Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

HSV3000 Innføring i psykisk helsearbeid med vekt på eldre

Navn på fag/studieplan

Innføring i psykisk helsearbeid med vekt på eldre

Studiepoeng

15

Studiets nivå og organisering

Videreutdanning i helsearbeid, deltid, nettbasert.

Bakgrunn for studiet

Studieplanen er basert på Rammeplan og forskrift for Videreutdanning i Aldring og eldreomsorg fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005.

" Innføring i psykisk helsearbeid med vekt på eldre" er en tverrfaglig videreutdanning/etterutdanning som bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning i regionen og landet forøvrig. Utdanningen er et studium med fokus på eldre menneskers spesielle situasjon og hjelperens ansvar og funksjon i forhold til denne aldersgruppen.

Psykiske lidelser og demens sykdommene er blant de store folkehelseutfordringene i Norge. Med den kommende økningen i antall eldre, er kompetanse i folkehelsearbeid av stor betydning. I nasjonal helse-og omsorgsplan (Meld.st. nr 16, 2011 – 2015) pekes det på fremtidens omsorgsutfordringer. Økningen i andelen eldre over 80 år vil gi økt antall eldre mennesker med kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Nye generasjoner brukere av omsorgstjenester forventes å kreve et mer mangfoldig tjenestetilbud.  Samtidig vil flere friske eldre kunne nyttiggjøre seg avansert behandling når sykdom rammer. Realiseringen av målsettingen for norsk eldreomsorg krever personell med gode fagkunnskaper og med fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt og gruppen syke eldre og deres behov spesielt (Meld. St. 15, 2017–2018). Utdanningen er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. 

Studiet kan tas som frittstående kurs for helsepersonell med bachelorgrad. Deltagere kan ta eksamen og søke innpass på en videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse, eller ta de to neste kursene i kursrekken, Helse, funksjonssvikt og mestring i eldre år og etikk, i eget tempo.

Studiet gjennomføres digitalt.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale historiske, politiske og ideologiske utviklingslinjer knyttet til psykisk helsearbeid
 • kan redegjøre for grunnlagstenkningen i psykisk helsearbeid
 • kan redegjøre for sammenhenger mellom oppvekstmiljø, beskyttende og belastende faktorer og sårbarhet for utvikling av psykisk uhelse på ulike nivå: individ, gruppe, lokalmiljø, samfunn
 • har inngående kunnskap om gerontologiske begrep og naturlig aldring
 • kan redegjøre for ulike aldringsteorier og perspektiv på aldring, og hvordan dette påvirker samfunnets syn og helsepersonells syn på eldre og eldreomsorg

Ferdigheter

Studenten

 • behersker søk i databaser og referansehåndtering 
 • kan redegjøre for sammenhenger mellom tilknytningmønstre, oppvekstmiljø, og konsekvenser for livsmestring
 • kan reflektere kritisk over betydningen av kunnskapsbasert praksis i lys av ulike kunnskapsformer
 • kan drøfte ulike aspekter ved eldre menneskers livssituasjon ut ifra individuelle, samfunnsmessige og kulturelle rammer og perspektiver
 • kan anvende kunnskap om hvordan fysiologisk, psykologisk og sosial aldring påvirker dagligliv og helsetilstand

Generell kompetanse

Studenten

 • viser en undersøkende og kritisk holdning til de faglige og yrkesetiske krav som stilles i utøvelse av egen yrkespraksis
 • kan perspektiver og problematisere egen praksis i lys av ny kunnskap
 • kan redegjøre for brukerperspektivet og betydningen av brukerens erfaringskunnskap relatert til ulike teoretiske perspektiver
 • har forståelse for hvordan eldre menneskers livshistorie, kjønn, etnisitet og sosioøkonomiske forhold påvirker deres opplevelser og mestring i alderdommen.

