2020/2021

GIS1005 Bruk av GIS for offentlig forvaltning i landbruket

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om gratis romlige data relevante for jordbruk, skogbruk og utmark i Norge
 • har kunnskap om verktøy for GIS-analyser
 • har forståelse for geografiske data og koordinatsystemer
 • har kunnskap om kart som formidlingsverktøy

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan finne og laste ned offentlig tilgjengelige geografiske data
 • kan bruke GIS-verktøy til å løse praktiske forvaltningsoppgaver i jordbruk, skogbruk og utmarksnæring, knyttet til ressurskartlegging, samfunnsverdier, skogforvaltning og viltforvaltning mm
 • kan søke opp instruksjoner/framgangsmåter/hjelp til å løse praktiske GIS-oppgaver
 • kan fremstille enkle kart som kan brukes i kommunikasjonen med andre i offentlig forvaltning og med landbruksnæringene
 • kan bruke sosiale medier som et felles fagressurssted

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og reflektere over hvordan problemstillinger kan løses ved å benytte GIS-verktøy og offentlig tilgjengelige datasett
 • kan samarbeide med andre studenter om å løse oppgaver over nettet

Innhold

Emnet deles inn i to hovedmoduler: Innhenting av GIS-data og Anvendelse av GIS-verktøy. Disse vil deles videre inn i følgende temaer:

Innhenting av GIS-data:

 • datatyper (raster/vektor), filformater, tjenester (WMS)
 • offentlige geografiske data (geonorge.no)
 • egne geografiske data fra digitalisering, tabeller eller GPS-enheter

 

 

Anvendelse av GIS-verktøy:

 • grunnleggende mappestrukturering for å jobbe med GIS-oppgaver
 • søke etter instruksjoner/ framgangsmåter/hjelp til å løse ulike oppgaver
 • databehandling og geografisk analyse
 • visualisering og kartproduksjon

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsressursene i form av videoforelesninger og instruksjonsvideoer spilles

inn og lastes opp på Canvas, slik at studentene kan se videoene når de ønsker. Kurset vil være praktisk rettet, med ferdigheter som viktige læringsmål.

 

Hvert tema vil vare en tidsbegrenset periode, som er satt og kommunisert før emnet starter. Den første dagen i perioden offentliggjøres forelesninger knyttet til oppgavene i temaet. Deretter gis det oppgaver som studentene skal arbeide med selv. Forelesningene vil også vise hvordan oppgavene kan løses, ved hjelp av instruksjonsvideo og andre hjelpemidler. Oppgavene knyttet til et tema gjennomføres fleksibelt innenfor perioden og løses på PC og ved hjelp av samarbeidslæring over nettet. Forelesere og studenter kommuniserer ved hjelp av undervisningsplattformen Canvas, hvor også forelesningene og oppgavene gis og innleveres. Det vil lages chatterom i Canvas hvor studentene kan diskutere direkte. Antatt ukentlig arbeidsmengde vil være ca. 5-10 timer som kan utføres fleksibelt, slik at emnet kan kombineres med full jobb.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Oppgaver og deltagelse i felles faglig diskusjoner på nettet.

Eksamen

Eksamen er en skriftlig hjemmeoppgave som vil bestå av innhenting, analyser og fremstilling av geodata som er knyttet til offentlig forvaltning.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle