Om Stinn

"Vår utdanning, vår studenthverdag, våre premisser"

StInn er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å ivareta våre 16 000 studenters rettigheter i og utenfor undervisningsrommet.I den sammenheng jobber vi ofte tett opp mot Studentsamskipnaden og Høgskolen.

StInn er et medlemslag i Norsk Studentorganisasjon (NSO). 

Hva jobber Stinn med?

StInn skal jobbe for studentenes beste i nesten alle sammenhenger, og representerer studenter i alle situasjoner der man regnes som student.

StInns politikk bestemmes av Parlamentet, som fungerer som Innlandsstudentenes Storting, og vedtas gjennom Politisk Plattform, resolusjoner og fanesaker. For mer informasjon se «vi mener».

Organisasjonens struktur og oppbygning

Parlamentet (PM)

Parlamentet er StInns øverste besluttende organ, og kan sammenlignes med generalforsamlingen/årsmøtet i andre organisasjoner. Det velges opptil 21 studenter ved urnevalg hvert år som skal sitte i Parlamentet som representanter fra hvert studiested. Forholdet mellom antall studenter fra hvert studiested baseres på forholdet mellom antall studenter på hvert sted. Valget avholdes på høsten, og representantene sitter for hvert kalenderår.

Parlamentets viktigste rolle er å uttale seg på vegne av studentene ved HINN i saker som angår studentmassen. Parlamentet vedtar også strategi, budsjett for organisasjonen og velger hvem som skal inneha sentrale verv i StInn (som f. eks hvem som skal sitte i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen eller valgkomiteen).

Studentrådet (SR)

I hver klasse skal det velges en klassetillitsvalgt pr påbegynte 30. student. HINN deler opp studiene i studieprogrammer, som videre deles opp i årskull, og i noen tilfeller deles videre opp i klasser. Det er på laveste inndeling at man velger klassetillitsvalgte.

Alle tillitsvalgte sitter i Studentrådet på det studiestedet de tilhører. Studentrådets oppgave er å velge medlemmer av Studentrådsstyret på studiestedet, og å ta opp og videreformidle problemer og utfordringer som klassene opplever til studentrådsstyret.

 

Studentrådsstyret (SRS)

Studentrådsstyret består av mellom fem til sju personer som er valgt av studentrådet, og har i oppgave å fremme mindre problemer og utfordringer på studiestedet til høgskolens ledelse, eller sende saken videre til sentralleddet i StInn. Dette kan være dårlig luft i forelesningssalene, utfordringer knyttet til undervisning eller karaktersystem eller andre problemstillinger. Studentrådsstyret ønsker sterkt å hjelpe til, men de er avhengig av at du sier ifra. Du kan enten sende oss en e-post eller ta direkte kontakt med oss på skolen. For mer info se «Kontakt oss».

Sentralstyret (SST)

Alle studentrådslederne (6 stk) samt leder av arbeidsutvalget sitter i Sentralstyret. Sentralstyret har to oppgaver: Å fungere som sparringspartnere for hverandre for å prøve å oppnå beste løsning på alle studiesteder, og å innstille (anbefale) på forslag i saker som parlamentet skal behandle.

Sentralstyret er satt sammen slik at alle studiesteders, samt arbeidsutvalget, mening skal komme frem når man skal komme med en anbefaling i en sak til Parlamentet.

Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget består av fem personer valgt av Parlamentet: Leder, Nestleder, Fag- og forskningspolitisk ansvarlig, Velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig og Kommunikasjonsansvarlig. Disse vervene er honorert, og de jobber på tvers av studiestedene med saker av felles interesse, eller saker som man møter motstand på studiestedsnivå.

Arbeidsutvalget skal arbeide som et saksforberedende organ for Sentralstyret og Parlamentet, og skal påse at saker som tas opp her skal være godt utredet før de behandles. Arbeidsutvalget skal også jobbe støttende mot studentrådsstyrene i saker det er behov for det.

Arbeidsutvalget er det øverste besluttende organet mellom Parlamentsmøter, og representerer alle 15.985 studenter i møter med høgskolen.

Kontrollkomiteen (KK)

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer valgt av Parlamentet, og skal påse at alle i StInn følger de retningslinjer og vedtak som er gjort. Kontrollkomiteen skal også fungere som et rådgivende organ i de tilfeller man er usikker på hva regelverket sier, og har tolkningsmyndighet (altså at de har rett til å bestemme hva uklarheter i retningslinjene betyr).

Valgkomiteen (VK)

Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av Parlamentet. Valgkomiteen har ansvaret for å rekruttere studenter til ledige verv i organisasjonen, samt å innstille (anbefale) kandidater under valget.