Målgruppe

Helsepersonell med bachelor i et helsefag med minst to års yrkeserfaring fra helsevesenet.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir en innsikt i geriatri og psykisk helse. Studiet er relevant for alle som jobber i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten, og også for helsearbeidere i spesialisthelsetjenesten. Utdanningen er relevant for å kunne delta i løsningen av utfordringer i møte med den økende andelen eldre i samfunnet. Studiet kan gi innpass for med bachelor i helsefag på videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse som igjen gir innpass på master i psykisk helsearbeid.

 

Opptakskrav og rangering

Fullført bachelor i helsefag med yrkeserfaring i helsearbeid minimum to år.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har to samlinger à to dager via internett.  Det vil bli videoforelesninger mellom samlingene. Studiet er teoretisk. For å forankre teorien til deltakernes praksishverdag, vil fagstoffet og oppgaver utformes slik at den enkelte student selv kan knytte teori og oppgaver opp mot problemstillinger fra egen arbeidsplass. Det vil bli gitt veiledninger i gruppe med refleksjon over teori og praksis.

Studentene skal jobbe med faget på ulike måter: se video, lese litteratur, delta i diskusjonsforum på nettet og etablere kollokviegrupper. I denne perioden vil fagpersoner følge studentene på nettet, veilede og svare på aktuelle spørsmål.

Refleksjon vil være en gjennomgående faktor. Ved å reflektere over teori og teoriens forhold til mer praksisrelaterte problemstillinger, vil studenten tilegne seg relevant kunnskap som er nødvendig for bedre å forstå hvordan man skal ta imot, hjelpe og behandle eldre pasienter med psykiske lidelser. For at kunnskapstilegnelsen ikke bare skal bli en sak mellom den enkelte student og praksis-teorifeltet, er studiet også lagt opp slik at studentene skal samarbeide om problemstillinger og oppgaver i diskusjonsforum på nettet. Slik samarbeidslæring er en meget god støtte for en meningsfull kunnskapstilegnelse for den enkelte student, spesielt for studenter som allerede har mye erfaring og lang praksis fra tilsvarende arbeid.

Praksis

Studiet har ikke praksis.

Vurderingsformer

Eksamen

Eksamen er en individuell hjemmeeksamen over 10 dager.

Oppgaven vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F der E er laveste ståkarakter.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er forskningsbasert og gjennom studiet skal studenten tilegne seg handlingskompetanse til å søke, kritisk vurdere og anvende relevante forskningsresultater. Handlingskompetansen oppnås ved å finne frem til og knytte relevant forskning til arbeidskrav og til eksamen i studiet. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og praksis. Informasjonskompetanse og kildebruk er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til kildebruk på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.

Brudd på reglene om kildebruk reguleres i  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Informasjonskompetanse blir introdusert for studentene ved oppstart av studiet.

Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er et nettbasert studie med veiledning via Zoom eller Teams. Det er ingen fysiske møter. Det er en samling over to dager. Samlingen vil foregå på nett.

Utdanningen består av to deler som en grunninnføring i område eldre med psykiske plager.

Del en består av generell innføring:

 • Historiske og ideologiske perspektiver på utviklingen fra psykiatri til psykisk helsearbeid
 • Grunnleggende begreper og perspektiver innen folkehelse, salutogenese, psykisk uhelse og psykiske lidelser, stigma, utenforskap og sosial eksklusjon.
 • Betydningen av arbeid for sosial inklusjon og sosial integrering
 • Innside- brukerperspektivet på psykiske helseproblemer
 • Utviklingspsykologiske teorier og modeller
 • Kunnskapsbasert praksis og informasjonskompetanse

Del to består av Gerontologi:

 • Naturlig aldring, inkludert grunnlagsbegrep og aldringsteorier
 • Livshistoriens betydning for alderdommen
 • Flerkulturelt perspektiv på aldring og helse
 • Roller og rolleending i alderdommen
 • Evne til omstilling og mestring
 • Eldres levekår og livskvalitet

Kull

2021

Emneoversikt
Studiepoeng År 1