Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

MOI Motiverende intervju

Navn på fag/studieplan

Motiverende intervju

Studiepoeng

10

Studiets nivå og organisering

Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng

Bakgrunn for studiet

Høgskolen i Hedmark tilbyr et utdanningstilbud innen Motiverende Intervju som oppdragsstudium.

 

Formålet med studiet er å styrke studentens kompetanse til å gjennomføre samtaler der målet er å øke motivasjon til endring. Studiet skal gi studenten forståelse hvordan å gjennomføre en samtale som fremkaller motivasjon til endring, ferdigheter i kommunikasjonsmetode, evne til å styre samtalen mot forandring, håndtere motstand og utforske ambivalens. Studiet skal videre gi studenten kunnskap om når metoden bør benyttes, det teoretiske grunnlaget for metoden og forskningen som foreligger på feltet.

 

Motiverende Intervju er en metodikk som i økende grad brukes i arbeid med mennesker der endring av problematisk atferd er ønskelig, f.eks i forbindelse med terapi, rådgivning og andre konsultasjoner. Studiet retter seg blant annet mot ansatte i offentlig og privat sektor, helse – og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV og ansatte i Frisklivssentraler, skoler og barnehager.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

-          Kan redegjøre for teorigrunnlaget for Motiverende Intervju

-          Kan redegjøre for forskning som støtter effekt av Motiverende Intervju

-          Kan redegjøre for verdier og holdninger som ligger til grunn for Motiverende Intervju

-          Kjenner til hvordan metoden kan brukes i samtaler og i hvilke samtaler Motiverende Intervju er relevant å bruke

 

 

Ferdigheter:

Kandidaten

-          kan anvende Motiverende Intervju i samtaler med bruk av empati, grunnleggende verdier/ holdninger, kommunikasjonsferdigheter og styring.

-          kan anvende Motiverende Intervju i arbeid med ambivalens og i arbeid med å fremkalle og forsterke ytringer som øker sannsynlighet for endring (forandringsprat).

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

-          kan bruke Motiverende Intervju i møte med mennesker som har behov / ønske om endringer i atferd eller livsstil.

-          kan vurdere å analysere egne ferdigheter i samtalen

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ansatte i offentlig og privat sektor, helse – og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV, ansatte i Frisklivssentraler og andre institusjoner som arbeider med samtaler knyttet til brukere/klienter.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Kompetansen som erverves gjennom studiet er anvendbart i arbeid med mennesker der endring av problematisk atferd er ønskelig. Kompetanse i Motiverende Intervju vil kunne brukes på arbeidsplasser der metodikken anvendes som samtaleverktøy. Eksempler på slike arbeidsplasser er Frisklivssentraler, NAV, Røyketelefonen, barnehager, helsestasjoner med mer.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår i form av forelesning, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, gjennomføring av samtaler og refleksjonsoppgaver. De ulike undervisnings- og læringsformene bidrar til at studentene får teoretisk og praktisk kunnskap, i tillegg til at de får utforske egne ferdigheter i å bruke metoden. Studentene får også erfaring med hvordan metoden virker på seg selv.

 

Studentene vil bli tett fulgt opp med faglig veiledning under hele studiet.

 

Det meste av kommunikasjonen utenom samlingene vil foregå mellom emneansvarlig og studentene via e-post og Fronter. 

 

Mellom samlingene forutsettes det at studentene arbeider selvstendig med stoffet og løser oppgaver. 

Vurderingsformer

Eksamen består av en skriftlig individuell prosjektoppgave på 8-10 sider. Vurderingsformen er valgt fordi den er best egnet til å kunne vurdere om kandidaten kan anvende Motiverende Intervju som metode i samtalen, og kan belyse praktiske ferdigheter gjennom teori. Prosjektoppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Internasjonalisering

Utveksling av studenter og forskere til utlandet er ikke aktuelt for dette studiet. Det benyttes noe utenlandsk litteratur.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal vurdere behovet for informasjon og kunne finne, vurdere og gjøre nytte av informasjon i egen læring og i skriving av oppgaver. Det vises i denne forbindelse til høgskolebibliotekets studiehjelpside:

 

https://www.hihm.no/hihm/Hovedside/Bibliotek/Studiehjelp

Studiets oppbygging og innhold

I studiet vil ulike temaer som knyttes til og utgjør Motiverende Intervju bli belyst. Studentene vil blant annet arbeide med grunnleggende holdninger, empati, motivasjon og endringsprosesser, ambivalens, motstand og håndtering av motstand. Studentene vil også få mulighet til å erfare hvordan metodikken virker og få rikelige anledninger til å øve og evaluere seg selv. Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng. Emnet gjennomføres på deltid og er samlingsbasert. Studentene møter tre samlinger á to dager. Samlingene vil bestå forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, gjennomføring av samtaler og veiledning.

 

Kull

2021

Emneoversikt
Studiepoeng År 1