Bøker

Hvordan bliver vi bedre med data

Hvordan bliver vi bedre med data? Brug af kortlægningsresultater og forskningsbaseret viden i professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skole
Redaktører: Ole Hansen og Anne-Karin Sunnevåg

Bogens kapitler viser gennem konkrete eksempler fra kommuner i Norge og Danmark, hvordan data kan give indsigter, der i sidste ende kan føre til en forbedring af pædagogisk praksis.

Utgitt 2020, Dafolo
ISBN: 9788772340166


Bokomslag

Foreldresamarbeid i barnehagen
Forfattere: May Britt Drugli  og Thomas Nordahl

For at barn skal klare seg godt i barnehage, er samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen av vital betydning. Og med koronakrisen, både under og etter stengingen av barnehagene, har dette samarbeidet blitt enda viktigere. Både for å være i stand til å overholde instruksjonene fra helse­myndig­hetene, men også for å sikre trivselen til barna i deres daglige liv.

Utgitt 2021, Gyldendal akademisk
ISBN: 9788205538795


Inkluderende fellesskap for barn og unge

Inkluderende fellesskap for barn og unge
Forfatter: Thomas Nordahl mfl.

Ifølge norsk lov skal alle barn og unge ha et inkluderende og likeverdig barnehage- og opplæringstilbud. Denne boka tar utgangspunkt i at inkludering er et grunnleggende prinsipp, men også i at mange barn og unge i dag ikke får tilstrekkelig hjelp og støtte og ikke opplever en inkluderende praksis. Torbjørn Røe Isaksen satte som kunnskapsminister i 2017 ned en ekspertgruppe med fagpersoner og forskere fra Norge, Sverige og Danmark for å se på hvordan tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging kan bli bedre i skoler og barnehager. Målet har vært å se på: hva som hjelper og hindrer inkludering i barnehage og skole, hva som skal til for at overgangen fra barnehage til skole blir best mulig, hvordan barnehager og skoler kan organiseres bedre, hvordan alle elever kan bli møtt med tilstrekkelige forventninger og læringstrykk, hvordan staten og kommunen kan gi høyere kvalitet på tilbudene og regelverksutfordringer. Denne boka er ekspertgruppens sluttprodukt. Thomas Nordahl har vært ekspertgruppens leder.

Utgitt 2018, Fagbokforlaget
ISBN: 9788245023732


Gode-rutinesituasjoner_Fotokreditering-Gyldendal

Gode rutinesituasjoner
Forfatter: May Britt Drugli

Det er situasjoner der personalet skal gjennomføre en bestemt praktisk oppgave, men hvor det også er rom for kontakt og samspill mellom barn og voksne, og barna i mellom. Disse situasjonene er voksenstyrte og personalet har store muligheter for å påvirke hva som skjer. De kan støtte opp under barnas emosjonelle, sosiale og språklige utvikling, samt læring, hvis de har fokus på kommunikasjon og samspill i tillegg til det rent praktiske.

Utgitt 2018, Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205508330


Bruk-av-kartleggingsresultater-i-forbedringsarbeid_Fotokreditering-Gyldendal

Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid
Forfattere: Thomas Nordahl og Line Skov Hansen

Resultatene kan for eksempel komme fra språkvurderinger, foreldretilfredshetsundersøkelser, trivselsmålinger eller andre vurderingsverktøy. Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid.

Utgitt 2016, Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205498037


Betydningen-av-kvalitet-i-barnehagen_Fotokreditering-Gyldendal

Betydningen av kvalitet i barnehagen
Forfattere: Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser og May Britt Drugli

Her oppsummeres eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med henholdsvis høy og lav kvalitet. På denne bakgrunn fremheves hensiktsmessige pedagogiske praksiser i barnehagen og den potensielt forebyggende effekten høy kvalitet i barnehagen kan ha på barns utvikling og psykiske helse.

