Studieplan 2021/2022

BØKBD Årsstudium i bedriftsøkonomi, deltid Hamar

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i bedriftsøkonomi, deltid Hamar

Studiepoeng

60

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til et deltidsstudium over 2 år. 

Undervisningen er nettbasert, kombinert med helgesamlinger på studiested Hamar. Skoleeksamener avlegges på Hamar. 

Bakgrunn for studiet

I næringslivet og i offentlig virksomhet er det stadig behov for personer med kompetanse på høgskolenivå i økonomi og administrasjon. En finner behovet i alle bransjer og på flere nivå. Studiet gir en kompetanse på innføringsnivå og studiet kan med fordel tas i tillegg til annen høyere utdanning. Det gir også et godt grunnlag for å studere videre til bachelor- og deretter eventuelt til masternivå.

Vårt samfunn endrer seg kontinuerlig, dermed også den kompetansen som er nødvendig for å løse endrede arbeidsoppgaver. Mange personer som er i jobb har i dag et stort behov for kompetanseheving. Pga av arbeidssituasjon og livssituasjon må denne utdanningen tilpasses den enkelte. Årsstudiet i bedriftsøkonomi er et typisk studium som har et betydelig marked som nettbasert studium på heltid og deltid. Samtidig er dette et basisstudium som er godt egnet til å kombinere med andre studier i en bachelorgrad eller som en basis for å ta en bachelorgrad innen økonomisk-administrative fag. Beskrivelsen av årsstudiet er derfor generell. 

Studieplanen er utformet slik at årsstudiet, avhengig av valg av valgemne, er sammenfallende med første år i Bachelor i økonomi og administrasjon eller Bachelor i regnskapsførerfag.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider

Målgruppe

Førstegangsstuderende som ønsker et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå og personer med annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon. 

Søkere som ønsker å ta del i ukentlig undervisning på campus anbefales å søke heltidsvarianten av studiet med undervisning på Rena. Søkere som har som har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus anbefales å søke en nettbasert variant av studiet på deltid. 

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1+S2 eller tilsvarende). Studenter som har et svakere grunnlag i matematikk må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet Matematikk for økonomer. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for ulike funksjoner i private bedrifter og offentlig virksomhet. Hvilke funksjoner og stillinger avhenger i stor grad av om kandidaten tar utdanningen alene eller i tillegg til annen utdanning. Studenter som tar studiet som første utdanning, vil kunne være kvalifisert til enkel saksbehandling i private og offentlige organisasjoner. Studenter som tar studiet i kombinasjon med annen relevant høyere utdanning, vil kunne arbeide med varierte og krevende arbeidsoppgaver i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Kandidatene vil også være kvalifiserte for å fortsette på en bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon. Studiet kan også inngå i en bachelorgrad i hht til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes flere ulike undervisningsformer- og læringsformer, for eksempel forelesninger på streamformat, videooverførte forelesninger/oppgaveseminarer, gruppearbeid ved hjelpe av digitale verktøy, nettbaserte oppgaver, obligatoriske oppgaver og selvstudium. Undervisningsformer som benyttes på henholdsvis campusstudiet og nettstudiet vil kunne være forskjellige. Man benytter regneakr (for tiden Excel) i enkelte emner.

Vurderingsformer

Vurderingsformen i studiet er primært fire timers skriftlig eksamen. I de tilfeller der studiet tilbys som nettbasert studium, vil det kunne benyttes andre vurderingsformer enn på for heltidsstudiet på campus. De ulike vurderingsformene som benyttes i studiet fremgår av den enkelte emnebeskrivelse. 

Det forutsettes at alle deleksamener må våre bestått for at et emne skal vurderes til bestått. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet et forskningsmiljø og studentene blir introdusert for forskningsbasert kunnskap gjennom teorier og modeller i de ulike fagdisiplinene som inngår i studiet.  

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utenlandsopphold. 

Sist revidert

15.12.2017

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolebibliotekets  nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av 60 studiepoeng, 52,5 obligatoriske og ett valgemne på 7,5 studiepoeng. 

Studenter som ønsker å bygge på studiet med Påbygging i økonomi og administrasjon og Påbygging i regnskap og økonomirådgivning med tanke på framtidig bachelorgrad i regnskapsførerfag ved Høgskolen i Innlandet, bør velge Økonomistyring. Det er også dette emnet som vil bli gitt til studiesteder utenom studiested Rena.  

Studenter som ønsker å søke seg videre på Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet, bør velge Informasjonskompetanse og metode. Dette emnet tilbys bare på studiested Rena med ukentlig undervisning på campus. Årsstudium i bedriftsøkonomi vil da være likt første år på Bachelor i økonomi og administrasjon på studiested Rena.

 

Kull

2021

Angående valgemne:

For studenter som tas opp på Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid) settes kun Økonomistyring opp som valgemne i timeplanen og det er kun dette valgemnet som det tilbys eksamen i på Hamar.