Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

PEDBIB4 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer

Navn på fag/studieplan

Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer

Studiepoeng

15

Studiets nivå og organisering

Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre og gjennomføres med i alt 4 samlinger á 2 dager på campus Elverum. Studiet er oppdragsfinansiert.

 

Bakgrunn for studiet

Internasjonale studier trekker frem at kunnskap om læringsteorier og undervisningsmetoder er viktige for undervisende bibliotekarer. Denne kompetansen ønsker mange bibliotekarer å styrke. I tillegg til å undervise, veileder bibliotekaren brukere med ulik grad av informasjonskompetanse så som student, elev, undervisningspersonell, helsepersonell eller forskere. Det skaper et behov for kunnskap og kompetanse innen veiledning.

Studiet er utviklet gjennom et samarbeid mellom Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for medisin og helsefag og Høgskolen i Innlandet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om læring i et sosiokulturelt perspektiv
 • har kunnskap om hvordan læring kan planlegges, gjennomføres og evalueres
 • har kunnskap om forskjellen mellom undervisning og veiledning
 • har kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og veiledningsmetoder
 • har kunnskap om hvordan bruk av IKT og e-læring kan fremme læring

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, reflektere over  og vurdere egen undervisning til ulike målgrupper
 • kan anvende varierte arbeidsmetoder som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan anvende IKT og e-læring i undervisning
 • kan anvende ulike veiledningsmetoder
 • kan gi tilbakemelding på kollegaers undervisning og veiledning

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for læring
 • kan reflektere over og utvikle egen pedagogisk virksomhet
 • kan bygge gode relasjoner til målgruppene og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø  

Målgruppe

Målgruppen er bibliotekarer med undervisnings- og veiledningsoppgaver.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanning i pedagogikk for bibliotekarer gir kompetanse til å undervise og veilede studenter, elever, undervisningspersonale, helsepersonell eller forskere. 

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav er bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsfag, eller tilsvarende. 

Arbeids- og undervisningsformer

I utdanningen benyttes metoder som skal stimulere studentens egenaktivitet, selvstendighet og kritiske tenkning. Erfaringsutveksling mellom studenter vil ha en sentral rolle. Metodene som blir brukt i studiet vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og selvstudium. I selvstudiet kan studentene jobbe i grupper eller enkeltvis. Det legges vekt på at studentene tilegner seg kunnskap gjennom nyere litteratur og forskning.

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Det beregnes en samlet studieinnsats på totalt 375 – 450 timer for å oppnå forventet læringsutbytte.

 

Praksis

Ikke relevant i utdanningen

Vurderingsformer

Obligatoriske krav

Det inngår tre obligatoriske arbeidskrav underveis i studiet. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan gjennomføre eksamen

Studenten må ha deltatt på minimum 80 % av samlingene.

 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen i form av skriftlig fordypningsoppgave. 

Eksamen vurderes med karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Internasjonalisering

Ikke aktuelt for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal vise ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet og det forventes at den enkelte søker informasjon om temaene som tas opp på samlingene i studiet. Den vitenskapelige kunnskapen skal anvendes og drøftes i arbeidskrav og fordypningsoppgave.

Det forventes at studenten har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker kildene på korrekt måte i det skriftlige arbeidet gjennom studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Studiets oppbygging og innhold

 

Studiet har følgende delemner:

 

 1.      Læring og undervisning

 • Sosiokulturelt perspektiv på læring og undervisning Læringsteori (kunnskapssyn, læringssyn)
 • Didaktikk
 • Pedagogisk bruk av IKT og e-læring

 

 2.      Veiledning

 • Veiledning og læring
 • Veiledningens mangfold
 • Veiledning og relasjon
 • Etikk i veiledning
 • Veiledningsstrategier 

Kull

2021

Emne
Studiepoeng År 1