2020/2021

2MMA5101-4 Matematikk 2, emne 4: Statistikk og kvantitativ metode med FoU-oppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om statistikk og statistiske metoder og kan relatere denne kunnskapen til utviklingsarbeid ved skolen og det matematikkfaglige innholdet på trinn 5–10
 • har kunnskap om metoder innenfor matematikkdidaktisk forsking
 • har kunnskap om tekstprogrammering

Ferdigheter

Studenten         

 • kan bruke og formidle spesialkunnskap innen statistikk og statistiske metoder
 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5–10
 • kan gjennomføre enkle matematikkdidaktiske undersøkelser og kritisk vurdere resultater av slike undersøkelser
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker

Generell kompetanse

Studenten

 • kan initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekt og andre samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Innhold

 • Statistikk og kvantitativ metode
  • Stokastiske forsøk og stokastiske variable
  • Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling og normalfordeling
  • Estimering
  • Hypotesetesting
  • Regresjon
 • Bruk av forskning og undersøkelser som undervisningsverktøy
 • Nasjonale og internasjonale studier og kartlegginger av matematikklæring
 • Kvalitativ forskningsmetode knyttet til læring og undervisning i matematikk
 • Matematikkvansker og tilpasset opplæring
 • Regneark og IKT i matematikkundervisningen
 • Programmering: Statistiske mål som gjennomsnitt og standardavvik. Simulere sannsynlighet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et nettbasert studiestøttesystem benyttes i undervisningen. Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor. Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre arbeidskrav
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i semesterplanene
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til semesterplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

 • Individuell muntlig eksamen. Teller 50% av karakter i emne 4.
 • FoU-oppgave. Teller 50% av karakter i emne 4.

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal være bestått. Presentasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Matematikk emne 4 teller 50% av endelig karakter i Matematikk 2 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ved individuell muntlig eksamen: Datamaskin tilknyttet internett