Forskningsartikler og bokkapitler

De følgende artiklene og kapitlene har blitt publisert av ansatte ved SePU:

Jenssen, M.M.F. (under utgivelse). Profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk skoleledelse. I: K. Smith (Red.), Validity and Value in Teacher Education Research. Fagbokforlaget.

Mælan, E. N., Gustavsen, A. M., Stranger-Johannessen, E., & Nordahl, T. (2021). Norwegian students’ experiences of homeschooling during the COVID-19 pandemic. European Journal of Special Needs Education. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1872843

Nordahl, T. (2020). Bruk av kartleggingsresultater og forskningsbasert kunnskap i profesjonelle læringsfellesskap. I: O. Hansen & A.-K. Sunnevåg (Red.), Hvordan bliver vi bedre med data? Brug af kortlægningsresultater og forskningsbaseret viden i professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skole. Dafolo.

Forfang, H. (2020). Relationships and interactions between school owners and school principals: A case study of a Norwegian school district programme. Educational Management Administration & Leadership. https://doi.org/10.1177/1741143220919766

Hansen, O. & Sunnevåg, A.-K. (2020). Hvordan bliver vi bedre med data? Brug af kortlægningsresultater og forskningsbaseret viden i professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skole. Dafolo.

Forfang, H., & Gustavsen, A. (2019). Samhandling, translasjon og kollektiv kapasitetsbygging: et casestudie om skoleeiers rolle i forbedringsarbeid. Paideia 18, 50–64.

Forfang, H., & Paulsen, J. M. (2019). Under What Conditions Do Rural Schools Learn From their Partners? Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(4), 65–81.

Gran, L. (2019). Digital Bildung from a teacher´s perspective. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 5(2), 104–113.

Gran, L., Petterson, D., & Mølstad, C. E. (2019). Digital Bildung: Norwegian Students’ Understanding of Teaching and Learning with ICT. Nordic Journal of Digital Literacy, 14(01–02), 23–36.

Stranger-Johannessen, E., & Norton, B. (2019). Promoting Early Literacy and Student Investment in the African Storybook. Journal of Language, Identity & Education, 18(6), 400–411.

Nordahl, T. (2019). Kritikken av kvantitativ forsking i pedagogikk. Paideia 17, 6–14.

Mælan, E. N., Tjomsland, H. E., Samdal, O., & Thurston, M. (2019). Pupils’ Perceptions of How Teachers’ Everyday Practices Support Their Mental Health: A Qualitative Study of Pupils Aged 14–15 in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research , 1–15.

Mælan, E.N., Tjomsland, H.E., Baklien, B., Samdal, O. & Thurston, M. (2018). Supporting pupils’ mental health through everyday practices: a qualitative study of teachers and head teachers. Pastoral Care in Education, 36(1), 16–28.

Myhr, L. A. (2018). Kultur for læring i Hedmark. Paideia, 15, 18–29.

Knudsmoen, H., Mælan, E. N. & Løken, G. (2018). Pedagogisk systemarbeid ved bruk av pedagogisk analyse. I R. Fasting (Red.), Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og PP-tjenesten. Cappelen Damm akademisk.

Exploring Math Achievement Through Gamified Virtual Reality. I V. Pammer-Schindler, M. Pérez-Sanagustín, H. Drachsler, R. Elferink & M. Scheffel (Red.), Lifelong Technology-Enhanced Learning: 13th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2018, Leeds, UK, September 3-5, 2018, Proceedings. Springer Nature.

Stranger-Johannessen, E., Doherty, L., & Norton, B. (2018). The African Storybook and Storybooks Canada: Digital stories for linguistically diverse children. Language and Literacy: A Canadian Educational e-journal, 20(3).

Gustavsen, A.M. (2017). Longitudinal relationship between social skills and academic achievement in a gender perspective, Cogent Education, 4(1), 1–16. 

Løken, G, Lekhal, R., Haug, P. (2017): Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning? Publisert i: Spesialundervisning. Innhald og funksjon. Samlaget.

Løken, G, Lekhal, R., Haug, P. (2017): Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet. Publisert i: Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning. Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå? Fagbokforlaget.

Faldet, A. C., & Nordahl, T. (2017). Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen. Paideia, 13, 40–54.

Nordahl, T., & Sunnevåg, A. K. (2017). Forbedringsarbeid i barnehagen. Paideia, 14, 7–19.

Sunnevåg, A.-K. (2016). Forbedringsarbeid i danske folkeskoler - en effektstudie med vekt på elevers læringsmiljø og læringsutbytte. Paideia (11), 7–26.

Aasen, A. M., Lekhal, R., Drugli, M. B. & Nordahl, T. (2015). Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold. Paideia (09), 76–89.

Knudsmoen, H., Forfang, H. & Nordahl, T. (2015). «Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen. Spesialpedagogikk (3), 5–15.

Sist endret: .