Doktorgradsavhandlinger

Ansatte ved SePU har disputert med følgende doktorgradsavhandlinger:

Læreres praksis og elevers psykiske helse. En eksplorerende studie i ungdomsskolen
Forfatter: Ellen Nesset Mælan

Den overordnede problemstillingen for denne avhandlingen er hvordan elevers psykiske helse kan støttes gjennom læreres daglige praksis med undervisning og med tilrettelegging for læring. Hensikten med avhandlingen er å tilføre kunnskap som kan bidra til praksisutvikling i skolen og fremme ungdommers psykiske helse.

Høgskolen i Innlandet, 2018


Utsatte grupper og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring
Forfatter: Gro Løken

Formålet med denne avhandlingen er å undersøke hvilken sammenheng det er mellom faktorer innad i skolen og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring for utsatte grupper. Utsatte grupper er definert til å inkludere både elever med spesialundervisning og lavt presterende elever, med eller uten vedtak om spesialundervisning.

Høgskolen i Innlandet, 2018


Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner
Forfatter: Ann Margareth Gustavsen

Bakgrunnen for tematikken i avhandlingen er både de nasjonale og de internasjonale forskningsresultatene som viser at jenter i dagens skole presterer bedre enn guttene i alle fag, bortsett fra faget kroppsøving, selv om intelligensskårene er like. Når jenter i gjennomsnitt oppnår bedre karakterer enn gutter, har det flere viktige konsekvenser, både for den enkelte med tanke på videre utdanning og arbeidsliv, men også for samfunnet på grunn av tapte skatteinntekter og økte stønadsutgifter.

Høgskolen i Innlandet, 2018


The African Storybook and teacher identity
Forfatter: Espen Stranger-Johannessen

Avhandlingen tar for seg læreridentitet i forbindelse med nettressursen African Storybook. Dette er en nettressurs som er rettet mot barn i Afrika, og den tilbyr digitale fortellinger på over hundre språk. Basert på Darvin og Nortons (2015) modell for identitet og investering, har Stranger-Johannessen studert ugandiske barneskolelæreres investering i African Storybook og hvordan identitetene deres endret seg gjennom bruken av fortellingene og de teknologiske verktøyene. Bruken av fortellingene utvidet lærernes repertoar av undervisningsmetoder og temaer.

University of British Columbia, 2017


En skole-to verdener: et teoretisk og empirisk arbeid om problematferd og mistilpasning i et elev-og lærerperspektiv
Forfatter: Thomas Nordahl

Oslo Universitet, 2000

Sist endret: .