Ny Periode, Nytt Stinn, Nye Verv

Ny Periode, Nytt Stinn, Nye Verv

Valg til den kommende perioden! 

 

Her skal det velges et nye medlemmer til arbeidsutvalget. Ledige verv som står igjen er

fag- og forskningspolitisk ansvarlig, velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig og internasjonalt politisk ansvarlig. 

Vi oppfordrer alle som er interessert til å søke! Du må gjerne ta kontakt med de som har vervene i dag, for å få enda bedre innblikk i hva vervene dreier seg om. Alle studenter på høgskolen i Innlandet har mulighet og oppfordres til å søke.

Valget avholdes ved siste parlamentsmøte: 16. juni.

Hvordan stille til valg?

Fyll ut (kandidatskjema KS2) og send det til  vk.stinn@inn.no . Merk i emnefeltet på e-posten hvilket verv du stiller til, for eksempel « Valg til Nestleder i AU». Dersom du ønsker å stille til flere verv, så fyller du inn flere kandidatskjema og sender dem i hver sin e-post.
Du kan fremdeles stille til vervet frem til valget 6.juni. 

KS2 - Kandidatskjema for personvalg 2,22 MB

Spørsmål og andre henvendelser rettes til  vk.stinn@inn.no

 

Arbeidsutvalget

Leder(fylt)

En leder trenger ikke være den smarteste, mest engasjerte eller den flinkeste. En leder er den som vet hvor de skal, og overtaler andre til å bli med. Er det deg?

Som leder av Arbeidsutvalget skal man kunne lede, kontrollere og motivere alle de tillitsvalgte i StInn. Leder av Arbeidsutvalget skal påse at vedtak gjort av Studenttinget, Sentralstyret eller Arbeidsutvalget følges opp og gjennomføres. Videre skal man være faglig leder for aktivitetene som skjer i Arbeidsutvalget og Lederutvalget.

Leder av Arbeidsutvalget skal hovedsakelig drive påvirkningsarbeid mot eksterne aktører i tråd med vedtatt politikk. Vervet er det eneste som har fullmakt til å uttale seg på vegne av StInn i media i politiske saker, og skal også representere StInn overfor rektor av Høgskolen i Innlandet i politiske saker. For å utføre dette på en god måte er det viktig å holde seg oppdatert innenfor relevant politikk.

Leder av Arbeidsutvalget er også kontaktperson for Norsk studentorganisasjon utenfor NSOs landsmøte.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsliv
 • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Nestleder(fylt)

Er du strukturert, organisatorisk rettet og klarer å holde frister? Vi trenger deg.

Som nestleder vil du fungere som faglig leder for organisatorisk utvalg, og ha ansvar for at det innkalles til møter i god tid, med sakspapirer som er ferdigstilt og av god kvalitet. Du blir også den som videresender henvendelser til rett plass.

Nestleder er overordnet kontaktperson for alle tillitsvalgte, og har strategisk ansvar for klassetillitsvalgte; du skal altså sørge for at nykommere kommer seg på rett plass, og at overlapp med nye og gamle mennesker i alle verv blir gjennomført, og oppfulgt.

Du vil skrive en del rapporter.

Den siste rolle nestleder oppfyller, er å være leders vara. I den forstand må du sørge for å ha litt mindre sosialt liv enn folk flest, da du kan bli kalt inn til diverse møtevirksomhet rimelig ofte. Dette kan også innebære offentlig ytring på vegene av StInn, så det er viktig å holde seg oppdatert innenfor relevant politikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsliv
 • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig(fylt)

Har du et brennende engasjement innenfor forskningsfeltene i akademia? Da trenger vi deg.

Som fag - og forskningsansvarlig skal du jobbe lokalt ved å lede fag-og forskningskomité i henhold til Stinns politikk, verdigrunnlag, og – målsettinger. Formålet er å ivareta studentmassens interesser knyttet til eksamen, undervisning, praksis, studieløp og forskning.

Som fag-og forskningsansvarlig har du myndighet til å ta beslutninger i politiske saker innenfor ditt fagområde.

Det er viktig for fag – og forskningspolitisk å holde seg oppdatert innenfor relevant politikk, samt sørge for å utforme og vedlikeholde Stinns politikk innenfor fag-og forskningspolitisk område. Videre innebærer ansvaret påvirkningsarbeid rettet mot eksterne aktører.

Ønskede kvalifikasjoner

-        Tidligere erfaring fra organisasjonsarbeid, politikk og forskning.

-        Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Velferd- og læringspolitisk ansvarlig

Er du aktiv, ansvarlig, organisert og målrettet? Dette kan passer deg.

Som velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har hovedansvaret til å følge opp Studentorganisasjonens velferdspolitikk, likestillings- og tilretteleggingsarbeid, og Høgskolens læringsmiljø. Det er det vervet som arbeider tettest opp mot Studentskipnaden i Innlandet (SINN).
Som velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har du som oppgave å følge alle saker som omhandler studentvelferd ved Høgskolen i Innlandet, nasjonal studentvelferdspolitikk, som for eksempel studenttjenester.
Som velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig er det viktig å ha kjennskap til og holde seg oppdatert rundt lokale og nasjonale velferdspolitiske saker, og på de problemene studentene møter i sin hverdag. Videre har velferds- og læringspolitisk ansvarlig fast plass i læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Innlandet.

 Ønskede kvalifikasjoner

-        Tidligere erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsliv

-        Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Internasjonalt politisk ansvarlig

Har du et internasjonalt hjerte i deg? Da trenger vi deg.
Som internasjonalt politisk ansvarlig skal du lede internasjonalt politisk komite, som blant annet ivaretar studentmassens interesser rundt internasjonale spørsmål.

