Studieplan 2021/2022

REGP Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

Navn på fag/studieplan

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Studiet er et nettbasert påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng. Studiet er normert til to år som deltidsstudium.

Bakgrunn for studiet

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse. På regnskapskontorer (og revisjonskontorer) er det en del medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. 

Studiet er rettet mot studenter som har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i ​økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet, eller andre økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet.

Studiet kan etter nærmere regler inngå som del av Bachelor i regnskap og økonomirådgivning ved Høgskolen i Innlandet. 

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder
 • har kunnskap om regnskapsførerfagets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførers rolle i samfunnet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett og andre relevante juridiske områder, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan, innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære,
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap
  • begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap
 • kan, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet, samt dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Målgruppe

Målgruppen er personer som har tidligere utdanning innen økonomi og administrasjon og som ønsker fordypning innen regnskap, rettslære og skatte- og avgiftsrett. Studiet retter seg også mot studenter som har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet og som ønsker å bygge videre mot Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. For begge grupper kan Påbygging i regnskap og økonomirådgivning vil være et steg på veien for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører, eller for å studere videre til en mastergrad i økonomi og ledelse eller i regnskap og revisjon. I målgruppen inngår også personer som har tatt en hvilken som helst mastergrad og som ønsker å kvalifisere seg til autorisert regnskapsfører. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Uteksaminerte kandidater vil være kvalifiserte til å arbeide med regnskap og økonomirådgivning, i særlig grad i privat sektor, men også i det offentlige. De vil også være godt kvalifiserte for andre stillinger innen økonomi og administrasjon og ha en kompetanse som vil kunne kvalifisere til ledere for økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter.

Emnene i Påbygging i regnskap og økonomirådgivning kan innpasses i gjeldende studieplan for Bachelor i regnskap og økonomirådgivning ved Høgskolen i Innlandet. Bachelor i regnskap og økonomirådgivning tilfredsstiller, sammen med godkjent praksis ihht. Finanstilsynets krav, kravet til å bli autorisert regnskapsfører (jf. Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere §1-1, sist endret 14. januar 2014). Bachelor i økonomi og administrasjon fra en høgskole eller et universitet i Norge eller en hvilken som helst mastergrad kombinert med Påbygging i regnskap og økonomirådgivning, kan også tilfredsstille utdanningskravet for autorisasjon av regnskapsførere.  

Kandidater som fullfører Bachelor i regnskap og økonomirådgivning vil kunne være kvalifiserte for å begynne på økonomisk-administrative masterutdanninger i Norge og i utlandet, blant annet Master i økonomi og ledelse (siviløkonom). Ved de ulike utdanningsinstitusjonene kan det stilles spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå + minst 45 studiepoeng fra Årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, hvor emner innen finansregnskap må være dekket med et omfang på minimum 10 studiepoeng tilsammen eller en hvilken som helst mastergrad.  

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet foregår i hovedsak over nett, med forelesninger som streames og distribueres gjennom høgskolens elektroniske læringsplattform. I tillegg vil det også være nettbasert oppgaveseminarer etter fastsatt timeplan.

Studiet krever at studentene ser forelesningsstreamer, jobber selvstendig og aktivt med oppgaver som gis som del av undervisningen og er forberedt til oppgaveseminarene.

I emnet Praktisk regnskap, skatt og rådgivning jobber studentene med mappeinnleveringer som følger progresjonen i undervisningen.

Det er obligatoriske arbeidskrav i alle emner.

Forventet arbeidsinnsats per studieår på deltid er 750-900 timer.

Vurderingsformer

Vurderingsformene som benyttes i studiet framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Skriftlige skoleeksamener benyttes i de fleste emnene. I emnet Praktisk regnskap, skatt og rådgivning jobber man med et gjennomgående praktisk case som skal speile en praktisk arbeidssituasjon. Vurderingsformen er derfor mappevurdering, kombinert med muntlig eksamen.  

 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til et forskningsmiljø og vil bygge på relevant forskning og forskningsbasert kunnskap. Undervisning og pensum holdes oppdatert og i henhold til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og rettspraksis som er relevant for regnskapsførerfaget og rollen som økonomirådgiver. 

Internasjonalisering

Kunnskap om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) inngår som en del av utdanningen.

Det legges ikke opp til at studentene reiser på et utenlandsopphold i løpet av studiet.

Sist revidert

01.10.2018

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolebibliotekets  nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av emner på til sammen 60 studiepoeng, slik det framgår under, hvorav alle er obligatoriske. 

Kull

2021

Emneoversikt
Studiepoeng År 1 År 2

Emnene Årsregnskap og Praktisk regnskap, skatt og rådgivning undervises over to semestre, med avsluttende eksamen i hhv. semester 2 og 4.