Language: NOR | ENG
Studieplan 2019/2020

FLK Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Navn på fag/studieplan

Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Studiepoeng

180

Studiets nivå og organisering

Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid på tre år. Gjennomført studium gir rett til tittelen Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Bakgrunn for studiet

Denne studieplanen bygger på Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18.mars 2013 med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd. Forskrift om rammeplan er et forpliktende grunnlag for innholdet. Det er viktig at studieplanen leses i sammenheng med Forskrift om rammeplan treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, og nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag - kroppsøving og idrettsfag. Utdanningens formål er å legge til rette for en faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag som er integrert, profesjonsrettet og forsknings- og erfaringsbasert. Utdanningen skal være av høy faglig kvalitet og med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, fag og praksis. Utdanningen skal forholde seg til opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen.

Læreryrket er et viktig yrke med stor betydning for enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Lærerens fremste oppgave er å legge til rette for og lede elevens læring. Opplæringen skal bidra til de unges dannelse, sosiale mestring og selvstendighet. Utdanningen skal ivareta ulike perspektiver knyttet til likestilling og det flerkulturelle samfunn, og skape forståelse for en skole som er inkluderende for alle elever, uavhengig av deres forutsetninger og sosiale, kulturelle og språklige bakgrunn. Etter endt lærerutdanning skal studentene ha solid faglig kompetanse som gir trygghet i lærerrollen. Elevgruppen er mangfoldig, og læreren skal skape et læringsmiljø som respekterer mangfold og ulikhet og som legger til rette for fellesskap og gjensidig forståelse.
Kroppsøving har i seg selv egenverdi, men er samtidig et nødvendig bidrag for å møte utfordringer knyttet til et samfunn som bærer preg av stadig mindre fysisk aktivitet. Faglæreren kan gjennom sin kompetanse være med på å øke forståelsen for betydningen av en aktiv livsstil, for å ivareta egen helse, sette fokus på helsefremmende læringsarenaer, gi opplevelse av inkludering og samhandling, samt bidra til den enkelte elevs glede over å være i og lære gjennom bevegelse.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført faglærerutdanning ha følgende helhetlige læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i skolen og videre kompetanseutvikling.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har grunnleggende pedagogiske kunnskaper, faglig dybde i eget fagområde og inngående fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag
 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen
 • har bred kunnskap om klasse- og gruppeledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsstrategier, læringsressurser og ulike læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, rammebetingelser og vurdering
 • har kunnskap om individuell og skolebasert vurdering med vekt på utfordringene for vurderingsarbeidet i de praktiske og estetiske fagene
 • har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø og barne- og ungdomskultur, livsløpsutvikling og identitetsarbeid
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen og de praktiske og estetiske fagene, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, alene og i samarbeid med andre
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter
 • kan bruke ulike uttrykk, former og teknikker i utøvende og skapende aktiviteter, reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning samt vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske dimensjonene i alle fag og i skolen som helhet
 • kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn
 • kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av skolen
 • kan beherske norsk muntlig og skriftlig og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem og sammen med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som primært ønsker å jobbe med opplærings- og formidlingsarbeid knyttet til arbeid med barn, unge og voksne innen kroppsøving og idrettsfag.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Bachelor i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag kvalifiserer for arbeid med faget kroppsøving og studiespesialisering idrett i grunnskole og videregående opplæring. Studiet gir generell undervisningskompetanse. I tillegg kvalifiserer utdanningen for annet opplærings- og formidlingsarbeid knyttet til arbeid med barn, unge og voksne. Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag gir grunnlag for å søke opptak til masterstudier innenfor kroppsøving og idrettsfag.

Bachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag gir grunnlag for å søke opptak til masterstudier innenfor kroppsøving og idrettsfag. Studiet gir også grunnlag for opptak til relevante videreutdanninger på høyere nivå.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole, og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk og 3 i matematikk.  

Fullført årsstudium med veiledet og vurdert praksis gir mulighet for direkte opptak til 2. studieår.

