Skolens rejsehold – oppdrag fra den danske regjering (2009-2011)

Forside rapporten 'Uligheder og variationer'

Rapporten til skolens rejsehold er bygget på en kvantitativ analyse av 24 663 elever, pedagoger og læreres fortellinger om dansk folkeskole 2010. Datamaterialet er fra en ny stor spørreskjemaundersøkelse som er utført på 122 danske folkeskoler fra november til desember 2009.

Rapporten er utarbeidet på vegne av (rejseholdet) utvalget som den danske regjeringen har nedsatt som oppfølgning på Marienborguken. Rejseholdet skulle kartlegge styrker og svakheter i den danske folkeskole i lys av målsettingene om å styrke fagligheten samt at alle unge skal gjennomføre en ungdomsutdannelse. I rapporten legges det vekt på å studere variasjoner i den danske folkeskole, i tillegg til å analysere hva som motiverer elevene og gir et godt læringsutbytte. Rapporten og de forskningsmessige analyser som ligger til grunn for rapporten, er utarbeidet i et samarbeid mellom University College Nordjylland og Høgskolen i Hedmark.

 

Publikasjon fra prosjektet:

  • Rapporten Uligheder og variationer

Prosjektleder: Professor Thomas Nordahl

Medarbeidere: Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg og høgskolelektor Ann Margareth Aasen og høgskolelektor Anne Kostøl 

Prosjektperiode: 1.8.2010-1.3.2011

Fag: Pedagogikk

Sist endret: .