Året som har vært- og veien framover; en liten sommerhilsen fra avtroppende og påtroppende AU

Året som har vært- og veien framover; en liten sommerhilsen fra avtroppende og påtroppende AU

Foto: Alexander Eriksson

Nå har sommeren for de fleste studenter, ansatte og tillitsvalgte startet. Mange går undret og bekymret i sommerferien, og flere får verken fri eller «ferie». Flere lurer på hvordan studiestarten blir, og hvor mange flere Zoomforelesninger- og møter vi må tåle før ting blir mer normalt. Mens mange gleder seg til at fysisk undervisning og møter starter opp igjen, er det andre som gruer seg til den normale hverdagen kommer tilbake. Flere har fått sin første vaksinedose, mens andre lurer på om de rekker å bli fullvaksinert til jul. Flere studenter er bekymret for økonomien, og lurer på om de vil få nok vakter i sommer, og klare å betale husleien i juli. Flere studenter er ensomme og føler seg isolerte, og for mange er sommeren en stadig påminnelse om å ikke føle seg som en del av studentmassen eller tilhøre en vennegjeng.

Vi er nok alle lei av å høre og snakke om vår felles fjende korona. Men en ting er sikkert; den har gjort både studenter og utdanningssektoren mer omstillingsdyktig. Den har bidratt til at utfordringene studenter har møtt både før og under krisen ikke lenger kan ignoreres. Den har vist hvor skoen trykker og hvor vi må iverksette tiltak. I perioden som var har arbeidsutvalget hatt fokus på å ta med seg det beste ut av krisen, slik at vi kan endre og bedre studenters situasjon på langsikt. Flere studenter med nedsatt funksjonsevne har kunne delta i undervisning, og avlegge eksamener. Sammen med høgskolen og studentsamskipnaden i Innlandet har vi jobbet for flere faglige- og sosiale velferdstiltak i og utenfor undervisningsrommet. For selv om mange under pandemien ble fratatt den eneste arenaene som fantes for sosial- og fagliginteraksjon, så har den for mange aldri eksitert. Pandemien har fungert som en forstørrelsesglass på utfordringer som har vært der før krisen. For mange ble de svarte skjermene, den trange hybelen og den overveldende isolasjonsfølelsen til et mareritt i studiehverdagen. Til tross for denne ubehagelige sannheten er StInn glad for å ha tenkt forebyggende. Kartlegginger tillitsvalgte gjorde før pandemien har kommet oss til nytte nå. Gjennom et godt samarbeid med våre studenter, SINN og HINN har vi sikret flere tiltak som kanskje ikke vil redde studenters helse og læringspotensialet i dag, i morgen eller i over morgen- men på langsikt. Vi må sikre at tiltakene for å forebygge ensomheten, og bedre studenters helse og trivsel i og utenfor undervisningsrommet vedvarer, - og sørge for at det ikke bare blir et midlertidig korona tiltak. Det samme gjelder digitale verktøy som har gjort det mulig for flere studenter til å være student.

Nylig har Parlamentet vedtatt en ny politisk plattform, 3 nye fanesaker og 1 resolusjon som avtroppende Arbeidsutvalget har utarbeidet i samarbeid med flere andre sentrale tillitsvalgte. Her har man lagt vekt på kartleggingen og arbeidet som er gjort både før og under pandemien. Den nye plattformen og spesielt fanesaken «å bedre studenters og helse og trivsel» retter seg ikke bare mot utdanningssektoren og studentsamskipnader, men vertskommunene. StInn mener at vertskommunene må ta større ansvar for studenters helse og trivsel i kommunen og jobbe for målrettede tiltak. StInn har avholdt flere vertskommune møter med studenters psykiske helse som hovedtema. Her kunne vi feire flere gjennomslag, og flere kommuner ønsker nå å jobbe for at helsestasjoner åpnes for alle studenter, mer studentaktivitet, flere velferds- og kultur tilbud rettet mot studenter- samt et bedre og tettere samarbeid med StInn, HINN og studentsamskipnaden i Innlandet. 

Et nytt arbeidsutvalg har fått både utfordringen og gleden av å ta på seg den vanskelige oppgaven til å jobbe med alle disse viktige sakene. Det nye arbeidsutvalget har tydelige mål om å bedre studenters situasjon på langsikt, og bygge på det gode samarbeidet i perioden som har vært. 

Andres Møllerhagen som er blitt gjenvalgt til Fag- og forskningspolitisk ansvarlig har tydelige ambisjoner for kommende perioden.

