Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

VUPRA Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten

Navn på fag/studieplan

Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten

Studiepoeng

10

Studiets nivå og organisering

Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger fordelt på et studieår. Studiets nivå er ett emne på masternivå.

Bakgrunn for studiet

Studiet skal sikre, fremme og utvikle studiekvaliteten i praksisstudiene for utdanningene i helse- og velferdstjenesten. I nasjonale veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene henvises det til hvilke krav som bør stilles til praksisveilederes generiske veiledningskompetanse og anbefalte læringsutbytter for praksisveilederutdanning. (Universitets- og Høgskolerådet 2018). Ut fra kravene til kvalitet i praksisstudier tilbyr Høgskolen Innlandet en attraktiv utdanning i praksisveiledning.

Studieprogrammet skal gi formell veiledningskompetanse hos praksisveiledere med ansvaret for studentveiledning og vurdering i praksisfeltet.

Læringsutbytte

Kandidaten har ved fullført studium oppnådd følgende læringsutbytte i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten
• har kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
• har inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner
• har inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
• har inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
• har kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Kandidaten 
• kan planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper
• kan tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger
• kan planlegge og gjennomføre vurdering av læringsutbytter og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
• kan analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet
• kan anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi

Generell kompetanse

Kandidaten
• kan kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
• kan reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis
• kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
• kan anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Målgruppe

Praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten med utdanning på minimum bachelornivå.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Praksisveilederutdanningen gir formell veilederkompetanse til veiledning av studenter i praktiske studier i helse- og velferdstjeneste.

Opptakskrav og rangering

Fullført bachelorutdanning innen helse- og velferdstjenesten og 1 års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning. 

Arbeids- og undervisningsformer

I praksisveilederutdanningen vil det bli benyttet metoder som stimulerer studentens egenaktivitet, selvstendighet og kritiske tenkning. Erfaringsutveksling vil ha en sentral rolle. Undervisningsmetodene som brukes i studiet vil variere fra forelesninger, digitale verktøy, gruppeoppgaver, øvelser i ulike veiledningsmetoder og selvstudie. I selvstudie kan studentene jobbe i grupper eller individuelt. Det legges vekt på at studentene tilegner seg kunnskap gjennom nyere faglitteratur og forskning.

Det vil være arbeidskrav til forberedelser mellom samlingene.

Høgskolen benytter Canvas som læringsplattform i utdanningen.

Vurderingsformer

Studieprogrammet består av ett emne og eksamen som er valgt i dette emnet er individuell fordypningsoppgave. 

Sist revidert

1.2.2021

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen aktuelle fagområder. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking.

Det legges vekt på at den enkelte søker informasjon i forhold til temaene som tas opp på samlingene gjennom studiet, og anvender og drøfter den vitenskapelige kunnskapen i studieoppgavene og fordypningsoppgaven.

Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

Kull

2021

Emne
Studiepoeng År 1