Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

GRHELOPP Krise- og traumeforståelse

Navn på fag/studieplan

Krise- og traumeforståelse

Studiepoeng

30

Studiets nivå og organisering

Et tverrfaglig deltidsstudium på bachelornivå over tre semestre, samlingsbasert. Studiet gjennomføres som et oppdragsstudium.

Bakgrunn for studiet

Friskstiftelsen er en moderne døgninstitusjon innen spesialisthelsetjenester for voksne med alvorlige angstlidelser, depresjoner og posttraumatisk stresslidelse. Ved institusjonen er det en tverrfaglighet i kompetansen som ivaretar en helhetlig tilnærming. Sentralt er målrettede terapier, livsstilsintervensjoner, lokal forankring inkludert arbeidsfokus, ivaretagelse av somatiske forhold, samt variert aktivisering og eksponering i nærområdet. Det tilrettelegges for godt samarbeid med studenter til eksamen/fordypningsoppgaver gjennom Friskstiftelsens kliniske og kunnskapsbaserte praksis.

Høgskolen i Innlandet, Fakultetet for helse- og sosialvitenskap har en sentral rolle i HelseInn tidligere Terningen Nettverk (TN). HelseInn er en offentlig/privat klynge med ulike medlemsvirksomheter, der formålet er å bidra til bedre folkehelse gjennom å samarbeide om kompetanseutvikling, forskning og innovasjon.

Høgskolen i Innlandet har i tillegg til denne utdanningen flere studier innen krisehåndtering på bachelornivå. Disse studiene er knyttet til fagmiljøene for organisasjons- og ledelsesfag.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten 

 • har kunnskap om mestringsteorier og -strategier med vekt på muligheter og bedring
 • har kunnskap om epidemiologi og risikofaktorer ved kriser og traumer har kunnskap om den enkeltes reaksjoner ved kriser og traumer
 • har kunnskap om å identifisere behovet for helhetlig oppfølging av kriser og traumer både for personen det rammer, pårørende og det sosiale nettverk
 • kjenner til hvordan det arbeides med evidensbasert helhetlig oppfølging av personer med bistandsbehov grunnet psykiske utfordringer

 

Ferdigheter:

Kandidaten 

 • kan reflektere over sentrale traume- og mestringsteorier og utfordringer innen krise- og traumebearbeidelse
 • kan bidra til å gjennomføre krise- og traumebearbeidelse i et helhetlig perspektiv overfor både individ og gruppe
 • kan finne, vurdere og informere om helsefremmende tverrfaglige og tverretatlige tilbud
 • kan hjelpe bruker til å sette mål som fremmer personlig vekst knyttet til verdier, kompetanse og ressurser
 • kan følge opp enkeltindivider og grupper og evaluere resultater med tilgjengelige instrumenter

 

Generell kompetanse:

Kandidaten 

 • kan planlegge og gjennomføre helhetlig oppfølging med særlig fokus på refleksjon over egen praksis og hvordan man forholder seg til personer i krise
 • har innsikt i vurderinger av den enkeltes behov for helhetlig oppfølgning
 • kan samhandle proaktivt med lokale bistandsaktører for å sikre den enkeltes progresjon ut fra en helhetlig og tverrfaglig modell
 • kan bidra til å sette mål i et tverrfaglig samarbeid med fokus på den enkeltes mestring og muligheter ut fra en helhetlig tilnærming

Målgruppe

Utdanningen passer for personer som arbeider med, eller ønsker å arbeide med helhetlig oppfølging av enkeltmennesker og/eller grupper som er i kriser og/eller har vært utsatt for traumer. Det kan være ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten, politi og kriseberedskap, utdanningssektoren, NAV og alle som arbeider med flyktninger og asylsøkere.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanningen kvalifiserer til å kunne delta i arbeidet med oppfølgings- og behandlingsplan, organisere tverrfaglig samarbeid og utvikling basert på individets forutsetninger og kunnskapsbasert praksis innenfor krise og traumefeltet.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer

Det brukes varierte undervisnings- og arbeidsformer; forelesninger, gruppearbeid, praktiske og strukturerte øvelser, individuell refleksjon, plenumsdiskusjon, rollespill og arbeide med case. På grunn av studiets erfaringsbaserte profil legges det opp til prosesspedagogisk tilnærming og tilstedeværelse på samlingene. Praktiske eksempler og studentenes erfaringskunnskap vektlegges og belyses ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til varierte vurderingsformer i studiet. Studentene blir i hovedsak vurdert på grunnlag av skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene avslutter videreutdanningen med en skriftlig oppgave/rapport med muntlig høring.

Studentene blir vurdert både på grunnlag av individuelle arbeider og arbeider som er resultat av gruppeprosesser. Det legges særlig vekt på muntlig kommunikasjon i emnet Relasjons- og kommunikasjonskompetanse.

Forskningsbasert undervisning

Studiet har en tilfredsstillende kobling til forskning og faglig virksomhet innen traumer/ krisehåndtering. Faglige ressurser som benyttes inn i studiet har spesialisert kompetanse både innen forskning og utøvende virksomhet.

Internasjonalisering

I undervisningen og litteraturen legges det vekt på internasjonal forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Informasjons- og kildekompetanse

 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av tre emner á 10 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert, totalt 6 samlinger, første samling over 3 dager og de resterende samlingene over 2 dager. Det gjennomføres ett emne pr. semester

Kull

2021