Language: NOR | ENG
2018/2019

4PRV1 Praksisveiledning

Læringsutbytte

En kandidat med fullført praksisveilederutdanning skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om syke- og tannpleierutdanningenes utvikling og kunnskapsgrunnlag
 • har kunnskap om hvordan læring og kompetanseutvikling skjer i praksis
 • har kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og veiledningsmetoder
 • har kunnskap om kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har god evne til faglig refleksjon, problemidentifisering og problemløsning i studentveiledning
 • kan anvende ulike veiledningsmetodikker
 • kan gjennom veiledning fremme kunnskapsbasert praksis
 • kan gjennomføre vurdering av studentenes læring i praksis
 • kan stimulere studentens evne til kritisk tenkning

 Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har utviklet bevissthet om veilederrollen
 • har innsikt i egen egnethet som veileder
 • har videreutviklet evne til kritisk tenkning
 • har veiledningskompetanse i studentveiledning som fremmer læringsprosesser som bidrar til kvalitet og kunnskapsbasert praksis

Innhold

 • Å lære i praksis – utdanningenes rammer
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Praksisveiledning og det pedagogiske grunnlag
 • Relasjon
 • Refleksjon
 • Kommunikasjon
 • Evaluering
 • Veiledningsmetoder
 • Etikk i veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Erfaringsutveksling / diskusjon
 • Presentasjoner
 • Veiledningsøvelser
 • Selvstudium  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. 2 studieoppgaver
 2. Minimum 80 % deltagelse i veiledningsgruppen (minimum 8 timer).

Eksamen

Individuell fordypningsoppgave. Oppgavens omfang er 4000 ord + / - 10 %

Fordypningsoppgaven vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.