Utgitt 2016, Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205495982


Bruk-av-kartleggingsresultater-i-skolen_Fotokreditering-Gyldendal

Bruk av kartleggingsresultater i skolen
Forfatter: Thomas Nordahl

Alle skoler har i dag tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen og hvilket læringsutbytte de har, både på nasjonalt og lokalt nivå og basert på egne tester og kartlegginger i den enkelte klasse. Dataene har imidlertid ingen verdi i seg selv. Først når de blir analysert i en lokal kontekst, skapes det grunnlag for å forbedre den eksisterende praksis. For å oppnå et så effektiv utbytte av dataene som mulig, må de drøftes og anvendes i fellesskap, for eksempel i profesjonelle læringsfellesskap og mellom skoleledelsen og lærere.

Utgitt 2016, Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205492554


Hjem og skole: hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste? (2. utgave)
Forfatter: Thomas Nordahl

Samarbeid mellom hjem og skole angår alle lærere og alle foreldre som har barn i grunnskole og videregående skole opplæring. Hvem har ansvaret for å skape dette samarbeidet? Forskning viser at lærere mangler kompetanse om hvordan samarbeidet mellom hjem og skole bør foregå. Samtidig har Utdanningsdepartementet uttrykt et ønske om å bedre dette samarbeidet. Denne boka gir foreldre, lærere og skoleledere hjelp til å styrke et slikt samarbeid på best mulig måte. Forfatteren gjennomgår og presenterer eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner dette samarbeidet, og hvilken betydning det har for barnas læringsutbytte. Videre beskriver han prinsipper og gir konkrete eksempler på hvordan samarbeidet mellom hjem og skole kan fungere best mulig. Boka er skrevet for både praktiserende lærere i skolen og for foreldre, og den retter seg også mot lærerstudenter i både grunnutdanning, videreutdanning og innenfor spesialpedagogikken. 2. utgave av boka er oppdatert i henhold til nye lover, forskrifter og bestemmelser.

Utgitt 2015, Universitetsforlaget
ISBN: 9788215021669


Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner
Forfattere: Thomas Nordahl og Terje Overland

Nordahl og Overland presenterer i denne boka forskning om hva som har positiv læringseffekt, og drøfter ulike perspektiver på læringsproblemer. For å komme frem til effektive tiltak overfor elever som strever med å nå skolens læringsmål, argumenterer de for en systemteoretisk tilnærming til problemet. Forfatterne drøfter hvordan PP-tjenesten sammen med skolen og innenfor rammene av ordinær opplæring kan bidra til å forbedre opplæringen av elever som ikke har forsvarlig utbytte av den ordinære opplæringen. De skisserer videre hva som bør være innholdet i en individuell opplæringsplan og i årsrapporten, og viser hvordan den individuelle opplæringsplanen kan bli et aktivt pedagogisk verktøy for læreren.

Utgitt 2015, Gyldendal
ISBN: 9788205473669


Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet (2. utgave)
Forfattere: Sølvi Lillejord, Terje Manger og Thomas Nordahl

Livet i skolen 2 er den andre av to grunnbøker i faget pedagogikk og elevkunnskap. I den første boken, Livet i skolen 1, gir forfatterne en innføring i sentrale teorier om læring, undervisning, mestring og utvikling. I denne andre boken er de i tillegg spesielt opptatt av hvordan læreren kan utvikle seg gjennom egen yrkesutøvelse. Livet i skolen 2 fokuserer derfor spesielt på profesjonsperspektivet i faget. Den grunnleggende ideen for bokverket er at faget pedagogikk og elevkunnskap både skal være praksisnært og forskningsbasert. Samlet sett gir bøkene et grunnlag for en bred forståelse av hvordan lærere best kan legge til rette for elevers læring, og hvordan de skal møte elevers sosiale problemer og andre forhold som hemmer læring. Ikke minst skal faget danne grunnlaget for lærernes evne til å lede elevens læringsprosesser og forstå betydningen av samarbeid både innad i skolen og med alle skolens partnere.

Utgitt 2013, Fagbokforlaget
ISBN: 9788245013931


Livet i skolen 1 (andre utg)

Livet i skolen Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: undervisning og læring 1 (2. utgave)
Forfattere: Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas og Helland, Turid

Denne nye utgaven av Livet i skolen 1 er den første av to grunnbøker i pedagogikk og elevkunnskap. Bøkene baserer seg på nyere forskning om læring, utvikling og lærerprofesjonalitet og følger prinsippene i ny rammeplan for lærerutdanningen. Livet i skolen 1 gir en innføring i sentrale teorier om læring, mestring og utvikling, som samlet sett gir et faglig kunnskapsgrunnlag for hvordan skolen best kan legge til rette for alle elevers læring og utvikling. Læreres profesjonskunnskap baserer seg både på teori og erfaring. Forfatterne legger derfor stor vekt på å synliggjøre sammenhenger mellom de teoretiske perspektivene og skolens praksis. Eksempler fra barn og unges hverdag i og utenfor skolen knyttes til nyere forskning og sentrale pedagogiske teorier. Gjennom de to bøkene Livet i skolen 1 og 2 får studentene nødvendig kunnskap for den lærerfaglige plattformen de skal utvikle i sin fremtidige yrkesutøvelse.

Utgitt 2013, Fagbokforlaget
ISBN: 9788245013917


Rett og plikt til opplæring: om fravær og deltakelse i skolen
Forfattere: Terje Overland og Thomas Nordahl

Grunnskole og videregående opplæring er i dag langt viktigere enn tidligere for barn og unges framtid. Derfor er det bekymringsfullt når en relativt stor andel elever i Norge faller ut av skolen og ikke får studie- eller yrkeskompetanse. Disse elevene vil senere få problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, og de vil også ha en stor sannsynlighet for dårligere fysisk og psykisk helse. Denne boka handler om fravær og frafall i skolen, og om hva som kan gjøres for å øke andelen unge som fullfører grunnopplæringen. I boka drøftes hva rett og plikt til opplæring innebærer for elevene og skolen. Videre presenteres det forskning om årsaker til ulike former for ugyldig fravær, og om hva som kjennetegner elever som ikke fullfører skolegangen. Det argumenteres for en systemteoretisk tilnærming til problemet, og det illustreres hvordan en slik tilnærming kan realiseres i skolen. I den siste delen av boka konkretiseres ulike former for tiltak, så som generelt forebyggende arbeid, eksplisitte intervensjoner overfor elever i faresonen for frafall, samt skreddersydde tiltak overfor elever med mye ugyldig fravær. Målgrupper for boka er studenter i lærerutdanningen, lærere i grunnskolen og videregående opplæring samt skoleledere.

Utgitt 2013, Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-1128-9


Bedre læring for alle elever: Om skoler og lærere som har problemer med elever og elever som har problemer i skolen
Redaktør: Thomas Nordahl

Forfatterne skriver om hva som kjennetegner skolen og ulike elevers læringsutbytte og hva som er spesielt med undervisningen de får i grunn- og videregående skole. De viser også hva læreren kan gjøre for å oppnå bedre resultater i skolen. Mange elever sliter med læring i skolen samtidig som de har andre problemer i skolehverdagen. Dette ser vi blant ved annet at stadig flere elever mottar spesialundervisning. Elevenes utfordringer og problemer kan sees som et uttrykk for at både kvaliteten på spesialundervisningen og den vanlige undervisningen ikke er god nok. Målgruppa for boka er lærere i både grunnskole og videregående opplæring og studenter i ulike lærerutdanninger.

Utgitt 2012, Gyldendal Akademisk
ISBN: 978-82-05425842


Klasseledelse_Fotokreditering-Gyldendal

Klasseledelse
Forfatter: Thomas Nordahl

Det er lærerens ansvar å lede klasser og undervisningsforløp på en hensiktsmessig måte som gir eleven et godt læringsutbytte. Lærere som klarer dette, fremstår som tydelige voksenpersoner. De er samtidig interessert i elevene og har et godt og nært forhold til dem så de opplever å bli likt og anerkjent. Slike lærere motiverer elevene til en god arbeidsinnsats. De skaper ro og forutsigbarhet i undervisningen, de er engasjerte og støttende, og det er ingen tvil hos elevene om hvem som har ansvaret eller bestemmer.

Utgitt 2012, Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205423138


Pedagogisk-analyse_Fotokreditering-Gyldendal

Pedagogisk analyse: Beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen
Forfatter: Thomas Nordahl

Heftet presenterer en modell for analyse av pedagogiske utfordringer som lærere og skoleledere kan møte i forhold til enkeltelever, grupper eller klasser av elever og på skolenivå. Modellen er ikke en undervisningsmetode, men en systematisk måte å analysere utfordringer for så å komme fram til hensiktsmessige tiltak i den pedagogiske praksis. Analysemodellen er utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap, og den er utprøvd og evaluert med gode resultater i forhold til elevenes faglige og sosiale læringsutbytte.

Utgitt 2012, Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205423084


Utviklingsarbeid-og-endringsprosesser_Fotokreditering-Gyldendal

Utviklingsarbeid og endringsprosesser
Forfatter: Anne-Karin Sunnevåg

Heftet beskriver hva som må gjøres for å få endringsprosessene til å bli en del av det daglige arbeidet. I alt endringsarbeid er en tydelig og støttende ledelse viktig. Ledelsen må holde fokus, etterspørre resultater og løpende følge opp prosessen for at endringsarbeidet skal lykkes. Heftet henvender seg til de aktørene på skolen som arbeider med å administrere og organisere endringsprosessene.

Utgitt 2012, Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205423145


Vurderingspraksis_Fotokreditering-Gyldendal

Vurderingspraksis
Forfattere: Thomas Nordahl m.fl.

Heftet presenterer grunnleggende tilnærminger til å vurdere elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Det vektlegges både en overordnet forståelse av hvordan vurdering bør forstås i skolen, og en mer detaljert framstilling av hvordan en hensiktsmessig vurderingspraksis kan gjennomføres.

Utgitt 2012, Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205423077


Dannelse: Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap
Redaktører: Kjetil Steinsholt og Stephen Dobson

Historien om dannelse har to ansikter, et pedagogisk og et politisk: På den ene siden står dannelse for et pedagogisk ideal som dukket opp i antikken, og som ble videreført gjennom den romerske kultur, humanismen, neo-humanismen og opplysningen. Dannelse ble et av de mest sentrale begrepene i den moderne vestlige pedagogiske tradisjon. Sentralt stod spørsmålet om hva som bygger opp og foredler et menneskes indre liv. På den andre siden fremstår dannelse som et viktig politisk begrep, hvor spørsmålet om hvilken rolle individet bør spille i et dynamisk og raskt utviklende samfunn ble sentralt. Denne boken tar opp og kaster lys over dannelsesbegrepet ut fra et mangfold av pedagogiske og utdanningspolitiske perspektiver. Det er å håpe at boken kan utfordre leserne til også selv å bevege seg inn i dette komplekse og ulne dannelseslandskapet ved aktivt å ettertenke, gjennomtenke og videretenke dannelse om og om igjen, slik at den ikke stivner og faller til ro.

Utgitt 2011, Tapir forlag
ISBN: 978-82-51925549


LPdaginstitusjoner

LP-modellen og børns læring og adfærd: Grundbok for det pædagogiske personale i daginstitusjoner
Forfattere: Thomas Nordahl, Margit Margrethe Nielsen og Kristina Kristoffersen

I boken LP-modellen og børns læring og adferd – grundbok for det pædagogiske personale i daginstitutioner skriver Thomas Nordahl, Margit Margrethe Nielsen og Kristina Kristoffersen om hvordan LP-modellen kan implementeres i barnehager. I Danmark har 110 dagtilbud (barnehager) implementert LP-modellen, og denne boken er en del av materialet som brukes for å lære opp personalet. I boken gjennomgås LP-modellens teoretiske grunnlag og praktiske anvendelse. Det argumenteres for at implementering av LP-modellen i dagtilbud med stor sannsynlighet bidrar til å fremme gode vilkår og betingelser for banas utvikling, læring og trivsel i barnehagen. University College Nordjylland (UCN) står ansvarlige for implementering og oppfølging av LP-modellen i Danmark, mens forskere ved SePU har ansvar for evalueringene. Boken er kun tilgjengelig for ansatte i danske daginstitusjoner som har inngått avtale med UCN om implementering av LP-modellen.

