Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

GRDIB-2 Digitalisering og bærekraft Modul 2 Digital økonomi

Navn på fag/studieplan

Digitalisering og bærekraft Modul 2 Digital økonomi

Studiepoeng

7,5

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning på 7,5 studiepoeng innenfor digitalisering og bærekraft. Det er organisert som en deltidsutdanning innenfor ett semester, samlingsbasert eller digitalt, eller en kombinasjon av disse. Studiet tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet gjennom oppdragsfinansiering eller salg. 

Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for dette studiet er et identifisert behov for et fleksibelt og arbeidslivstilpasset utdanningsbehov innen for digitalisering, med målsetting om et bærekraftig næringsliv. Behovsvurderingen og utviklingen av studiet er gjort i samarbeid med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger.

 

Virksomheter står i dag overfor store utfordringer med tanke på det digitale skiftet og bærekraft. Digitalisering og bærekraft er viktig for at virksomheten skal være konkurransedyktig, imøtekomme fremtidige forventninger og ta samfunnsansvar. Gjennom ny teknologi og digitalisering blir nye tjenester utviklet i et historisk raskt tempo , samtidig som det stilles økende krav til bærekraft med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Hver enkelt aktør må ta grep for å omstille egen virksomhet. En av begrensningene på slik omstilling er mangel på kompetanse innen digital transformering og innsikt i hvilke muligheter som ligger i digitalisering og bærekraftig utvikling av samfunnet.

 

Næringslivet etterspør fleksible utdanningstilbud, og studiets oppbygging er valgt med særskilt vekt på dette. Totalt sett, etter at alle emner er utviklet, ønsker en å tilby til sammen 12 emner à 2,5 studiepoeng, gruppert i fire moduler. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om forretningsmodeller med fokus på digitalisering og bærekraft, og kan relatere dette til egen virksomhet
  • har kunnskap om grunnleggende økonomiske modeller som er spesielt relevant for å analysere digitale markeder og kan anvende disse til å belyse prisstrategi, konkurransestrategi, innovasjoner og trender i markeder for digitale produkter
  • har kunnskap om hvordan bedriften kan tilpasse seg i markeder som går gjennom disrupsjon pga. det grønne skiftet og digitalisering
  • har kunnskap om delingsøkonomi, innovasjon og bærekraft som konsept og relevans for egen virksomhet

 

Ferdigheter

Kandidaten 

  • kan anvende en forretningsmodell med fokus på digitalisering og bærekraft
  • kan vurdere digitale markeder ved bruk av økonomiske modeller
  • kan innhente informasjon og fagstoff og framstille dette for å belyse problemstillinger innenfor delingsøkonomien, teknologi og digitale markeder

 

Generell kompetanse

Kandidaten 

  • kan formidle grunnleggende sammenhenger mellom innovasjon, delingsøkonomi og bærekraft 
  • kan formidle grunnleggende sammenhenger for bedriftens forretningsmodell, lønnsomhet og anvendelse av teknologi ved hjelp av illustrasjoner og skriftlig framstilling til egen bedrift
  • kan utveksle faglige synspunkter med andre studenter og samarbeide med andre om å løse praktiske og teoretiske problemer innenfor emneområdet

 

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer som jobber i næringslivet eller andre virksomheter, og som ønsker grunnleggende kompetanse innen digitalisering og bærekraft, spesielt digital økonomi. Studiets oppbygging, med små emneenheter, skal bidra til at studiet oppleves som lett tilgjengelig for målgruppen. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er utviklet etter innspill fra næringslivet i Kongsvingerregionen. Studiet gjennomføres først som en pilot og vil bli komplettert med ytterligere moduler dersom piloteringen vurderes som vellykket. 

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og ulike typer øvelser. Det forventes at studentene jobber selvstendig med oppgaver og pensum mellom samlingene. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper for å diskutere fagstoff og samarbeide om oppgaveløsning.  Forventet arbeidsinnsats er 180-225 timer. 

Vurderingsformer

Det benyttes benyttes skriftlige hjemmeeksamener og skriftlig innleveringsoppgave som tar utgangspunkt i egen arbeidsplass. For emne 1 og 2 benyttes det en kort hjemmeeksamen pr emne. For emne 3 benyttes det en hjemmeeksamen som strekker seg over noe tid. For både emne 1 og 2 er det et obligatorisk arbeidskrav å møte på første samling i emnet. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til et forskningsmiljø og studentene blir introdusert til forskningsbasert kunnskap gjennom teorier, modeller og empiri innenfor studiets fagområde. 

Internasjonalisering

Digitalisering og bærekraft er globale utfordringer og virksomheter må ta hensyn til internasjonale forhold i sin framtidige tilpasning. Kunnskap om digitalisering og markeder i en internasjonal sammenheng inngår som en del av læringsutbyttet i studiet. Pensumlitteraturen vil helt eller delvis være engelskspråklig. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se  høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er sammensatt av tre emner på 2,5 studiepoeng hver. Studiet er bygd opp med en faglig progresjon som forutsetter at studentene tar emnene i den rekkefølgen de er satt opp i studieplanen. Studiet består av emnene "Digitale tjenester, markeder og forretningsmodeller" 2,5 sp, "Delingsøkonomi, bærekraft og innovasjon" 2,5 sp og "Digital økonomi i praksis" 2,5 sp. Undervisning og eksamener gjennomføres innenfor ett semester. 

Godkjenning

17.03.21

Kull

2021