Language: NOR | ENG
Studieplan 2021/2022

OFFSTYR Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi (Kongsvinger)

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi (Kongsvinger)

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Studiet er  en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over to år.

Det vil være fire-fem samlinger over to dager per semester. Samlingene vil være på Høgskolesenteret på Kongsvinger og alle skoleeksamener avlegges der.

Bakgrunn for studiet

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi har en bred målgruppe innenfor offentlig sektor. Formålet med studiet er å bidra til kompetanseheving innenfor fagområder hvor behovet for formell lederutdanning i dag er stort. Studiet er et utdanningstilbud for medarbeidere i offentlig sektor som er i, eller som ønsker å kvalifisere seg til, lederstillinger i det offentlige.

For å møte framtidas kompetanseutfordringer er det svært viktig med tverrfaglig kompetanseheving innenfor økonomi og organisasjons- og ledelsesfag, med sikte på å gi tjenestetilbudet høy kvalitet og sikre rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Mange medarbeidere i offentlig sektor trenger fleksible deltidstilbud. Høgskolen i Innlandet tilbyr studiet som et samlingsbasert deltidsstudium.  Studiet er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Fagforbundet.

Læringsutbytte

Studiet skal gi nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid og samspill med andre virksomheter. Dernest vil kandidatene tilegne seg kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper for økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor
 • har kunnskap om å utøve lederskap i henhold til det offentliges krav og målsetninger
 • har kunnskap om lederrollen i spennet mellom tjenesteyter, beslutningstaker og folkevalgt ledelse
 • har kunnskap om verktøy til støtte i daglig lederutøvelse
 • har kunnskap og forståelse til å se kommunen som helhet og hvordan politikk og administrasjon påvirker og støtter hverandre gjensidig
 • har kunnskap om begrunnelsen for og særpreget ved offentlig sektor

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende tilegnede kunnskaper, basert på forståelse for forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå
 • kan anvende ledelsesverktøy i daglig utøvelse
 • kan anvende de grunnleggende  prinsippene for økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor, behersker i tillegg prinsippene for kostnadsfordeling og utvikling av målerapporter

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har evne til å arbeide selvstendig og reflektere over egen tjenesteutøvelse
 • har kommunikativ kompetanse, mellommenneskelige ferdigheter og evne til samarbeid
 • har evne til innovasjon og endring av organisasjonens kultur for læring

Målgruppe

Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter i kommunene, fylkeskommunene og annen offentlig virksomhet.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir ledere og potensielle ledere for virksomheter i kommunene, fylkeskommunene og annen offentlig virksomhet nødvendig kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i offentlig sektor.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad etter Forskift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet §3-2 og er i kombinasjon med studiet Kunnskapsledelse (30 studiepoeng) godkjent som en faglig fordypning i en fri bachelorgrad.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet tilbys som et deltidsstudium, med samlingsbasert undervisning. Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisning, veiledning og innlevering.

Det vil bli lagt opp til forelesninger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentene vil gjennom gruppediskusjoner, arbeid med case og muntlige framlegg dele kunnskap og lære av hverandre, samt trene på muntlig formidling. Skriftlig formidling av fagstoff oppøves gjennom obligatoriske innleveringer med tilbakemeldinger fra faglærer, samt eksamensskriving. Studentene oppfordres til å danne grupper hvor studentene skal arbeide med gitte arbeidsoppgaver og pensum i mellom samlingene. 

I emnene Forvaltningsøkonomi og Stats- og kommunalkunnskap vil oppgavene være knyttet spesielt til problemstillinger som studentene møter i offentlig sektor, og vil ta utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene. Det sentrale elementet i forholdet teori – praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Som prinsipper for læring vektlegges tverrfaglighet, samarbeid og studentaktive arbeidsformer som de overordnede. Undervisningen er ikke obligatorisk, men studentene oppfordres til å møte til undervisningen for å få best mulig faglig utbytte av studiet.

Vurderingsformer

I studiets obligatoriske emner benyttes individuell skriftlig skoleeksamen og individuell skriftlig hjemmeeksamen som vurderingsformer. Se emnebeskrivelsene for nærmere beskrivelse av vurderingsform i det enkelte emne. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet et forskningsmiljø og studentene blir introdusert til forskningsbasert kunnskap gjennom teorier, modeller og empiri innenfor de ulike fagdisiplinene som inngår i studiet. 

Internasjonalisering

Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet. I noen av emnene trekkes det inn perspektiver fra offentlig forvaltning i Norden og i EU.

Sist revidert

01.10.2013

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se  høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging.  

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av 45 studiepoeng med obligatoriske emner og 15 sp valgemner. 

Valgemner

Anbefalte valgemner er Forvaltningsrett og Prosjektledelse og det er denne valgfagskombinasjonen som det tilrettelegges for i timeplanen:

Høst Vår
 Forvaltningsrett 7.5   sp Prosjektledelse 7.5 sp

 

 

 

Valgemner må være relevante for studiet. Øvrige valgemener vil variere med høgskolens øvrige studietilbudet innen økonomi- og ledelsfag på Kongsvinger. Man vil da følge timeplan og eksamensplan/eksamenssted for de studiene hvor disse emnene inngår som obligatoriske emner. Valgemner fra andre studier kan godkjennes etter søknad. Ved valg av andre emnekombinasjoner enn det som er lagt inn i timeplanen, må studenten selv ta hensyn til eventuelle kollisjoner i undervisning og eksamensdatoer.  

Det er også mulig å få innpasset relevante bidrags- og oppdragsfinansierte emner fra Høgskolen i Innlandets eksternfinansierte virksomhet, som valgemner. Slike emner utvikles eventuelt i samarbeid med en oppdragsgiver og betales av en oppdragsgiver. Det er også mulig å søke om få godkjent relevante valgemner fra andre institusjoner.

Kull

2021

Emneoversikt
Studiepoeng År 1 År 2