Utgitt 2011, LP-modellen.dk
ISBN: 978-87-994682-0-1


Eleven som aktør

Fokus på elevens læring og handliger i skolen

Eleven som aktør: fokus på elevens læring og handliger i skolen (2. utgave)
Forfatter: Thomas Nordahl

Professor Thomas Nordahl er forfatter av boken Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen som handler om hvordan læreren kan møte eleven på en måte som bidrar både til læring og dannelse. Gjennom eksempler fra skolehverdagen som knyttes til forskningsbasert kunnskap, får leseren råd om hvordan man best kan legge til rette for læring og utvikling. Denne reviderte utgaven av boken er oppdatert når det gjelder opplæringsloven, den nye grunnskolelærerutdanningen og Kunnskapsløftet, og den er basert på nyere forskning innen faglig og sosialt læringsutbytte, klasseledelse, organiseringsprinsipper, tilpasset opplæring og relasjoner i skolen. Nordahl tar utgangspunkt i at barn og unge er aktører i egne liv og søker på det grunnlaget å stimulere til bevisstgjøring om hvordan læreren kan møte eleven og tilrettelegge for både faglig og sosial læring. Han drøfter hvordan læringsstrategier og handlinger i skolen kan forstås. Han beskriver konkrete tilnærmingsmåter for læreren, og legger særlig vekt på relasjonelle forhold, klasseledelse, undervisningsstrategier og sosial kompetanse. Boken er skrevet for lærerstudenter på alle nivåer og lærere i arbeid. Dette er en bok for dem som hver dag påvirker, stimulerer og korrigerer barn og unge, og slik bidrar til at elevene danner seg erfaringer som vil få konsekvenser for deres nåtid og framtid.

Utgitt 2010, Universitetsforlaget
ISBN: 978-82-150-1600-9


Vurdering for læring i fag
Reaktører: Stephen Dobson og Roar Engh

Vurdering for læring er et prioritert satsingsområde i norsk skole, med vekt på egen- og hverandrevurdering, tilbake- og framovermelding, underveisvurdering og formativ bruk av summative prøver. Forfatterne viser hvordan en vurderingspraksis i sentrale fag kan baseres på prinsipper fra vurdering for læring og integreres i daglig undervisning. Tema som drøftes er blant annet forholdet mellom kompetansemål i de enkelte fagene og en formativ vurderingspraksis, konsekvenser av ny vurderingsforskrift og relevante trender i internasjonal vurderingsforskning. Dette er en fagbok beregnet for lærere i grunnskole og videregående skole og lærerstudenter ved den nye grunnskolelærerutdanninga. 
Fag som dekkes er: Norsk skriftlig og muntlig * Engelsk * Fremmedspråk * Samfunnsfag * RLE * Matematikk* Naturfag * Musikk * Mat og helse * Elektrofag * Restaurant- og matfag * Kroppsøving 
Stephen Dobson er professor i pedagogikk og jobber ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Hedmark. Roar Engh er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. Begge er koordinatorer i Nettverk for elev-og lærlingvurdering og har utgitt flere bøker og artikler om elevvurdering.

Utgitt 2010,  Høyskoleforlaget
ISBN: 978-82-7634-897-2


Spesialundervisning i grunnskolen
Forfattere: Dordy Wilson, Rune Sarromaa Hausstätter og Branca Lie

Spesialundervisning i skolen byr på mange utfordringer. Med denne boka er man bedre rustet til å forstå og møte dem. Gjennom teoretiske perspektiver og konkrete eksempler ønsker forfatterne å legge grunnen for en spesialundervisning som tar enkeltelevens rett til god undervisning på alvor. De belyser spesialundervisningen ved å drøfte en rekke sentrale emner, blant annet sosiale og faglige problemer, holdinger og handlinger, spesialpedagogiske intervensjoner og likeverdig opplæring. Boka gir både teoretiske og praktiske holdepunkter for å drive god spesialundervisning. Boka henvender seg til studenter, lærere og rådgivere i skoleverk og pedagogisk-psykologisk tjeneste, men også til andre som har med spesialundervisning å gjøre i utdanning eller praksisvirksomhet.

