Bedre læringsmiljø Øyer kommune

Øyer kommune setter i gang en felles satsing på læringsmiljøet i grunnskolene. Dette prosjektet skal bidra til å inkludere alle elever i kommunen i godt tilrettelagte læringsmiljøer på den enkelte skole. Dette gjelder særlig i forhold til elever som lett faller utenfor det sosiale miljøet på skolen.

Kommunevåpen Øyer kommune

Prosjekt i Øyer kommune har til hensikt å videreutvikle skolelederes og læreres kompetanse omkring ulike forhold vedrørende læringsmiljøet i skolen. Det er her lagt vekt på at denne kunnskapen skal være forskningsbasert og samtidig være knyttet opp mot pedagogisk praksis.

Foreldrene skal involveres i prosjektet for å skape et sterkere engasjement tilknyttet skole blant foreldrene i kommunen. Dette er i samsvar med forskning som viser at barn av foreldre som støtter sine barns skolegang aktivt, også opplever at de har et relativt godt læringsmiljø på skolen.

Det skal også utvikles felles prinsipper som alle skolene i kommunen skal arbeide etter. Disse prinsippene skal omhandle sentrale forhold i læringsmiljøet som gode relasjoner mellom elever og mellom elev og lærer, forutsigbarhet og trygghet. I disse prisnippene skal det vektlegges å inkludere elever som viser problematisk atferd i det sosiale fellesskapet.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) skal bidra som et kompetansemiljø i dette læringsmiljøprosjektet i Øyer kommune.

Prosjektleder: Høgskolelektor Gro Løken

Medarbeidere: Professor Thomas Nordahl

Prosjektperiode: 1.10.2010-31.7.2012

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Sist endret: .