Studieplan 2021/2022

GRHSDE Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Navn på fag/studieplan

Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Studiepoeng

15

Studiets nivå og organisering

Studiet er nett- og samlingsbasert på bachelornivå, og gjennomføres på deltid over ett semester. Studiet er oppdragsfinansiert.

Bakgrunn for studiet

Begrepet helsepedagogikk har utviklet seg gjennom pedagogisk arbeid sammen med brukere. Helsepedagogikk dreier seg om samhandlingen mellom fagpersoner og brukere, og har som mål å styrke kompetansen innen fagfeltet pasient- og pårørendeopplæring. Sentralt i dette står det å styrke brukerens handlingskompetanse og å motvirke forhold som kan føre til passivitet og uheldig avhengighet til hjelpeapparatet. Videre handler helsepedagogikk om å forstå hva som fremmer læring og mestring, og hva som kan være til hinder for dette.

Det er anslått at det er mer enn 100.000 personer som lever med en sjelden diagnose i Norge, og det er registrert mellom 6000 og 7000 sjeldne diagnoser. Frambu er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og har som oppgave å bidra til kompetanseheving hos fagpersoner og tjenesteytere. Det er dokumentert at mangel på kunnskap blant fagpersoner er en stor utfordring for dem som har en sjelden diagnose og deres pårørende.

Hensikten med studiet er å gi fagpersoner og tjenesteytere, som jobber med personer med sjeldne diagnoser, mer kunnskap og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Det er vesentlig for personer med sjeldne diagnoser at tjenesteyterne i deres hjemkommune har egen kunnskap, kjenner andre kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hva som defineres som en sjelden diagnose
 • har kunnskap om særlige utfordringer knyttet til det å ha en sjelden diagnose
 • har kjennskap til sentrale helsepedagogiske prinsipper
 • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for læring og utvikling for personer med ulike funksjonsnedsettelser knyttet til sjeldne diagnoser
 • har kunnskap om pårørendes opplevelser og behov
 • forstår betydningen av tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører for å oppnå best mulig læring og utvikling for personer med en sjelden diagnose

Ferdighet

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for økt helsekompetanse for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser
 • kan reflektere over eget arbeid i møte med personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende
 • kan finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne holdninger og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger i arbeidet med sjeldne diagnoser
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i fagområdet, og gjennom dialog og refleksjon bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis
 • har innsikt i faglige og etiske problemstillinger og betydningen av brukermedvirkning.

Målgruppe

Primærmålgruppen er alle som jobber med barn, ungdom og voksne med sjeldne diagnoser, herunder pedagoger og assistenter i barnehager og skoler og ulike fagpersoner og tjenesteytere lokalt (hjem, arbeid, fritid og andre aktiviteter). 

Studiet vil også være nyttig for andre som arbeider med sjeldne diagnoser, for eksempel ansatte i habiliteringstjenesten, PPT, barnevern og NAV.

Også studenter innen helse-, sosial- og pedagogiske fag vil ha god nytte av studiet.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Dette er et unikt studietilbud som har til hensikt å dekke behovet for kompetanse knyttet til en gruppe vi ser er økende. Utdanningen er derfor relevant for samfunns- og arbeidsliv, og for alle som jobber med personer med sjeldne diagnoser. Disse vil ha direkte nytte av studiet. Utdanningen kan være relevant for flere ulike fagområder innenfor pedagogikk, helse- og sosialfag.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Det anvendes varierte arbeids- og undervisningsformer, blant annet forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, plenumsdiskusjon, muntlig fremlegg og arbeid med case.

Det legges vekt på studentaktive læringsmetoder og nettbasert undervisning.

Canvas benyttes som digital læringsplattform.

Vurderingsformer

Studiet er i hovedsak nettbasert og varierte undervisningsformer kombinert med obligatoriske arbeidskrav sikrer at kandidaten når emnets læringsutbytter. Eksamen i studiet vil være en individuell hjemmeeksamen over 10 dager.

Forskningsbasert undervisning

Fagmiljøet som underviser på studieprogrammet har spisskompetanse innen feltet, og undervisningen vil bygge på forskningsbasert kunnskap. Å arbeide kunnskapsbasert er et gjennomgående tema i studieprogrammet.

Internasjonalisering

Utveksling til utlandet er ikke relevant for dette studiet. Det vil bli benyttet noe utenlandsk litteratur. Undervisningen vil foregå på norsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen legger vekt på referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 8-1. Fusk og forsøk på fusk.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng, som går over ett semester.

Studiet vil være i hovedsak nettbasert, men vil ha en felles oppstartsamling.

Kull

2021

Emneoversikt
Studiepoeng År 1