Utgitt 2010, Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-0871-5


Skolen og elevens forutsetninger

Skolen og elevenes forutsetninger: Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning
Redaktører: Thomas Nordahl og Stephen Dobson

Denne artikkelsamlingen omhandler ulike aspekter ved tilpasset opplæring i den pedagogiske praksis i skolen. Temaer som tas opp er knyttet til elevvurdering, klasseledelse, relasjoner i skolen, samarbeid med foreldre, refleksjon mellom lærere, utviklings- og endringsarbeid og elevenes sosiale og faglige læringsutbytte.

Utgitt 2009, Oplandske bokforlag
ISBN: 978-82-751-8168-6


Vurdering, prinsipper og praksis
Redaktører: Stephen Dobson, Astrid Birgitte Eggen og Kari Smith
Forord og innhold
Vurdering er et viktig pedagogisk verktøy alle lærere må kunne bruke for å fremme elevenes læring. Bokas hensikt er å utvikle leserens kunnskap om vurdering, både teoretisk og praktisk.

Utgitt 2009, Gyldendal
ISBN: 978-82-053-9173-4


Verden satt ut av spill: Postmoderne pedagogiske perspektiver
Redaktører: Kjetil Steinsholt og Stephen Dobson

Hva består en postmoderne pedagogikk i? Hvilken betydning har postmoderne pedagogikk for praktisk pedagogisk arbeid? I denne boken tar norske pedagoger opp temaer som har fått lite oppmerksomhet i den pedagogiske debatten, blant annet dekonstruksjon, praksis i en ny tid, det umulige i å fatte pedagogiske beslutninger, språkspill, skolegården som læringsarena, usedvanlige læringsprosesser i skolen og barns opplevelser av lek og fritid. Blant de teoretikerne som omtales er Derrida, Lyotard, Foucault, Wittgenstein, Heidegger, Bakhtin, Castoriadis, Ricoeur, Cavell og Dewey. Bidragene viser at en postmoderne pedagogikk ikke kan fanges inn gjennom klare definisjoner og pedagogisk skråsikkerhet. Den representerer heller et mangfold av perspektiver som alle forsøker å gripe nerven i nye og flyktige sosiale livsbetingelser. Artiklene er skrevet av forskere som i lengre tid har vært opptatt av postmoderne strømninger innenfor det pedagogiske fagfeltet.

Utgitt 2008, Tapir akademisk forlag
ISBN: 978-82-5192-355-2


Vurdering for læring
Forfattere: Stephen Dobson, Knut Roar Engh, Eli Kari Høihilder

Hva er vurdering? Hvordan kan vurdering integreres i undervisningen i tråd med Kunnskapsløftet? Hvorfor er elevmedvirkning nødvendig for at arbeidet skal resultere i økt læringsutbytte? Hvordan kan elevvurdering resultere i bedre tilpasset opplæring? Hvordan kan god elevvurdering føre til større motivasjon for videre innsats? Undervisning kan gjøres spennende ved å integrere elevvurdering i undervisningen. Metodene bygger på forskning om hvordan barn lærer. Elevvurdering kan brukes som en didaktisk nøkkelfaktor i undervisningen og føre til at tilpasset opplæring gjennomføres i større grad, og med bedre læringsutbytte. Boken kan brukes i arbeidet med planlegging og gjennomføring av forskjellige vurderingsformer, slik som mappevurdering, vurderingsdialoger, loggføring, alternative prøveformer og skriftlig og muntlig vurdering.

Utgitt 2007, Høyskoleforlaget
ISBN: 978-82-7634-193-5