AE-

Andreas er lektorstudenter på Hamar, og opptatt av høyt undervisningskvalitet og pedagogisk kompetanse. Han har sikret flere gjennomslag i fag- og forskningspolitisk plattform og velferdspolitiskplattform, ikke minst har han kunne feire gjennomslag i saken rundt pedagogisk minstekompetanse både lokalt og nasjonalt. Nylig kunne samtlige medlemslag feire at NSO ønsker å jobbe for at alle doktor programmene skal sikre pedagogisk kompetanse i graden. «Dette vil sikre bedre undervisningskvalitet for framtidige studenter» sier Andreas. Han synes også det er viktig å fokusere mer på tilrettelegging og mener at institusjonen har mye forbedringspotensialet, og mener at bedre tilrettelegging vil gjøre oss til et mer attraktiv universitet. Andreas er også opptatt av internasjonale relasjoner og ønsker å sikre bedre rettigheter for internasjonale studenter, og inn- og utvekslingsstudenter. Han sitter i et prosjekt som heter Emerge som jobber med å støtte opp og samle flere studentdemokratier fra hele verden. Nylig har StInn søkt om flere midler i Erasmus fondet for styrke samarbeidet framover.

Bedre tilrettelegging for et større mangfold i akademiet har vært viktig for avtroppende arbeidsutvalget, og er minst like viktig for påtroppende arbeidsutvalget. 

Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen er valgt som Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i kommende periode, og ønsker at alle studenter uavhengig av sin bakgrunn skal ha like forutsetninger. 

AE-9565

Eloisa har vært studenttillitsvalgte siden hun har vært student, og vært både parlamentsdelegat og jobbet som nestleder i studentrådstyret. I året som har vært har hun jobbet som studentrådsleder. Hun tar grunnskolelærerutdanning ved Hamar, og gjennom både studie og sine tillitsverv har hun sett utfordringene studenter møter når de ikke får den tilrettelegging de trenger. Hun mener mye handler om for lite kunnskap, og at institusjonen ikke er orientert om alle hjelpemidler som finnes for studenter med kognitive funksjonsnedsettelser eller språkbarrierer. I kommende perioden vil hun derfor fokusere på å sikre mer kunnskap og den tilretteleggingen studenten har krav på. Eloisa er også opptatt av å sikre mer trivsel og helse i studentmassen generelt. «Det er viktig å lære av kriser, og hva som skal til for at studenter ikke havner i de» mener Eloisa. Derfor er hun spesielt opptatt av forebygging av psykisk uhelse. Som velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig vil hun kunne jobbe med det hun brenner for. Hun vil blant annet lede læringsmiljøutvalg i kommende periode, og har en tydelig ambisjon for at utvalget i større grad skal kunne følge opp saker. Hun ser også fram til å representere studenter i vertskommune møter og utvikle og forbedre velferdstilbud i studentsamskipnaden.

Et av de viktigste verktøyene for StInn er deres kommunikasjonskanaler. Kommunikasjon både innad og utad organisasjonen er viktig slik at våre tillitsvalgte og våre samarbeidspartner vet hva studentene bryr seg om. Året som har vært har til tross for fysisk avstand, ført oss nærmere sammen, og senket terskelen til å ta kontakt med hverandre. Samtidig har vi fortsatt en lang vei å gå. 

Samuil Teodosiev Simeonov er blitt valgt som kommunikasjonsansvarlig i kommende periode, og vil sikre mer synlighet blant egne studenter og samarbeidspartner. 

AE-9651

Samuil har engasjert seg i StInn siden han begynte å studere internasjonale studier med historie på Lillehammer. Han har vært både nestleder og leder i studentrådsstyret på Lillehammer. Både som student og tillitsvalgte opplevde han at altfor få studenter visste om hva StInn er, og hvordan studenters rettigheter ivaretas. Han mener det er viktig med synlighet blant egne tillitsvalgte, og at det fortsatt er for få emneansvarlige og tillitsvalgte som vet hvordan kvalitetssystemet fungerer. «Dette handler ikke om mangel på engasjement blant tillitsvalgte, men mangel på kunnskap og muligheten til å jobbe og påvirke som tillitsvalgte». sier Samuil. Han har tydelige ambisjoner om hvordan han ønsker å gjøre organisasjonen mer synlig, og skape mer engasjement blant tillitsvalgte. Blant annet ønsker han et tettere samarbeid med studentrådstyrene i kommende periode. Han ønsker å danne et utvalg med de lokale medie- og kommunikasjonsansvarlige og jobbe systematisk rundt publikasjoner i SoMe kanaler, og mer synlighet lokalt, samt støtte opp de ulike studiestedene bedre.

Påtroppende nestleder trekker også fram viktigheten av synlighet, og at tillitsvalgte føler seg trygge i sin rolle. Sonja Tan Nguyen er blitt valgt som ny nestleder, og har tydelige mål om å være akkurat den støtten som Arbeidsutvalget og andre tillitsvalgte trenger i sin daglige drift.

AE-9630

Sonja er utdannet grunnskolelærer på 5.-10. trinn og studerer nå master i tilpasset opplæring ved studiested Hamar. Hun håper at hun gjennom arbeidet sitt kan gjøre organisasjonen enda mer synlig for studentene våre, og bidra til at enda flere studenter velger å engasjere seg i studentdemokratiet. Hun vil fungere som en intern og organisatorisk leder. En viktig del av hennes arbeid vil blant annet være å følge opp tillitsvalgte på lokalt og sentralt nivå, samt være en ressursperson for resten av arbeidsutvalget. «Jeg vil gjøre mitt aller beste for at de tillitsvalgte skal føle seg trygge og komfortable i sine verv», sier Sonja. Hun har tidligere erfaring fra arbeidsutvalget i Pedagogstudentene nasjonalt, og vet betydningen av tett og god oppfølging av tillitsvalgte i alle ledd og at de føler seg trygge i sin rolle. Som nestleder vil hun sammen med leder og resten av arbeidsutvalget ha ansvaret for den daglige driften av organisasjonen. «Studentene skal vite at vi er her for å kjempe for deres rettigheter, utdanning og studiehverdag», sier Sonja.

Å sikre en bedre studiehverdag, og at studenters rettigheter ivaretas har ikke vært en enkel oppgave, og avtroppende arbeidsutvalget har reflektert mye rundt både utfordringene og mulighetene krisen har bydd på seg. Arbeidsutvalget har gjort en grundig kartlegging av hva som vil være viktig i kommende periode, og bygget på samarbeid på tvers av studiesteder, og samarbeidspartnere i SINN og HINN. Gesine Fischer er gjenvalgt som leder og tydelig på å ta med seg det beste ut av det verste.

AE-9609

Gesine studerer psykologi ved Lillehammer som hun har kombinert med sine tillitsverv i StInn. Før hun ble valgt som leder har hun vært Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i StInn. Her gjorde hun en grundig kartlegging av hva som førte til at flere studenter følte seg ensomme og utenfor klassemiljøet. Under pandemien sikret hun sammen med avtroppende arbeidsutvalget gjennomslag for flere studentassistenter, og flere psykososiale læringstiltak som skal forebygge ensomhet i og utenfor undervisningsrommet. Det er viktig at StInn fortsetter med det ressursorienterte fokuset. Pandemien har ført til et tettere samarbeid med studentsamskipnaden, høgskolen, og myndighetene som har sikret oss gjennomslagene på så mange fronter. StInn har vært fornøyd med samarbeidet med institusjonen og studentsamskipnaden under pandemien, og alle tiltakene som har kommet ut av dette. «Framover er det viktig at vi sikrer at tiltakene som fungerer vedvarer også etter krisen, og at vi retter mer fokus på både vertskommunene og myndighetene for at studenter trives bedre og har reelle muligheter som student.»  For StInn har det vært viktig at studenters sosioøkonomiske og sosiokulturelle utfordringer bedres, og at studenter slipper å velge økonomi foran studier og sosialt liv. «Både studentdemokratiene og institusjonene landet rundt jobber mot en mangfoldig utdanningssektor, men det iverksettes fortsatt for få tiltak mot utfordringene mange minoritetsgrupper møter i høyre utdanningssektoren.» Gesine skal sammen med Eloisa fortsette å representere studentene i likestillings- og mangfoldutvalget ved HINN, der de sammen med institusjonen jobber for en bedre arbeids- og studiehverdag for studenter og ansatte med ulik bakgrunn og funksjonsevne. 

AE-9729

Foto: Alexander Eriksson / StInn

Avtroppende og påtroppende arbeidsutvalget har akkurat hatt et seminar der de har reflektert rundt året som har vært, og planlagt veien framover. Det nye arbeidsutvalget har satt seg tydelige mål om hvordan de ønsker å jobbe for studentene, og med StInns fanesaker. De har lagt planer for hvordan de ønsker å støtte opp sine tillitsvalgte både sentralt og lokalt, og hvordan de vil bygge på det gode samarbeidet i perioden som har vært. Nå skal avtroppende og påtroppende arbeidsutvalget tar en velfortjent ferie, før det bråker løs ved studiestart. Vi gleder oss til å ta imot både gamle og nye studenter i august, og ser fram til samarbeidet til høsten!

Arbeidsutvalget og stab tar ferie fra 1. juli til og med 3. august. Leder sjekker mail sporadisk, om det haster ta kontakt på telefon på 452 35 093.