Forskningsarbeid - med rom for alle og blikk for den enkelte

I Lillehammer kommune har det vært en sterk økning de siste årene i antall timer til spesialundervisning. Ressursmessig betyr dette også at kommunen bruker en relativt stor andel av årstimene til spesialundervisning, noe som kommer til uttrykk ved at antall timer til ordinær undervisning er redusert i det samme tidsrommet.

444px-Lillehammer_komm

Ut fra denne store ressursinnsatsen og den store andelen elever som mottar spesialundervisning er det all grunn til å vurdere om alle elever i Lillehammer kommune får et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Likeverdigheten i undervisningstilbudet vil ha en nær sammenheng med hva ulike elevergrupper mottar av ressurser. Videre bør også økningen i timer til spesialundervisning vurderes ut fra om kvaliteten på den ordinære opplæringen er tilfredsstillende. Det er også et mål i Lillehammer kommune at kvaliteten på den ordinære opplæringen skal være god nok til å inkludere en større andel av elevene i grunnskolen.

Formålet med dette forskningsarbeidet tilknyttet situasjonen omkring spesialundervisning og sammenhengen med vanlig undervisning, er på bakgrunn av en evaluering å etablere et helhetlig utviklingsarbeid i Lillehammerskolen generelt. Ut fra dette er det i oppdraget utviklet tre problemstillinger som skal ligge til grunn for evalueringen av situasjonen i kommunene vedrørende spesialundervisning: 

  • Hvilke faktorer tilknyttet elevgrunnlaget, driften av grunnskolene, læringsmiljøet og gjennomføringen av den vanlige undervisningen kan forklare den høye forekomsten av spesialundervisning i Lillehammer kommune?
  • Gir den store andelen ressurser som i dag brukes på spesialundervisning de ønskede resultater, og er denne ressursforedelingen likeverdig i forhold til de øvrige elevene i grunnskolen?
  • Hvilke tiltak kan kommunen iverksette for å bedre kvaliteten på både den vanlige undervisingen og spesialundervisningen?

Hensikten med prosjektet er todelt. For det første skal evalueringen gi et grunnlag for å identifisere faktorer som forklarer den situasjonen som pr. i dag eksisterer i kommunen. Videre skal det på bakgrunn av denne analysen fremmes forslag til mulige tiltak for å forbedre kvaliteten på opplæringstilbudet i grunnskolene i Lillehammer kommune.

Prosjektleder: Høgskolelektor Hege Knudsmoen

Medarbeidere: Høgskolelektor Lars Arild Myhr, professor Thomas Nordahl, høgskolelektor Inger Vigmostad og høgskolelektor Ann Margareth Aasen

Prosjektperiode: 10.8.2011-1.6.2012

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Lillehammer kommune

Sist endret: .