Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

VUKOGTER Innføring i kognitiv terapi

Navn på fag/studieplan

Innføring i kognitiv terapi

Studiepoeng

10

Studiets nivå og organisering

Studiet er en videreutdanning som går over ett semester, og er på totalt 10 studiepoeng. Studiet er nett- og samlingsbasert.

Bakgrunn for studiet

Høgskolen i Innlandet tilbyr et utdanningstilbud i grunnleggende kognitiv terapi. Forskning viser til gode resultater for kognitiv terapi, men at det også forutsetter at man har teoretisk kunnskap om det og god trening i å anvende det i praksis. Det legges vekt på stor egenaktivitet i dette studiet og det er en fordel om studentene jobber med mennesker i en egnet arbeidssituasjon.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om teorigrunnlaget for kognitiv terapi
  • har kunnskap om det historiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv terapi
  • har inngående kunnskap om grunnleggende prinsipper og metoder i kognitiv terapi

 

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan anvende grunnleggende prinsipper og metoder fra kognitiv terapi i sin arbeidssituasjon 
  • kan kritisk vurdere og analysere egne ferdigheter i samtaler
  • kan vurdere når kognitiv terapi er relevant å benytte som forståelsesmodell og i intervensjoner 

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • kan anvende kognitiv terapi selvstendig i arbeid med mennesker

Målgruppe

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor, som jobber med mennesker som er i utfordrende livssituasjoner. Det kan for eksempel være helse – og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV, ansatte i frisklivssentraler, pedagoger og andre institusjoner. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studenten vil etter endt utdanning være i stand til å gjennomføre samtaler med en kognitiv terapeutisk tilnærming, med sikte på å fremme mestring og selvforståelse i utfordrende livssituasjoner. Studenten vil etter endt utdanning ha forståelse for når en slik tilnærming er relevant.

Opptakskrav og rangering

Bachelor innen helse/sosialfag eller pedagogiske fag eller annen relevant 3-årig utdanning på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisning- og arbeidsformer som inkluderer forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, og gjennomføring av samtaler. Dette skal bidra til at studentene får teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring med temaene, i tillegg til at de får utforske egne ferdigheter i å bruke kognitiv terapi i samtaler. Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen. Mellom samlingene forutsettes det at studentene arbeider selvstendig med stoffet og løser oppgaver. 

Vurderingsformer

Eksamen består av en skriftlig individuell hjemmeoppgave som er knyttet til relevant arbeidssituasjon. Det tas utgangspunkt i en nedskrevet samtale som skal analyseres og drøftes i forhold til teori og egne erfaringer. Oppgaven kan arbeides med gjennom hele studiet, og vurderes som bestått / ikke bestått.

Internasjonalisering

Utveksling til utlandet er ikke relevant for dette studiet. Det kan bli benyttet noe engelskspråklig litteratur. 

Sist revidert

15.09.2018

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se bibliotekets nettisder;  https://www.inn.no/bibliotek. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 12. Fusk og forsøk på fusk.

Studiets oppbygging og innhold

Studentene arbeider med grunnleggende prinsipper for kognitiv terapi. Studiet tar utgangspunkt i de kognitive forståelsesmodellene for depresjon og angstlidelser. Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng. Emnet gjennomføres på deltid og er samlingsbasert. Studiet gjennomføres med fire samlinger á to dager. Samlingene vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, gjennomføring av samtaler og veiledning.

Kull

2021

Emnetabell
Studiepoeng År 1