Kompetanseheving skole - Nordre Land

I sin nye kommunedelplan for grunnskolen har Nordre Land definert noen hovedmålsetninger for skolene i kommunen: godt læringsutbytte i et helhetlig læringsperspektiv, godt læringsmiljø og godt skole-hjem samarbeid. De ønsker å satse på kompetanseheving innen de tre områdene klasseledelse, relasjonskompetanse og vurdering for læring som tiltak for å nå hovedmålene.

Kommunevåpen Nordre Land.

SePU er valgt ut til å gjennomføre utviklingsprosjektet som har som siktemål å utvikle lærernes og de andre ansattes evne til å lede klasser, elevgrupper og læringsprosesser, vil det også være et prosjekt som bidrar til en felles skolekultur.

’Blended learning’

Til grunn for prosjektet ligger implementeringsstrategien ”blended learning”. Blended learning innebærer å bruke ulike tilnærminger i utdanning av profesjonsutøvere der målet er kunnskapstilegnelse og ferdighetsendring. Hensikten er å øke sannsynligheten for å nå inn til den enkelte lærer og dermed bidra til kompetanseutvikling. De fleste arbeidsmåtene er knyttet til egen arbeidsplass og foregår i lærernes arbeidstid.

Deltakerne i prosjektet skal gjennom kursdager og et eget e-læringsprogram forholde seg til pedagogisk litteratur og ut fra den reflektere over og arbeide med egen praksis. De skal diskutere tekster i grupper på den enkelte skole og besvare oppgaver i tilknytning til tekstene. SePUs veiledere vil gi gruppene tilbakemeldinger på oppgavene. Det faglige innholdet i prosjektet er forskningsbasert.

Prosjektleder: Høgskolelektor Gro Løken

Medarbeidere: Høgskolelektor Anne Kostøl og høgskolelektor Lars Arild Myhr

Prosjektperiode: 1.1.2012-31.12.2014

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Nordre Land kommune

Sist endret: .