Kartlegging av opplæringstilbud for elever som mottar 1-4 timer spesialundervisning i uken

Hovedmålsetning med prosjektet er å utvikle kunnskap om hva som kjennetegner undervisningstilbudet og elevene som mottar en til fire timer med spesialundervisning pr uke. I prosjektet skal man se spesialundervisningen i forhold til faglig læring, sosiale ferdigheter, motivasjon, atferd og relasjoner på skolen samt innhold i og organisering av undervisningstilbudet.

 

Antall elever med spesialundervisning øker

Andelen elever som mottar spesialundervisning i grunnskolen har økt kraftig etter innføringen av Kunnskapsløftet. Fra 2006 til 2009 har antallet elever med

Prosjekt finansiert av Kunnskapsdepartementet

spesialundervisning økt fra om lag 5,5 prosent til noe over 8 prosent. Denne økningen er både innenfor spesialundervisning som en del av normalundervisningen og i form av segregerte opplæringstilbud hovedsakelig i form av spesialklasser/grupper. Andelen elever i spesialskoler har ikke forandret seg i grunnskolen i denne perioden. I denne sammenhengen vil det være viktig å vurdere omfanget av elever som mottar spesialundervisning fra 1 til 4 timer pr uke sett i forhold til elever som mottar mer enn fire timer.

 

Kartlegging gjennom kvantitative og kvalitative metoder

I prosjektet skal gjennomføres ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder. Om kjennetegn ved denne elevgruppa skal beskrives, så bør det foretas en kartlegging som omhandler et antall elever som det vil være vanskelig å få kartlagt ved bruk av for eksempel observasjon og intervju. Motsatt er det en del kjennetegn ved selve opplæringstilbudet som best kartlegges gjennom bruk av blant annet intervju.

 

Publisering fra prosjektet:

  • «Tilfeldighetenes spill». En kartlegging av spesialundervisning 1–4 timer pr. uke

Prosjektleder: Professor Thomas Nordahl

Medarbeidere: Høgskolelektor Hege Knudsmoen, høgskolelektor Gro Løken og psykolog Terje Overland.

Prosjektperiode: 1.12.2010-1.3.2011

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Sist endret: .