2020/2021

2MEN5101-3 Engelsk 2, emne 3: Literature, culture and teaching English 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • har kunnskap om engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utviklingen av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse
 • har kunnskap om sentrale dokumenter og ressurser for engelskfaget
 • kjenner til et rikt utvalg litteratur, film og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisningen med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell kompetanse, forståelse av de tverrfaglige temaene identitet og folkehelse og livsmestring og overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • har kunnskap om tilpasset engelskopplæring for trinn 5-10
 • har kjennskap til et vidt spekter av læreverk og andre ressurser som kan brukes i opplæringen
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 5-10

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, lede og kritisk vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene, interkulturell kompetanse, forståelse av de tverrfaglige temaene identitet og folkehelse og livsmestring og de overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og sette i verk relevante tiltak for tilpasset opplæring 
 • kan bruke vurdering for å veilede elever i engelskopplæringen 
 • kan muntlig og skriftlig diskutere et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur
 • kan aktivt gjøre nytte av elevenes erfaringer med engelsk og eventuelt andre språk i undervisningen
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning og egnede lærebøker og andre læremidler
 • kan bruke muntlig og skriftlig engelsk sikkert og selvstendig i ulike situasjoner og sjangere, med presisjon, flyt og sammenheng

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og videreutvikling av ferdigheter i engelsk inkludert interkulturell kompetanse, identitet, folkehelse og livsmestring og overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre med engelskfaglige problemstillinger
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse
 • kan formidle kunnskaper om litteratur og film og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere kritisk over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan reflektere kritisk over egen læring og praksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst, med fokus på flerspråklighet som ressurs i klasserommet

Innhold

 • Engelsk som verdensspråk og flerspråklighet
 • Andre- og fremmedspråktilegnelse, og læringsstrategier
 • Sentrale dokumenter, læreverk og ressurser for engelskfaget
 • Et bredt utvalg av engelskspråklige litterære tekster, filmer og andre kulturuttrykk
 • Læreplanarbeid, vurdering og differensiering i engelsk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer. Aktiv bruk av høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Studentene skal også utføre praktiske oppgaver slik det går fram av undervisningsplanen.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

På grunn av koronaviruspandemien ble det studieåret 2021/2022 gjort endringer i arbeidskrav tilknyttet emnet.

 • Inntil 3 arbeidskrav, hvorav minst 1 skriftlig. Arbeidskravene vil være individuelle og/eller i grupper. Detaljerte retningslinjer og innleveringsfrister vil gå fram av undervisningsplanen.
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert. Det nye arbeidskravet er 75% obligatorisk frammøte til undervisning.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Nærmere spesifikasjon kommer i undervisningsplanen. I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Engelsk 2, emne 3 teller 50% av endelig karakter i faget Engelsk 2 (30 studiepoeng)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle