Rapporter

 

 

Kompetanseutvikling Sør-Troms: resultater etter første måletidspunkt, T1
Forfattere: Ann Margareth Gustavsen og Lillian Gran

I denne rapporten presenteres resultater fra den første spørreundersøkelsen som ble gjennomført i «Kompetanseutvikling Sør-Troms», høsten 2019.

Skriftserien nr. 5/2021, Høgskolen i Innlandet
ISBN: 978-82-8380-254-2


Kvalitetsutvikling i Ytre Helgeland: Tilstandsrapport for kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna
Forfattere: Espen Stranger-Johannessen, Bjørn Berg, Kjersti Sørmoen Håland, Venke Nystuen og Gro Løken

Rapporten er skrevet på oppdrag fra kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna i Ytre Helgeland, og utgangspunktet er et forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjektet God opplæring for alle i de fire kommunene.

Skriftserien nr. 18/2019, Høgskolen i Innlandet
ISBN: 978-82-8380-122-4


Rapport T1 til T2: Stange kommunes barnehager
Forfatter: Sunnevåg, Anne-Karin

Dette er den andre rapporten i Kultur for læring – i Stange kommunes 16 barnehager og er basert på to kartleggingsundersøkelser gjennomført i 2016 og 2018. Ca. 330 4.- og 5. åringer har gjennom en elektronisk spørreundersøkelse gitt uttrykk for hvordan de opplever ulike sider ved barnehagetilbudet. Videre består rapporten blant annet resultater fra 330 kontaktpedagogers vurdering av 4. og 5 åringers sosiale og språklige ferdigheter og deres atferd. Over 300 foreldre og ca. 250 ansatte i barnehagene har også vurdert deres opplevelse av sentrale sider ved barnehagetilbudet i Stange kommune.

Skriftserien nr. 14/2019, Høgskolen i Innlandet
ISBN: 978-82-8380-113-2


Kultur for læring i barnehagen: Resultater fra kartleggingsundersøkelser T1
Forfattere: Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen

Dette er den første rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» i alle barnehager i Hedmark fylke. 4 og 5 åringer har gjennom en elektronisk spørreundersøkelse gitt uttrykk for hvordan de opplever ulike sider ved barnehagen. Videre har pedagogiske ledere, foreldre/foresatte, ansatte og ledere i barnehagen vurdert sentrale sider ved barnehagetilbudet i Hedmark fylke.

Oppdragsrapport nr. 12/2018, Høgskolen i Innlandet
ISBN: 978-82-8380-032-6


Kultur for læring i skolen: Hedmark: Rapport fra kartleggingsundersøkelsen T1
Forfattere: Nordahl, Thomas; Egelund, Niels; Nordahl, Sigrid Øyen; Sunnevåg, Anne-Karin

I denne kartleggingsundersøkelsen i alle grunnskoler og kommuner i Hedmark har elever, foreldre, lærere og skole­ledere vært informanter. Svarprosenten er gjennomgående svært høy, så vi kan med høy grad av sikkerhet si at resultatene som presenteres er representative for Hedmark.

Oppdragsrapport nr. 6/2018, Høgskolen i Innlandet
ISBN: 978-82-8380-041-8


Resultater fra fire kvalitative casestudier FLiK-prosjektet Kristiansand kommune
Forfattere: Vibeke Christensen, Line Skov Hansen, Anne Kostøl, Bengt Persson og Elisabeth Persson

FULM Forskningsinformert utvikling av læringsmiljøer. Vol. 2 /2016, Aalborg Universitetsforlag


Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand Kommune i 2015 
Forfattere: Thomas Nordahl,  Anne-Karin Sunnevåg, Lars Qvortrup, Line Skov Hansen, Ole Hansen, Ratib Lekhal og May Britt Drugli

FULM: ForskningsInformert utvikling av læringsmiljøer, Vol. 1/2016, Aalborg Universitetsforlag


Arbeidsgivernes vurdering av våre kandidater fra profesjonsutdanningene. «Tilfredse arbeidsgivere»
Forfattere: Bjørn Berg og Hege Knudsmoen

Oppdragsrapport 4/2015, Høgskolen i Hedmark


Gutter og jenter i skolen. Faktorer knyttet til skolens læringskultur som er viktige for gutter og jenters læring og trivsel i skolen
Forfatter: Ellen Nesset Mælan

Oppdragsrapport nr. 3/2015, Høgskolen i Hedmark


«Fortsatte studier eller ut i arbeid?» Kandidatundersøkelse av faglærerutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2011–2013
Forfattere: Bjørn Berg og Hege Knudsmoen

Oppdragsrapport nr. 1/2015, Høgskolen i Hedmark


Relasjonsbasert klasseledelse – et komplekst fenomen
Forfattere: Ann Margareth Aasen, Thomas Nordahl, Ellen Nesset Mælan, May Britt Drugli og Lars Myhr 

Oppdragsrapport nr. 13/2014, Høgskolen i Hedmark
ISBN: 978-82-7671-956-7


Elevenes stemmer. Forskjeller og likheter mellom jenter og gutters opplevelser av sin skolehverdag
Forfattere: Ann Margareth Aasen og Inger Vigmostad

Oppdragsrapport nr. 10/2014, Høgskolen i Hedmark
ISBN: 978-82-7671-943-7


Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke
Forfattere: Thomas Nordahl, Kjersti Sørmoen Håland og Ellen Nesset Mælan

Oppdragsrapport 7/2014, Høgskolen i Hedmark
ISBN: 978-82-7671-929-1


Trivsel og kvalitet i barnehagen
Forfattere: Ratib Lekhal og Inger Vigmostad

Oppdragsrapport 6/2014, Høgskolen i Hedmark
ISBN: 978-82-7671-932-1


Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013
Forfattere: Ratib Lekhal, Anne Kristoffersen Kostøl, Thomas Nordahl, Gro Løken, Anne Karin Sunnevåg, Inger Vigmostad og Lars Myhr

Oppdragsrapport nr. 3/2014, Høgskolen i Hedmark 
ISBN: 978-82-7671-920-8


Evaluering av PP-tjenesten i Bergen kommune 
Forfattere: Bjørn Berg, Thomas Nordahl, Lars Myhr, Inger Vigmostad, Kjersti Håland Sømoen, Terje Overland


2013-2

«Nå bruker vi tid på analyse» – En flermetodisk undersøkelse om læringsmiljøet etter LP-modellen, LP 5 (2010–12)
Forfattere: Hege Knudsmoen, Hanne Jahnsen og Torunn Tinnesand

Oppdragsrapport nr. 2/2013, Høgskolen i Hedmark
ISBN: 978-82-7671-901-7


«Tilfredse kandidater»: Kandidatundersøkelse av profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2010 og 2011
Forfattere: Hege Knudsmoen og Bjørn Berg

Rapport nr. 2/2013
ISBN: 978-82-7671-895-9 

 


Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. En artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark
Forfattere: Anne-Karin Sunnevåg (red.)

Oppdragsrapport nr. 9/2012, Høgskolen i Hedmark
ISBN: 978-82-7671-890-4


Baseline: «Framtida er nå». Kartlegging av ledernes oppgaver og tidsbruk i Stange kommunes barnehager og skoler
Forfattere: Bjørn Berg og Hege Knudsmoen

Oppdragsrapport nr. 7/2012, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-883-6

 


«Utvikling av skolens miljø». En kvantitativ spørreundersøkelse om arbeid med læringsmiljøet ved bruk av LP-modellen 2009–2011
Forfatter: Hege Knudsmoen

Oppdragsrapport nr. 4/2012, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-876-8


Det må være rom for begge deler. Forskningsarbeid – med rom for alle og blikk for den enkelte
Forfattere: Hege Knudsmoen, Lars Arild Myhr, Inger Vigmostad, Ann Margareth Aasen, Thomas Nordahl og Kjersti Sørmoen Håland

Oppdragsrapport nr. 3/2012, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-870-6


Kvalitet i dagtilbuddet - set med børneøjne 
Forfattere: Thomas Nordahl, Anne Kostøl, Anne-Karin Sunnevåg, Hege Knudsmoen og Trond Johnsen

Dafolo forlag 2012
ISBN: 978-87-7281-682-1

Denne rapport formidler resultatene fra en kartleggingsundersøkelse gjennomført i danske barnehager som arbeider i et pilotprosjekt om LP-modellen. Pilotprojektets mål er at utvikle kunnskap om hvordan man kan skape bedre betingelser for barns læring, trivsel og sosiale utvikling. Det er gennemført i 12 danske kommuner og involverer ca. 150 barnehager. Dette innebærer at ca. 12.000 barn, deres foreldre og ca. 1500 medarbeidere i barnehagene deltar i projektet. Pilotprosjektet blev gjennemført i 2010-2011.


Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller
Forfattere: Thomas Nordahl, Gro Løken, Hege Knudsmoen, Ann Margareth Aasen og Anne-Karin Sunnevåg

Rapport 14/2011, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-842-3

For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten.


"Det gjelder å holde ut" En kvalitativ og kvantitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008–2010 (LPVGO)
Forfattere: Ann Margareth Aasen og Anne Kostøl

Rapport 12/2011, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-836-2

For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten.


"Tilfeldighetenes spill.” En kartlegging av spesialundervisning 1-4 timer pr. uke
Forfattere: Hege Knudsmoen, Gro Løken, Thomas Nordahl og Terje Overland

Rapport 9/2011, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-829-4

For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten.


Elevvurdering og tilpasset opplæring
Forfattere; Stig Eriksen, Stephen Dobson, Kari Nes og Sigrun Sand

Rapport 7/2011, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-825-6

For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten.


«Vi ser at det funker». En kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008–2010 (LP3)
Forfattere: Ann Margareth Aasen og Kristin Søby

Rapport 5/2011, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-821-8

For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten.


«Det er fedt». Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
Forfattere: Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken

Rapport 2/2011, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-813-3

For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten.


Uligheder og variationer

Uligheder og variationer. Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og social kompetence
Forfattere: Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg, Ann Margareth Aasen og Anne Kostøl


«Onger er rare». Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune
Forfattere: Ann Margareth Aasen, Anne Kostøl, Thomas Nordahl og Dordy Wilson

Rapport 4/2010, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-794-5
For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten.


Implementering av LP-modellen. Evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007–2009 (LP-2)
Forfattere: Anne-Karin Sunnevåg og Ann Margareth Aasen

Rapport 3/2010, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-790-7
For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten. 


Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis
Forfattere: Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl

Rapport 18/2009, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-768-6
For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten. 


Sammenhengen mellom klasseledelse og vurdering av elevenes skolefaglige prestasjoner på ungdomstrinnet
Forfatter: Dordy Wilson

Rapport 17/2009, Høgskolen i Hedmark

For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten. 


Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater
Forfattere: Thomas Nordahl og Rune Sarromaa Hausstätter

Rapport 9/2009, Høgskolen i Hedmark
Utsolgt


LP-modellen. Evaluering av LP-modellen 2006–2008
Forfattere: Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Anna L. Ottosen

Rapport 5/2009, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-737-2
For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten.


Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer
Forfattere: Thomas Nordahl, Anne Kostøl, Sølvi Mausethagen

Rapport 3/2009, Høgskolen i Hedmark
ISBN 978-82-7671-694-8
For å bestille publikasjon, send e-post til Publikasjonstjenesten.