Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

GFI Årsstudium i idrett

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i idrett

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år.

Bakgrunn for studiet

Høgskolen i Innlandet, Avdeling for folkehelsefag i Elverum tilbyr et Årsstudium i idrett som gir grunnleggende kunnskap innen idrett og tilstøtende støttefag.

Idrett er en viktig del av både lokal, nasjonal og internasjonal kultur og samfunnsliv. Årsstudium idrett skal både formidle og utvikle kunnskap om idrettsaktivitet, og kunnskap i idrettsaktiviteter. I studiet blir forståelse av mennesket i bevegelse fra ulike utgangspunkt og perspektiver vektlagt. Både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige perspektiver på idrett og annen fysisk aktivitet danner grunnlag for innhold og arbeidsmåter i studiet.

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal kandidaten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Kandidaten

- har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innenfor idrettsfeltet

- har kunnskap om hvilken plass idrett og fysisk aktivitet har i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten

- kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til lek, fysisk aktivitet og idrett

- kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

- kan finne fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

- kan beherske et utvalg faglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer relevante for idrettsopplæring

 

 

Generell kompetanse

Kandidaten

- har innsikt i relevante moralske og etiske problemstillinger knyttet til idrettsfeltet

- kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver knyttet til lek, fysisk aktivitet og idrett, alene og som deltager i en gruppe, i samsvar med barneidrettsbestemmelsene.

- kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis for læring og prestasjonsutvikling

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som har interesse for idrett og som i fremtiden ønsker å jobbe med tilrettelegging av idrett og aktivitet for ulike grupper.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført Årsstudium i Idrett kvalifiserer for oppgaver som blant annet:

- Arbeide med idrett og fysisk aktivitet i frivillig sektor

- Arbeide med idrett og fysisk aktivitet i offentlig sektor

- Arbeide med idrett og fysisk aktivitet i privat sektor

- Trener I i utvalgte idretter

 

Fullført og bestått studium gir mulighet for innpassing i bachelorstudier ved Institutt for idrettsfag ved Høgskolen i Innlandet eller ved andre studiesteder. Studiet kan inngå i oppbyggingen av en fri bachelor og derved gi grunnlag for masterstudier. Studiet kan også kombineres med andre utdanninger.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet stiller stor krav til deltaking og medansvar og er basert på en forståelse om at studenter og lærere har et felles ansvar for å utvikle kunnskap. Feltarbeid har stor plass i studiet og dets praktiske egenart gjør at studentene må beherske et mangfold av praktiske arbeids- og opplæringsformer og kunne samarbeide. Studiet legges opp slik at studentene erfarer og medvirker til at teoretisk fagstoff integreres i den praktiske delen. Slik skal kunnskap omsettes til forpliktende handlingskompetanse. Det vil bli lagt vekt på problembaserte formidlingsformer der studentene lærer gjennom erfaring og veiledning, og studentene i stor grad vil bli medansvarlige for den faglige fordypning, både praktisk og teoretisk. Studentene skal planlegge eget arbeid, arbeide selvstendig og i grupper med blant annet tema- og prosjektorganisert opplæring.

Praksis

Årsstudium har praksis i SFO. Det er en åpning for å følge faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag sin første års praksis dersom det er ledige praksisplasser og en oppfyller de formelle krav til karakterer og konkurransepoeng som ved ordinært opptak i nevnte studie. Praksissted første studieår er i all hovedsak lokalisert i Hedmark.

Vurderingsformer

Det blir benyttet ulike vurderingsformer i studiet, avhengig av det enkelte fagområdets egenart. De vurderingsformer som velges, sammen med arbeidsoppgaver utført underveis i studiet, er viktige virkemidler for å realisere samspillet mellom de ulike emnene i studiet. Vurderingsformene legges opp slik at studentene møter varierte vurderingsformer som er tilpasset mål og arbeidsformer i studiet.

 For å få eksamenskarakter forutsettes det at obligatoriske arbeidskrav er godkjent.

Internasjonalisering

Mye av forskningen og publiseringen innen feltet foregår internasjonalt. Anvendelse av internasjonale faglige databaser og internasjonal litteratur benyttes i dette studiet. Det styrker studentens evne til å utvide sine faglige perspektiver.

Sist revidert

1.11.2010

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis.

Høgskolebiblioteket tilbyr kurset "Kilder og kildebruk" til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte:

  • man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
  • man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse

 

En deloppgave i informasjonskompetanse vil være en del av et obligatorisk arbeidskrav.

Andre ressurser fra Høgskolebiblioteket:

  •  Se bibliotekets studiehjelpside 

Studiets oppbygging og innhold

Som en del av praksisopplæringen 1. studieår må studenten påberegne utgifter i forbindelse med transport til praksisstedet.

Deler av undervisningen kan foregå utenfor campus og studenten må påberegne utgifter i forbindelse med transport.

Enkelte målområder krever at studenten selv har utstyr for å kunne delta, for eksempel i forbindelse med undervisning i ski eller skøyter.

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Kull

2021