Studieplan 2021/2022

ÅRØADM Årsstudium i økonomi og administrasjon, Lillehammer

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i økonomi og administrasjon, Lillehammer

Studiepoeng

60

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Beherske grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og modeller med vekt på kostnads- og inntektsteori
  • Forklare allment anerkjente regnskapsprinsipper og hvordan de kommer til anvendelse i konkrete måleproblemer
  • Gjøre rede for sentrale begreper i analyser av en virksomhets interne organisasjon
  • Kjenne sentrale begreper og modeller knyttet til markedsføring av en virksomhets produkter og tjenester

 

Ferdigheter

  • Gjennomføre enkle analyser av nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin samt kostnad-resultat-volum-(KRV)-analyser
  • Sammenstille enkle regnskapsrapporter for en virksomhet og delområder/-aktiviteter i virksomheten
  • Foreslå løsninger på virksomhetsinterne ledelses- og organiseringsutford­rin­ger
  • Vurdere strategier og tiltak for å fremme en virksomhets produkt-/tjenestetilbud i markedet

 

Generell kompetanse

  • Tilegne seg et begrepsapparat som gir grunnlag for å medvirke i økonomiske og administrative oppgaver i en virksomhet

Målgruppe

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap innen økonomi og administrasjon, eller som lurer på om en bachelorutdanning innen dette området er riktig for deg. Dersom du primært er interessert i et frittstående årsstudium, for eksempel som supplement til tidligere utdanning, anbefales det å ta årsstudiet med valgemnene Innføring i innovasjon og entreprenørskap og Brand Management.

Søker du derimot årsstudiet med tanke på å holde senere studiemuligheter i økonomifag åpne, bør du velge valgemnene Matematikk for økonomer og Statistikk for økonomer. Disse valgemnene er primært verktøyfag for senere studier. Med disse emnene får du et årsstudium som er identisk med første år i bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. Dersom du ønsker å fortsette på bachelorutdanningen søker du samordna opptak og det gis da fritak for første studieår.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Enkelte emner har oppsatt både engelsk og norsk som undervisningsspråk. Her kan undervisningsspråk justeres fra år til år, eller det kan være aktuelt å benytte norsk i deler av semesteret, men engelsk i andre deler av semesteret, noe avhengig av tilgang på undervisningskompetanse og behov.

I enkelte emner vil deler av pensum, eller hele pensum, være på engelsk, selv om undervisningen foregår på norsk. Det skal i prinsippet bli gitt alternativ pensumlitteratur på norsk, men det kan ikke garanteres at norsk pensum inneholder samme tematikk, vinkling, teoretisk utgangspunkt eller eksempler som foreskrevet pensumlitteratur på engelsk.

Vurderingsformer

Se hver enkelt emnebeskrivelse. For emner som undervises på engelsk, må det også påregnes å besvare eksamen på engelsk. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Kull

2021

Årsstudium MED matematikk og statistikk

Årsstudium med matematikk og statistikk

Studiepoeng År 1

Årsstudium UTEN matematikk og statistikk

Årsstudium uten matematikk og statistikk

Studiepoeng År 1