Læringsmiljø Hadeland

I dette prosjektet skal barne- og ungdomskolene på Hadeland med bistand fra forskere ved SEPU videreutvikle kompetanse og strategier som setter dem i stand til å utvikle et læringsmiljø ved den enkelte skole, med forbedret læringsutbytte og økt trivsel hos elevene som resultat.

I skoleprosjektet for Gran, Lunner og Jevnaker kommuner skal det gjennomføres en egen opplæring og kompetanseheving av alle lærere og skoleledere som skal delta i prosjektet. Dette skal skje gjennom både noen kursdager ved hver enkelt skole og gjennom et eget E-læringsprogram der lærerne skal forholde seg til både pedagogisk litteratur og egen praksis. SEPU, Høgskolen i Hedmark er ansvarlige for opplæringen i en dialog med Hadelandsregionen.

En endring og utvikling av læringsmiljøet er helt avhengig av at læreren i noen grad endrer sin pedagogiske praksis både tilknyttet det undervisningsmessige og i den mer sosiale interaksjonen med elevene. Skal det skje noe nytt i skolen som får betydning for elevene så må lærerne gjøre noe nytt. Det vil si at læringsmiljøet endrer og utvikler seg ved at lærerne endrer sin undervisningspraksis ved å ta ledelsen og kontrollen over elevenes læringsarbeid, og etablerer positive relasjoner til elevene. Dette innebærer at det må legges opp til implementeringsstrategier som kan sannsynliggjøre endring i lærernes praksis knyttet til innholdselementene klasseledelse og i dette relasjonene til elevene.

Gran, Lunner og Jevnaker kommuner har i mange år samarbeidet om kompetanse- og utviklingsarbeidet innen skolesektoren på Hadeland. Prosjekt ”Læringsmiljø Hadeland” skal være en videreføring av arbeidet med Kunnskapsløftet, men med et noe annet perspektiv. Arbeidet innenfor prosjektet skal være helhetlig og systematisk og fokusere på de områdene som en har god forskningsmessig dekning for å si vil utvikle læringsmiljøet på en god måte. Prosjektet er en del av Utdanningsdirektoratets nasjonale utviklingsprosjekt ”Bedre læringsmiljø” og mottar både støtte og veiledning/oppfølging derfra. Direktoratets veiledningsmateriell skal brukes aktivt, og prosjektet skal knyttes opp mot eksterne fagmiljøer for kunnskapstilførsel og veiledning. Varigheten er perioden 2010 – 2012 med mulighet for forlengning fram til 2014.

Prosjektleder: Høgskolelektor Ann Margareth Aasen

Medarbeidere: Professor Stephen Dobson, høgskolelektor Anne Kostøl, professor Thomas Nordahl, høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg, høgskolelektor Kristin Elisabeth Søby og høgskolelektor/PhD-stipendiat Dordy Wilson.

Prosjektperiode: 1.8.2010-31.7.2014

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Karrieresenteret Opus Hadeland

Sist endret: .