 60 studiepoeng, fordelt på 40 studiepoeng med teoretiske og 20 studiepoeng med praktiske studier. Videreutdanning i kreftsykepleie er en deltidsutdanning over 4 semestre med samlinger i hvert semester. I tillegg til forelesninger innebærer studiet arbeid med studieoppgaver individuelt eller i grupper.

Kull

2021