2018/2019

MPAL4010/1 Europeisk integrasjon og EØS-forvaltning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har inngående kunnskap om europeisk økonomisk og politisk utvikling og endringer i  forvaltningen som har sin basis i internasjonaliseringsprosesser og avtaler, med fokus på EU og EØS-avtalen
 • har inngående kunnskap om og forståelse for hvordan et flernivåsystem fungerer styringsmessig
 • har avansert kunnskap om sentrale teorier knyttet til europeisering og globalisering
 • har spesialisert kunnskap om prinsippene bak det indre marked og bakgrunnen for etablering av en felles valuta
 • har inngående kunnskaper om hvordan EØS-regimet har konsekvenser for norsk statlig og kommunal forvaltning

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sentrale teorier og gjøre seg nytte av en flerfaglig tilnærming til europeisk integrasjon
 • kan anvende de analytiske begrepene som er nødvendig for å studere EU/EØS-forvaltning
 • kan oversette sentrale europeiske standarder til nasjonale og regionale muligheter i forvaltningen

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i fagdebatten om hvordan lover, regulering og programmer blir til nasjonal politikk og forvaltning
 • kan delta i fagdebatten om organisasjons- og styringsformer og institusjonsutforming i EU og om «demokratisk underskudd»
 • kan synliggjøre sammenheng mellom europeiseringsprosessen og innovasjon i offentlig sektor

Innhold

 • Europeisk integrasjon som grensekryssende økonomiske, politiske og sosiale relasjoner med påfølgende gjensidig avhengighet mellom og innen land på regionalt, nasjonalt, europeisk og globalt nivå
 • Kobling mellom samfunnsøkonomisk og statsvitenskapelig analyse, med bidrag fra historie og juss, i en bred forståelse av nasjonale og europeiske integrasjonsspørsmål
 • Europeisk integrasjon, men hovedvekt lpå den europeiske unionen (EU) og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-avtalen)
 • Gjensidig økonomisk og politisk avhengighet (interdependens) - utfordringer, begrensninger og muligheter for lokale, nasjonale og europeiske handlingsrom.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger og seminar. Det stilles krav til aktiv deltakelse, med faglige studentpresentasjoner og plenumsdiskusjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • To individuelle arbeidskrav
 • Obligatorisk frammøte på minst 67% av underviste timer i emnet

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen. 
Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.