Studieplan 2021/2022

EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Navn på fag/studieplan

Bachelor i eiendomsmegling

Studiepoeng

180

Studiets nivå og organisering

Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltidsstudium. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen ”Bachelor i eiendomsmegling”.

Studiet er basert på ukentlig undervisning på Campus Rena.  

Forventet arbeidsinnsats for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år.

Bakgrunn for studiet

Hovedmålsettingen med studiet er å gi en yrkesrettet utdanning for de som ønsker å arbeide med salg av eiendommer og eiendomsmegling. Studiet gir også en kompetanseplattform for å kunne arbeide som fagperson eller rådgiver innen eiendomsforvaltning og kontraktsforhold i privat næringsliv og offentlig sektor. Foruten de særegne emnene innen eiendomsmegling, er det i studiet lagt stor vekt på salg og markedsføring.

Læringsutbytte

Kandidaten med fullført kvalifikasjon skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om eiendomsmeglerens rolle, arbeidsoppgaver og ansvar
 • har kunnskap om formidling, salg og utleie av fast eiendom
 • har kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har bred kunnskap i juridiske emner for eiendomsmeglere
 • har kunnskap om hvordan eiendomsinvesteringer blir finansiert
 • forstår hvordan landets økonomi blir påvirket av endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk og internasjonale forhold
 • har kunnskap om fagets egenart og historie
 • har kunnskap innen regnskap og økonomi, administrasjonsfag og metodefag
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis

 Ferdigheter

 • kan anvende analysemetoder, har kunnskap og anvender resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger
 • er i stand til å vurdere investeringer og analysere inntekter og kostnader
 • er i stand til å behandle klientmidler og transaksjonene rundt inn- og utbetalinger knyttet til et eiendomsoppgjør
 • kan anvende kunnskapene innen metodeemner på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger
 • kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap og erfaringer, både skriftlig og muntlig, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre for utvikling av god praksis
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i bransjen

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot de som ønsker å arbeide med salg av eiendommer og eiendomsmegling. Studiet er også velegnet for de som ønsker å arbeide med organisatoriske, markedsføringsmessige og andre administrative deler av en organisasjon.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Bestått eksamen i ”Praktisk eiendomsmegling I” gir anledning til å arbeide som medhjelper til ansvarlig megler.

Bestått eksamen i ”Oppgjør for eiendomsmeglere” gir anledning til å arbeide som medhjelper til ansvarlig megler i oppgjør.

Uteksaminerte kandidater gis mulighet til å benytte tittelen eiendomsmeglerfullmektig når man er ansatt i et eiendomsmeglerforetak og arbeider under tilsyn av en ansvarlig megler. For å få eiendomsmeglerbrev må en i tillegg ha to års relevant praksis.

Etter fullført bachelorstudium og to års praksis kan en søke Finanstilsynet om eiendomsmeglerbrev. Når en har fått eiendomsmeglerbrevet, kan en kalle seg eiendomsmegler. Man kan da arbeide som ansvarlig megler eller faglig leder.

Uteksaminerte kandidater vil også være kvalifiserte for andre stillinger innenfor eiendomsbransjen. Studiet gir også en generell økonomisk-administrativ kompetanse som gjør at man kan jobbe med markedsføring, økonomi og administrasjon i andre typer virksomheter.   

Studenter som er interesserte i å studere videre på masternivå, bør sette seg inn i opptakskravene som den aktuelle institusjonen har.

Studiet tilfredsstiller fagkravene ved opptak til Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse ved Høgskole i Innlandet. Studenter som har har tatt emnene Statistikk for økonomer, Driftsregnskap og budsjettering, Mikroøkonomi 1 og Videregående finansregnskap vil også tilfredsstille fagkravene ved opptak til Master i økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring ved Høgskolen i Innlandet. Disse fire valgemnene/tilleggsemnene kreves også for at man skal kunne søke om sidetittelen Siviløkonom på grunnlag av kombinasjonen Bachelor i eiendomsmegling og Master i økonomi og ledelse (gjelder begge spesialiseringer).

 

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht   Forskrift om opptak til høgre utdanning.

        

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsformene vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium.

Det er obligatorisk frammøte i Praktisk eiendomsmegling 1. 

Vurderingsformer

De overordnede prinsipper for vurderingsformer, som benyttes i studiet, er individuelle, skriftlige og muntlige eksamener, semesteroppgave i gruppe og prosjektarbeid. Individuelle, skriftlige eksamenen omfatter skoleeksamener og hjemmeeksamen. I tillegg vil det i flere sammenhenger være obligatoriske innleveringsoppgaver i enkeltemner. Besvarelsene på disse innleveringene må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Detaljer rundt vurderingsformene som benyttes, beskrives under hver enkelt emnebeskrivelse. 

Dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen, benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der A er den beste karakteren og E er den laveste beståtte karakteren.

Internasjonalisering

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold, men internasjonale perspektiver berøres i flere emner. 

Studiets emnesammensetning, med mange eiendomsmegler spesifikke emner som knyttet til norske lover og forskrifter, gjør at valgmuligheter mht utvekslingsopphold er begrenset. Studentene kan integrere et utvekslingsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i fjerde semester, så fram samarbeidsinstitusjonen tilbyr emner som tilsvarer dette semesterets obligatoriske emner. Eventuelle utenlandsopphold skal godkjennes av høgskolen på forhånd og innarbeides i den enkeltes utdanningsplan.

Sist revidert

01.10.2015 (emnetabellen er under oppdatering i januar 2018)

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er knyttet opp mot høgskolens andre bachelorstudier innenfor det økonomisk-/administrastrative fagområdet. Utdanningen består av bransjespesifikke emner og emner innenfor metodiske, økonomiske- og administrative fag. Da en eiendomsmegler både skal kunne å markedsføre seg selv og sitt produkt, er det i studiets oppbygging lagt stor vekt på emner innen salg og markedsføring.

Bortsett fra siste semesters praksis/bacheloroppgave er hele studiet strukturert med emner a 7,5 studiepoeng, og med emner som utgjør 30 studiepoeng pr. semester.

Når det gjelder innholdet i det enkelte emne, vises det til emneoversikten. I siste semester kan kandidaten velge mellom to gjennomføringsmåter. Det ene alternativet er å velge relevant praksis og skrive en praksisbasert oppgave. Det andre alternativer er at kandidaten skriver en bacheloroppgave innenfor et tema hentet fra Praktisk eiendomsmegling I, II eller III.

Studiet er organisert som et fulltidsstudium med ukentlig undervisning på campus Rena. 

Kull

2021

Emneoversikt Bachelor i eiendomsmegling
Studiepoeng År 1 År 2 År 3