Internasjonalt politiskansvarlig skal ha ansvar for oppfølgning av internasjonale studenter ved høgskolen, prosesser og arbeid som gjelder internasjonal politikk og ivareta relasjoner med internasjonale rådgivere.
Som internasjonalt politiskansvarlig fungerer du som faglig leder for internasjonalt politisk komite, og ha ansvar for at det innkalles til møter, med sakspapirer som er ferdigstilt og av god kvalitet. Du blir også den som videresender henvendelser til rett plass.

Internasjonalt politiskansvarlig skal være en aktiv bidragsyter rundt internasjonalt politisk området.

Kommunikasjonsansvarlig(fylt)

Er du interessert i kommunikasjonsarbeid og ønsker å utvikle og løfte organisasjonen videre? Da trenger vi deg.

Som kommunikasjonsansvarlig leder du PR- og profileringsutvalget, der du har ansvar for PR, profilering og posisjonering for å oppnå politisk deltakelse og rekruttering til verv i StInn.
Kommunikasjonsansvarlig sitt hovedansvar er å rapportere periodisk på vegne av PR- og profileringsutvalget. Videre har du fullmakt til å publisere innhold i alle StInns kanaler, og vedlikeholde nettsiden til StInn.

Kommunikasjonsansvarlig i StInn driver med mye støtte av resten av arbeidsutvalget, i alt som har med kommunikasjon å gjøre. Enten det er gjennom rådgiving og veiledning, eller for å hindre PR-krise. Dersom du er glad i å formidle, og ønsker å utfordre deg selv med profesjonelt utstyr, har du en unik mulighet gjennom dette vervet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Grunnleggende ferdigheter innen digitale verktøy for audiovisuelle medier
 • Grunnleggende medieforståelse
 • Sterk skriftlig fremstillingsevne

Sentralstyret

Leder(fylt)

Som leder av sentralstyret skal man kunne lede, kontrollere og motivere alle de tillitsvalgte i studentorganisasjon i Innlandet. Lederen skal påse at det er god saksgang i sentralstyret. Videre har lederen ansvaret for at det innkalles til møter i god tid, med sakspapirer som er ferdigstilt og av god kvalitet. Videre skal man være faglig leder for aktivitetene som skjer i sentralstyret.

Leder av sentralstyret skal hovedsakelig drive den organisatoriske delen av StInn. I tillegg det som er nevnt over, har lederen ansvar blant annet rapportskriving, budsjettansvar, bestilling av varer og tjenester på vegne av StInn og administrative oppgaver rundt møtene i sentralstyret.

Lederen skal være en sparringspartner for leder i arbeidsutvalget. Leder skal representere StInn i media i saker som regnes som organisatoriske, økonomiske og beredskap, og skal også StInn overfor rektor av Høgskolen i Innlandet i organisatoriske og økonomiske saker.
Ønskede kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsliv
 • Sterk skriftlig fremstillingsevne

Nestleder i sentralstyret(fylt)

Som nestleder i sentralstyret skal man være sparringspartner for leder av sentralstyret, og ha ansvar for at det innkalles til møter i god tid, med sakspapirer som er ferdigstilt av god kvalitet og skrive rapporter til møter.

Som leder skal du være lederes stedfortreder. Det betyr at du skal gjennomføre de oppgavene som er delegert fra lederen og delta i arenaer som lederen ikke kan stille.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring fra frivillige arbeid og organisasjonsliv
 • Sterk skriftlig fremstillingsevne

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av tre medlemmer og har som det overordnede ansvaret for å sikre best mulige kandidater til sentrale tillitsverv i Studentorganisasjonen i Innlandet. Det betyr at valgkomiteen skal aktivt oppsøke og innstille på kandidater til ulike verv.  

Som medlem av komiteen skal du ikke uttale deg politisk, men bistå i å markedsføre ledige verv i organisasjonen. Valgkomiteen håndterer personopplysninger og taushetsplikt.

Gjennom dette vervet får du god mengdetrening i rekruttering og i hvordan du skal lyse ut og bygge opp prosesser for å øke engasjement. Du vil også få ansvar for å planlegge å gjennomføre intervjuer og andre tester som er relevante for kandidatene, som er en erfaring de færreste får, uten å jobbe med ansettelser i en organisasjon.

Kontroll- og konstitusjonsutvalget

Kontroll- og konstitusjonsutvalget består av tre verv, en leder og to styremedlemmer. Disse har  ansvaret med å koordinere ettersynsarbeidet i StInn. Tenk Human Resources møter lokal domstol klokka 5 på en sliten torsdag.

Arbeidsområder inkluderer konstitueringsarbeid under Studenttingsmøter, vurdering og bindende tolkning av styringsdokumenter ved uenighet og henvisning til relevante rundskriv og andre dokumenter for tillitsvalgte.

Dette vervet forutser at man tilegner seg oversikt og forståelse av de viktigste styringsdokumentene i organisasjonen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Grunnleggende forståelse for juridisk metode

 

Kandidater til arbeidsutvalget og sentralstyret vil bli intervjuet fortløpende etter at de har levert sine oppgaver. Medlemmer av valgkomiteen og kontroll- og konstitusjonsutvalget vil bli intervjuet etter at de har sendt kandidatskjemaet sitt.

 

Igjen; Spørsmål og andre henvendelser rettes til  vk.stinn@inn.no.

Godt Valg!

Hilsen Iman Salem, Tasia Michell Gunnar og Agid Havar Hewl,

Valgkomitteen