Ved oppstart må studenter legge frem gyldig politiattest. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning i utdanningen bygger på profesjonsrelevante læringsformer. I alle fag benyttes varierte læringsformer som stimulerer studentenes evne til å lære selv og til å undervise på en variert og motiverende måte. Dette gjelder bruk av undervisning i grupper av ulik størrelse, trening i ledelse og formidling, bruk av ulike metoder og at studentene trenes opp til kritisk refleksjon over faglige spørsmål og egen praksis. Læringsformene er også praksisnære, forsknings- og erfaringsbasert.

Praksis

Studiet har totalt 70 dagers skolepraksis fordelt på 10 dager første studieår og 30 dager på hvert av de to andre årene. Praksis gjennomføres i partnerskoler som Høgskolen i Innlandet har avtale med og er i hovedsak lokalisert i Hedmark. Praksiskoordinator har ansvar for å sette opp praksisgrupper på inntil 4 studenter. Praksis har egne emnebeskrivelser for hvert år.

Vurderingsformer

Vurderingsformene i utdanningen er læringsorienterte og varierte, og bygger opp under en god og praktisk rettet profesjonsutøvelse. Følgende vurderingsformer er aktuelle i studiet; individuell eksamen, gruppeeksamen, hjemmeeksamen, skoleeksamen, muntlig høring, mappearbeid, skriftlige arbeider, praktisk-metodisk eksamen. 
Skikkethet for yrket 

Studiet er underlagt skikkethetsvurdering jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning(nr 859) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060630-0859.html 
Høgskolen foretar en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som faglærer. Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studietiden, både i den teoretiske og den praktiske delen av utdanningen. Forskrift om skikkethetsvurdering blir gjennomgått ved studiestart.

 

Internasjonalisering

Høgskolen i Innlandet skal legge til rette for at studentene får et internasjonalt perspektiv på studiet og lærerarbeidet. Høgskolen skal også legge til rette for at studentene kan ta deler av faglærerutdanningen i utlandet og skal fastsette vilkår for at studentene kan få godkjent oppholdet som en del av fagstudiet og praksisopplæringen. Studieopphold av varighet på 1 eller 2 semester gjennomføres som regel 2. studieår. Kortere utvekslinger kan være aktuelt, men må inngå som en del av den faglige virksomheten. Utveksling krever at studier som gjennomføres oppfyller krav som Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag setter. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd. Avdelingen har flere internasjonale samarbeidsavtaler med aktuelle høgskoler og universiteter. Se høgskolens nettsider for nærmere informasjon.

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. Høgskolebiblioteket tilbyr kurs ”Kilder og kildebruk” til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte:

 • man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
 • man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse

En deloppgave i informasjonskompetanse skal være en del av et obligatorisk arbeidskrav i første semester.

Høgskolebibliotekets Fronter – rom ”Biblioteket” er tilgjengelig for alle studenter og ansatte og inneholder blant annet ressurser om ”Kilder og kildebruk”

Se bibliotekets studiehjelpside

Studiets oppbygging og innhold

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag består av 180 studiepoeng, hvor 70 dager praksis er integrert i studieenheten.

Studiet består av følgende fag:

 • Profesjonsfag 60 sp
 • Aktivitetslære 90 studiepoeng: Dans, Friluftsliv, Grunnleggende aktivitet, Idrett, Aktivitetskurs.
 • Basisfag 30 studiepoeng: Menneske i utvikling, aktivitet og hvile, Trenings- og ernæringslære, Folkehelse, livsstil og samfunn.
 • Fagdidaktikk 30 studiepoeng er integrert både i aktivitetslære, basisfag og profesjonsfag.

Undervisningen vil hovedsakelig foregå på Campus Elverum, men praksis og deler av undervisningen vil foregå utenfor campus. Studenten må påberegne utgifter i forbindelse med ekskursjoner, praksis og undervisning. Det forventes at studenten stiller med egnet utstyr til i forhold til de krav undervisningen stiller. Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen.

Kull

2019