2021/2022

2MEN171S-1 Engelsk 1, emne 1: English language

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale strukturer i det engelske språket (formverk, tekststruktur, lydsystem) og vokabular
 • har kunnskap om språktilegnelse med fokus på unge språkinnlærere

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig, og være en god språkmodell for elevene
 • kan bruke relevant terminologi for å beskrive formverk, tekststruktur, lydsystem og vokabular
 • kan gjøre elevene bevisst på hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk elevene kan

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse med særlig vekt på språklige temaer, blant annet gjennom å bruke digitale verktøy til å utforske det engelske språket
 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis i språklige temaer i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling av språkferdigheter og språkbevissthet
 • kan formidle kunnskap om språklige temaer og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 1-7

Innhold

 • Praktisk engelsk språkbruk
 • Lydsystemet (fonemisk transkripsjon, uttale og intonasjon)
 • Grammatikk (ordklasser, frasestruktur, setningsoppbygging, og grunnleggende grammatisk terminologi)
 • Vokabular
 • Språktilegnelse og språklæringsstrategier

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer. Aktiv bruk av høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Studentene skal også utføre praktiske oppgaver slik det går fram av undervisningsplanen. For
studenter på engelsk vil det på våren i første studieår arrangeres en studietur til Det Norske Studiesenteret ved Universitetet i York. Dette ukelange oppholdet omfatter undervisning i relevante engelskfaglige disipliner, samt mulighet for ekskursjoner. Studenter som er forhindret i å delta på studieturen vil få alternative oppgaver.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil 4 arbeidskrav, hvorav minst 1 muntlig. Arbeidskravene vil være individuelle og/eller i grupper. Detaljerte retningslinjer og innleveringsfrister vil gå fram av undervisningsplanen
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2022 gjort endringer i arbeidskrav som omfatter deltakelse i undervisning. Det nye arbeidskravet er: 75 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres.

Eksamen

5-timers individuell skriftlig skoleeksamen.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2022 gjort endringer i eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen er 5-timers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Engelsk 1, emne 1 teller 50 % av endelig karakter i faget Engelsk 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen